Bài 13 Trang 27 Sbt Toán 8 Tập 1

     

(displaystyle 25 over 14x^2y = 25.3y^4 over 14x^2y.3y^4 = 75y^4 over 42x^2y^5;)

(displaystyle frac1421xy^5 = frac14.2x21xy^5.2x = frac28x42x^2y^5)


LG b

(displaystyle 11 over 102x^4y,3 over 34xy^3)

Phương pháp giải:

 Muốn quy đồng mẫu mã thức nhiều phân thức ta hoàn toàn có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu mã thức chung

- search nhân tử phụ của mỗi chủng loại thức.

Bạn đang xem: Bài 13 trang 27 sbt toán 8 tập 1

- Nhân cả tử và chủng loại của từng phân thức cùng với nhân tử phụ tương ứng.

Giải đưa ra tiết:

MTC (= 102x^4y^3)

Nhân tử phụ trước tiên là: (y^2)

Nhân tử phụ sản phẩm công nghệ hai là: (3x^3).

Quy đồng:

(displaystyle11 over 102x^4y = 11.y^2 over 102x^4y.y^2 = 11y^2 over 102x^4y^3);

(displaystyle 3 over 34xy^3 = 3.3x^3 over 34xy^3.3x^3 = 9x^3 over 102x^4y^3)


LG c

(displaystyle 3x + 1 over 12xy^4,y - 2 over 9x^2y^3)

Phương pháp giải:

 Muốn quy đồng mẫu thức những phân thức ta rất có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm chủng loại thức chung

- search nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

- Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân thức cùng với nhân tử phụ tương ứng.

Giải bỏ ra tiết:

MTC (= 36x^2y^4)

Nhân tử phụ thứ nhất là: (3x)

Nhân tử phụ vật dụng hai là: (4y)

Quy đồng:

(displaystyle 3x + 1 over 12xy^4 = left( 3x + 1 ight).3x over 12xy^4.3x = 9x^2 + 3x over 36x^2y^4);

(displaystyle y - 2 over 9x^2y^3 = left( y - 2 ight).4y over 9x^2y^3.4y = 4y^2 - 8y over 36x^2y^4)


LG d

(displaystyle 1 over 6x^3y^2,x + 1 over 9x^2y^4,x - 1 over 4xy^3)

Phương pháp giải:

 Muốn quy đồng mẫu mã thức các phân thức ta hoàn toàn có thể làm như sau:

- Phân tích những mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu mã thức chung

- tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.

- Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Giải đưa ra tiết:

MTC (= 36x^3y^4)

Nhân tử phụ thứ nhất là: (6y^2)

Nhân tử phụ sản phẩm hai là: (4x)

Nhân tử phụ thứ tía là: (9x^2y).

Quy đồng:

(displaystyle 1 over 6x^3y^2 = 1.6y^2 over 6x^3y^2.6y^2 = 6y^2 over 36x^3y^4);

(displaystyle x + 1 over 9x^2y^4 = left( x + 1 ight).4x over 9x^2y^4.4x = 4x^2 + 4x over 36x^3y^4)

(displaystyle x - 1 over 4xy^3 = left( x - 1 ight).9x^2y over 4xy^3.9x^2y )(,displaystyle = 9x^3y - 9x^2y over 36x^3y^4)


LG e

(displaystyle 3 + 2x over 10x^4y,5 over 8x^2y^2,2 over 3xy^5)

Phương pháp giải:

 Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta rất có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu mã thức chung

- tìm nhân tử phụ của mỗi chủng loại thức.

- Nhân cả tử và mẫu mã của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Năng Lượng Bằng Tiếng Anh, Viết Đoạn Văn Nói Về Nguồn Năng Lượng

Giải đưa ra tiết:

MTC (= 120x^4y^5)

Nhân tử phụ đầu tiên là: (12y^4)

Nhân tử phụ đồ vật hai là: (15x^2y^3)

Nhân tử phụ thứ cha là: (40x^3).

Quy đồng:

(displaystyle 3 + 2x over 10x^4y = left( 3 + 2x ight).12y^4 over 10x^4y.12y^4)(,displaystyle = 36y^4 + 24xy^4 over 120x^4y^5)

(displaystyle 5 over 8x^2y^2 = 5.15x^2y^3 over 8x^2y^2.15x^2y^3 = 75x^2y^3 over 120x^4y^5)

(displaystyle 2 over 3xy^5 = 2.40x^3 over 3xy^5.40x^3 = 80x^3 over 120x^4y^5)


LG f

(displaystyle 4x - 4 over 2xleft( x + 3 ight),x - 3 over 3xleft( x + 1 ight))

Phương pháp giải:

 Muốn quy đồng chủng loại thức các phân thức ta có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu mã thức chung

- tìm kiếm nhân tử phụ của mỗi mẫu mã thức.

- Nhân cả tử và chủng loại của từng phân thức cùng với nhân tử phụ tương ứng.

Giải chi tiết:

Ta có: (dfrac4x - 42xleft( x + 3 ight) = dfrac4left( x - 1 ight)2xleft( x + 3 ight) )(,= dfrac2left( x - 1 ight)xleft( x + 3 ight))

MTC (= 3xleft( x + 3 ight)left( x + 1 ight))

Nhân tử phụ đầu tiên là: (3left( x + 1 ight))

Nhân tử phụ thứ hai là: ((x+3))

Quy đồng:

(displaystyle 4x - 4 over 2xleft( x + 3 ight) = 2left( x - 1 ight) over xleft( x + 3 ight))(,displaystyle = 2left( x - 1 ight).3left( x + 1 ight) over xleft( x + 3 ight).3left( x + 1 ight) )(,displaystyle = 6left( x^2 - 1 ight) over 3xleft( x + 3 ight)left( x + 1 ight))

(displaystylex - 3 over 3xleft( x + 1 ight) = left( x - 3 ight)left( x + 3 ight) over 3xleft( x + 1 ight)left( x + 3 ight) )(,displaystyle= x^2 - 9 over 3xleft( x + 1 ight)left( x + 3 ight))


LG g

(displaystyle 2x over left( x + 2 ight)^3,x - 2 over 2xleft( x + 2 ight)^2)

Phương pháp giải:

 Muốn quy đồng chủng loại thức các phân thức ta rất có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung

- search nhân tử phụ của mỗi chủng loại thức.

- Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Giải đưa ra tiết:

MTC (= 2xleft( x + 2 ight)^3)

Nhân tử phụ trước tiên là: (2x)

Nhân tử phụ thiết bị hai là: ((x+2)).

Quy đồng:

(displaystyle 2x over left( x + 2 ight)^3 = 2x.2x over 2xleft( x + 2 ight)^3 )(,displaystyle = 4x^2 over 2xleft( x + 2 ight)^3)

(displaystyle x - 2 over 2xleft( x + 2 ight)^2 = left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) over 2xleft( x + 2 ight)^2left( x + 2 ight) )(,displaystyle = x^2 - 4 over 2xleft( x + 2 ight)^3)


LG h

(displaystyle 5 over 3x^3 - 12x,3 over left( 2x + 4 ight)left( x + 3 ight))

Phương pháp giải:

 Muốn quy đồng chủng loại thức nhiều phân thức ta rất có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm chủng loại thức chung

- tra cứu nhân tử phụ của mỗi mẫu mã thức.

- Nhân cả tử và chủng loại của từng phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Xem thêm: Soạn Bài Cuộc Chia Tay Những Con Búp Bê Ngắn Gọn, Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

Giải chi tiết:

(3x^3 - 12x = 3xleft( x^2 - 4 ight))(,= 3xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight))

(left( 2x + 4 ight)left( x + 3 ight) = 2left( x + 2 ight)left( x + 3 ight))

MTC = (6xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight)left( x + 3 ight))

Nhân tử phụ trước tiên là: (2left( x + 3 ight))

Nhân tử phụ vật dụng hai là: (3xleft( x - 2 ight)).

Quy đồng:

(eqalign & 5 over 3x^3 - 12x = 5 over 3xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight) cr&= 5.2left( x + 3 ight) over 3xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight).2left( x + 3 ight) cr & = 10left( x + 3 ight) over 6xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight)left( x + 3 ight) cr và 3 over left( 2x + 4 ight)left( x + 3 ight) cr&= 3 over 2left( x + 2 ight)left( x + 3 ight)cr& = 3.3xleft( x - 2 ight) over 2left( x + 2 ight)left( x + 3 ight).3xleft( x - 2 ight) cr & = 9xleft( x - 2 ight) over 6xleft( x + 2 ight)left( x - 2 ight)left( x + 3 ight) cr )