Unit 7 Lớp 10: Communication And Culture Trang 23, 24

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 7: Communication & culture trang 23, 24 chi tiết đầy đủ những phần giúp học viên làm bài xích tập giờ Anh 10 thí điểm dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 10: communication and culture trang 23, 24


Tiếng Anh 10 Unit 7: Communication and culture trang 23, 24

Video giải giờ đồng hồ Anh 10 Unit 7: Cultural diversity: Communication and culture

1. (trang 23 - tiếng anh 10)Read some information about gift-giving in the UK. Read about each occasion and talk to lớn a partner if you have a similar or different custom in Viet Nam.

(Đọc vài tin tức về việc tặng kèm quà nghỉ ngơi Anh. Đọc về từng dịp cùng nói với các bạn em trường hợp em có phong tục khác hoặc giống ở Việt Nam.)

*

Đáp án:

1.

Student A:I don’t get presents on Christmas Day, but I get lucky money on New Year’s Day.

Student B:Oh, really? I get presents on both Christmas Day và New Year’s Day.

Student A:Lucky you!

2.

Student A:Do you give presents khổng lồ your mother on Mother’s Day?

Student B:No, I don’t. But I give her flowers on Women’s Day.

Student A:I do, too.

Hướng dẫn dịch:

1.

A:Mình không sở hữu và nhận quà vào ngày Giáng sinh. Mình nhận tiền lì xì vào ngày đầu xuân năm mới mới.

B:Ơ vậy à? Mình cảm nhận quà vào ngày Giáng sinh với cả năm mới.

A:Bạn may mắn quá!

2.

A:Bạn có tặng kèm quà mang đến mẹ vào ngày của mẹ không?

B:Không, nhưng mà tôi bộ quà tặng kèm theo hoa mang lại mẹ vào ngày Quốc tế Phụ nữ.

A:Mình cũng vậy.

2. (trang 23 - giờ anh 10)Put the following jumbled-up words & phrases lớn make questions about giving and receiving presents. Practise asking & answering the questions in pairs.

Xem thêm: Phân Tích Động Tác Vươn Thở, Tay Của Bài Thể Dục Phát Triển Chung

(Đặt phần đa từ và các từ bị xới trộn để gia công thành câu hỏi về việc khuyến mãi ngay và nhấn quà. Thực hành thực tế hỏi cùng trả lời câu hỏi theo cặp.)

*

Đáp án:

1-Who vì you often buy presents for?

2-On what occasions vày you buy presents?

3-Which shop do you usually go to when you’re shopping for presents?

4-What’s the most expensive present you’ve given?

5-On what occasions vày you receive presents?

6-What presents vị you normally get?

7-What is the best present you’ve ever received?

Hướng dẫn dịch:

1-Bạn thường cài quà đến ai?

2-Bạn cài đặt quà vào những dịp nào?

3-Bạn thường xuyên đến shop nào lúc mua quà?

4-Món quà đắt nhất mà các bạn đã tặng kèm là gì?

5-Bạn nhận kim cương vào gần như dịp nào?

6-Bạn thường nhận thấy quà gì?

7-Món quà hoàn hảo nhất nhất mà bạn từng nhận được là gì?

Culture

1.(trang 24 - tiếng anh 10) Read the two texts about the American and the Vietnamese ideas of success and answer the questions.

(Đọc hai bài văn về chủ kiến của fan Mỹ và người việt nam về sự thành công xuất sắc và trả lời những thắc mắc sau.)

*

Đáp án:

1. What is the American idea of success?

=> For Americans, success means providing their family with a decent standard living, and ending their career in a higher and more prosperous position than when they began it. Success is also the result of hard work và self-reliance

2. Who can be considered a successful person in Viet Nam?

=> For Vietnamese, success goes along with a high-status job with good income and respect at work.

3. What are the similarities/differences between the ideas of success in the two cultures?

=> Both the Americans & Vietnamese believe that success is earning a lot of money. Successful people in both cultures are expected tohave high positions in their career. The Americans rely more on themselves, while the Vietnamese want to gain more respect from otherpeople.

Hướng dẫn dịch:

1. Ý tưởng thành công của người Mỹ là gì?

=> Đối với những người Mỹ, thành công tức là cung cung cấp cho mái ấm gia đình họ một mức sinh sống khá, và kết thúc sự nghiệp của mình ở một vị trí cao hơn và an khang hơn so với khi họ bắt đầu. Thành công xuất sắc cũng là tác dụng của sự siêng năng và trường đoản cú lực

2. Ai hoàn toàn có thể được xem như là người thành công ở Việt Nam?

=> Đối với người việt Nam, thành công xuất sắc đi song với một quá trình có vị thế cao với thu nhập tốt và được tôn trọng trong công việc.

3. Điểm kiểu như / khác biệt giữa các phát minh thành công ở hai nền văn hóa là gì?

=> cả người Mỹ và người việt đều tin rằng thành công xuất sắc là kiếm được không ít tiền. Những người thành công ở cả 2 nền văn hóa truyền thống được kỳ vọng sẽ sở hữu những địa điểm cao trong sự nghiệp của họ. Tín đồ Mỹ phụ thuộc mình nhiều hơn, trong những khi người việt nam muốn cảm nhận sự tôn trọng rộng từ fan khác.

Unit 7: Getting Started (trang 16, 17): Wedding in Viet phái mạnh 1. Listen and read...

Unit 7: Language (trang 17): Match each word with its definition. Then practise reading the words out loud...

Unit 7: Grammar (trang 18): Do you agree with the following statements...

Unit 7: Reading (trang 19): Are the following statements true for you...

Unit 7: Speaking (trang 20, 21): Do the quiz. Then read the information in and check your answers...

Unit 7: Listening (trang 21): You are going to lớn listen to a talk about the wedding traditions of the Amish community living in Pennsylvania...

Unit 7: Writing (trang 22): The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics...

Unit 7: Looking back (trang 24, 25): Listen khổng lồ some sentences và put the mark (") before the stressed syllable in the words below...

Xem thêm: Striking It Rich: American Gold Rushes Of The Early 19Th Century

Unit 7: Project (trang 25): As part of an education exchange programme, a group of foreign students...