Bài 43 Sgk Toán 8 Tập 1

     

(eginarrayl;;x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2.x.3 + 3^2\ = left( x + 3 ight)^2.\endarray)
Bạn đang xem: Bài 43 sgk toán 8 tập 1

LG b

 (10x - 25 - x^2);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;10x - 25 - x^2 \= - left( - 10x + 25+x^2 ight)\= - left( x^2 - 10x + 25 ight) \=-(x^2-2.x.5+5^2)\= - left( x - 5 ight)^2.\endarray)


LG c

(8x^3-dfrac18);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;8x^3 - dfrac18 = left( 2x ight)^3 - left( dfrac12 ight)^3\= left( 2x - dfrac12 ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 ight>\= left( 2x - dfrac12 ight)left( 4x^2 + x + dfrac14 ight).\endarray)


LG d

(dfrac125x^2 - 64y^2)

Phương pháp giải:

 Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;dfrac125x^2 - 64y^2 = left( dfrac15x ight)^2 - left( 8y ight)^2\= left( dfrac15x - 8y ight)left( dfrac15x + 8y ight).endarray)

thehetrethanhhoa.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Soạn A Closer Look 1 Unit 7 Lớp 9 Unit 7: A Closer Look 1, Unit 7 Lớp 9: A Closer Look 1

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thehetrethanhhoa.com.vn
Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 3 Bài 26B : Những Ngày Hội Dân Gian, Giải Bài 26B: Những Ngày Hội Dân Gian

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thehetrethanhhoa.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.