C2 h2 tạo ra c 2 h 4

     

– Giải thích: C2H2 là Ankin, Ankin thâm nhập phản ứng cộng với một hay hai phân tử tác nhân tạo thành hợp chất không no nhiều loại Anken hợp chất no

– Khi bao gồm Niken (hoặc Platin hoặc palađi) có tác dụng xúc ta, ankin cùng hiđro sản xuất thành Anken, sau đó tạo thành Ankan. Tuy nhiên khi chất xúc tác là nhiệt độ, Pd/PbCO3 hoặc Pb/BaSO4, Ankin chỉ cộng một phân tử hidro tạo thành thành Anken

Cùng trung học phổ thông Ninh Châu không ngừng mở rộng kiến thức về Ankin và Anken nhé!


1. Khái niệm, đồng phân, danh pháp của Ankin

– Ankin là hiđrocacbon ko no, mạch hở vào phân tử tất cả chứa 1 link ba CΞC sót lại là các liên kết đơn.

Bạn đang xem: C2 h2 tạo ra c 2 h 4

– Công thức tổng thể của ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Ankin đơn giản nhất – C2H2 (axetilen)

*

– tên gọi:

+ Tên thay thế:

Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch thiết yếu + số chỉ địa chỉ nối ba + in

+ tên thường:

Tên cội hiđrocacbon gắn thêm với C mang liên kết ba + axetilen

– Ankin có các loại đồng phân: đồng phân bixicloankan (n ≥ 4), đồng phân vị trí links ba (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 5); đồng phân xicloanken, đồng phân ankađien.

2. đặc thù hóa học

a. Phản nghịch ứng cộng

*Cộng H2

CnH2n-2 + H2 → CnH2n (Pd/PbCO3, to)

CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2 (Ni, to)

Chú ý:

– Tuỳ trực thuộc vào xúc tác được áp dụng mà bội nghịch ứng cộng H2 vào ankin xảy ra theo những hướng không giống nhau.

– hay thì phản nghịch ứng cộng H2 vào ankin thường tạo nên hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm.

– Số mol khí sút = số mol H2 tham gia làm phản ứng. để ý bảo toàn khối lượng, bảo toàn H, bảo toàn C.

*Cộng Br2

CnH2n-2 + Br2 → CnH2n-2Br2

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Khối lượng dung dịch brom tăng chính là cân nặng ankin đang phản ứng.

*Cộng HX

– cộng H2O:

+ C2H2 → anđehit

CHΞCH + H2O → CH3 – mang lại (H2SO4, HgSO4, 800oC)

+ Ankin khác → xeton

CHΞC-CH3 + H2O → CH3-CO-CH3 (H+)

– cộng axit:

CHΞCH + HCl → CH2=CHCl (vinyl clorua) (Hg2Cl2 ở 150 mang lại 200oC)

CHΞCH + HCN → CH2=CH-CN (nitrin acrylic)

CHΞCH + CH3COOH → CH3COOCH=CH2 (vinylaxetat)

CHΞCH + C2H5OH → CH2=CH-O-CH3 (etylvinylete)

b. Bội phản ứng trùng hợp

– Đime hóa

2CHΞCH → CHΞC-CH=CH2 (vinyl axetilen) (NH4Cl, Cu2Cl2, to)

– Trime hóa

3CHΞCH → C6H6 (C, 600oC)

– Trùng đúng theo (polime hóa)

nCHΞCH → (-CH=CH-)n (xt, to, p) (nhựa cupren)

c. Bội phản ứng oxi hóa

*Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

CnH2n-2 + (3n – 1)/2O2 → nCO2 + (n – 1)H2O

→ Đặc điểm của bội phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 – nH2O = nankin.

*Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

– các ankin đều làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím ở ánh nắng mặt trời thường.

3C2H2 + 8KMnO4 + 2H2O → 3(COOK)2 + 2MnO2 + 2KOH

Nếu trong môi trường axit thì sản xuất thành CO2 sau kia CO2 phản ứng cùng với KOH tạo thành thành muối.

– Với những ankin khác sẽ có sự đứt mạch chế tạo ra thành tất cả hổn hợp 2 muối.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Bài 2 Bài 2: Điện Trở, Giải Bài Tập Công Nghệ 12: Bài 2

R1-CΞC-R2 + 2KMnO4 → R1COOK + R2COOK + 2MnO2

d. Phản ứng cố kỉnh của ank-1-in

CHΞCH + Ag2O → CAgΞCAg↓ + H2O

2CHΞC-R + Ag2O → CAgΞC-R↓ (vàng) + H2O

Chú ý:

– Chỉ tất cả C2H2 mới bội nghịch ứng cùng với Ag2O theo tỉ lệ mol 1:1; những ank-1-in không giống chỉ làm phản ứng theo tỉ trọng 2:1.

– Nếu tất cả hỗn thích hợp ankin gia nhập phản ứng với Ag2O nhưng tỉ lệ mol của (ankin : Ag2O) = k có mức giá trị:

+ k 2H2.

+ k > 2 → không gồm C2H2

+ k = 2 → hỗn hợp gồm 2 ank-1-in hoặc các thành phần hỗn hợp C2H2 và ankin không giống (không nên ank-1-in) có số mol bằng nhau.

– tự kết tủa tiến thưởng thu được hoàn toàn có thể khôi phục lại ankin ban đầu bằng giải pháp cho tác dụng với HCl.

CAgΞC-R + HCl → CHΞC-R + AgCl

(phản ứng này cần sử dụng để tách ank-1-in khỏi láo hợp)

– xung quanh cách viết cùng với Ag2O hoàn toàn có thể viết phản bội ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 và làm phản ứng này được dùng để làm nhận biết ank-1-in.

II. Anken 


1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của anken

a. Dãy đồng đẳng

– CTTQ tầm thường của dãy đồng đẳng anken là: CnH2n ( n ≥ 2 )

b. Danh pháp

* thương hiệu thông thường: tên ankan – an + ilen

Ví dụ : CH2=CH2 etilen; 

CH2=CH–CH3 Propilen

* Tên cố thế: hotline tên theo phong cách sau :

– lựa chọn mạch chính là mạch C nhiều năm nhất tất cả chứa lk đôi

– Đánh số C mạch chủ yếu từ phía gần lk song hơn .

Gọi tên : địa chỉ nhánh – tên nhánh – thương hiệu C mạch thiết yếu – vị trí links đôi – en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3 But –1– en 

CH3-CH=CH-CH3 But –2–en

c. Đồng phân

*Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân địa điểm lk song : CH2=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3

– Đồng phân mạch cacbon :

*

*Đồng phân hình học tập :

Ví dụ: But-2-en

*

2. đặc thù hóa học

*

a. Làm phản ứng cùng hiđrô (Phản ứng hiđro hoá)

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

b. Phản nghịch ứng cộng halogen (Phản ứng halogen hoá)

CH2=CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2– Br

– Anken làm mất đi màu của dung dịch brom → phản nghịch ứng này dùng để làm nhận biết anken .

c. Phản ứng cùng nước cùng axit

*Cộng axit HX

CH2=CH2 + HCl → CH3CH2Cl

– Đối với những anken khác, nguyên tử halogen (trong HX) sở hữu điện âm, ưu tiên gắn thêm vào nguyên tử C bậc cao (theo quy tắc Maccopnhicop).

– quy tắc Maccopnhicop: Trong bội nghịch ứng cộng HX ( axit hoặc nước ) vào lk C=C của anken , H ( phần có điện tích dương ) cùng vào C mang nhiều H hơn , X- ( xuất xắc phần với điện tích âm ) cùng vào C có ít H hơn.

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Unit 1 Phần Speaking Unit 1: Home Life Đời Sống Gia Đình

*Cộng nước :

CH2=CH2 + H-OH to→ HCH2 – CH2OH

d. Phản bội ứng trùng hợp

nCH2=CH2 → <- CH2 – CH2– >n

– làm phản ứng trùng đúng theo là quy trình cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tương tự nhau chế tác thành phân tử phệ gọi là polime .

– số lượng mắc xích vào một phân tử polime điện thoại tư vấn là thông số trùng phù hợp , kí hiệu n