CÁCH RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN LỚP 9

     

Rút gọn biểu thức cất căn là trong những kiến thức giữa trung tâm trong công tác Toán 9 và cũng là tài liệu vô cùng có ích không thể thiếu dành riêng cho các học viên lớp 9 chuẩn bị thi vào 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Cách rút gọn biểu thức chứa căn lớp 9

Các công thức chuyển đổi căn thức.Cách tìm đk trong việc chứa căn thức.Các dạng toán chuyển đổi căn thức thường gặp.Phương pháp cần sử dụng ẩn phụ để solo giải hóa bài toán.Các bài toán về tính tổng dãy có quy luật.Rút gọn gàng biểu thức chứa một hay những ẩn.

Chuyên đề rút gọn biểu thức lớp 9

Các công thức biến hóa căn thức

*

*
(Với
*
;
*
)

*
(Với A0 ext ) endarray" width="580" height="51" data-latex="7. sqrtfracAB=frac1B sqrtA B quad (Với A geq 0 ; B>0 )eginarrayll ext 8. fracAsqrtB và =fracA sqrtBB và ext (Với B>0 ext ) endarray" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=7.%20%5Csqrt%7B%5Cfrac%7BA%7D%7BB%7D%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B%7CB%7C%7D%20%5Csqrt%7BA%20B%7D%20%5Cquad%20(V%E1%BB%9Bi%20A%20%5Cgeq%200%20%3B%20B%3E0%20)%0A%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%5Ctext%20%7B%208.%20%7D%20%5Cfrac%7BA%7D%7B%5Csqrt%7BB%7D%7D%20%26%20%3D%5Cfrac%7BA%20%5Csqrt%7BB%7D%7D%7BB%7D%20%26%20%5Ctext%20%7B%20(V%E1%BB%9Bi%20%7D%20B%3E0%20%5Ctext%20%7B%20)%20%7D%5Cend%7Barray%7D">

*

*

*

* giải pháp tìm đk trong bài toán chứa căn thức

0 quad Ví dụ: fracx+1sqrtx-3 quad ĐKXĐ: quad x>3" width="486" height="48" data-type="0" data-latex="3. fracAsqrtB quad oxminus K X Đ: B>0 quad Ví dụ: fracx+1sqrtx-3 quad ĐKXĐ: quad x>3" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=3.%20%5Cfrac%7BA%7D%7B%5Csqrt%7BB%7D%7D%20%5Cquad%20%5Cboxminus%20K%20X%20%C4%90%3A%20B%3E0%20%5Cquad%20V%C3%AD%20d%E1%BB%A5%3A%20%5Cfrac%7Bx%2B1%7D%7B%5Csqrt%7Bx-3%7D%7D%20%5Cquad%20%C4%90KX%C4%90%3A%20%5Cquad%20x%3E3">


0 quad" width="261" height="51" data-type="0" data-latex="4. fracsqrtAsqrtB quad ĐKXĐ: A geq 0 ; B>0 quad" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=4.%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7BA%7D%7D%7B%5Csqrt%7BB%7D%7D%20%5Cquad%20%C4%90KX%C4%90%3A%20A%20%5Cgeq%200%20%3B%20B%3E0%20%5Cquad"> Ví dụ: 3endarray Leftrightarrow x>3 ight." width="309" height="50" data-type="0" data-latex="fracsqrtxsqrtx-3 quad ĐKXĐ: quadleft\beginarraylx geq 0 \ x>3endarray Leftrightarrow x>3 ight." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B%5Csqrt%7Bx%7D%7D%7B%5Csqrt%7Bx-3%7D%7D%20%5Cquad%20%C4%90KX%C4%90%3A%20%5Cquad%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7Dx%20%5Cgeq%200%20%5C%5C%20x%3E3%5Cend%7Barray%7D%20%5CLeftrightarrow%20x%3E3%5Cright.">

Cho a >0 ta có:

6. A Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ xa Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ x Ví dụ: 1 Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ x1 Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ x

*Dạng 1: các bài toán chuyển đổi căn thức thường gặp

Thí dụ 1.

Xem thêm: Cách Chèn Âm Thanh Vào Video Online Cực Nhanh, Đơn Giản, Chi Tiết

(Trích đề thi HSG thị xã Nghi Xuân Hà Tĩnh)

Tính giá trị của biểu thức:

Lời giải

Ta có:

* ví dụ 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Muối Kiệu Ngâm Mắm Đường Chua Ngọt, Giòn Ngon Hết Xảy

(Trích đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011)

Cho 2+1) sqrt<3>fracsqrt<3>2-13" width="191" height="60" data-type="0" data-latex="mathrmE=(sqrt<3>2+1) sqrt<3>fracsqrt<3>2-13" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7BE%7D%3D(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1)%20%5Csqrt%5B3%5D%7B%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1%7D%7B3%7D%7D">. Chứng tỏ rằng E là số nguyên

Lời giải

Ta có:

(sqrt<3>2+1)^3 cdot frac(sqrt<3>2-1)3=sqrt<3><2+1+3 sqrt<2>2(sqrt<3>2+1)> fracsqrt<3>2-13=sqrt(8-3 sqrt7)^2-sqrt(8+3 sqrt7)^2 \&=sqrt<3>(1+sqrt<3>2+sqrt<3>4)(sqrt<3>2-1)=sqrt<3>2-1=1endaligned" width="784" height="101" data-type="0" data-latex="eginalignedE &=sqrt<3>(sqrt<3>2+1)^3 cdot frac(sqrt<3>2-1)3=sqrt<3><2+1+3 sqrt<2>2(sqrt<3>2+1)> fracsqrt<3>2-13=sqrt(8-3 sqrt7)^2-sqrt(8+3 sqrt7)^2 \&=sqrt<3>(1+sqrt<3>2+sqrt<3>4)(sqrt<3>2-1)=sqrt<3>2-1=1endaligned" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Baligned%7D%0A%0AE%20%26%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1)%5E%7B3%7D%20%5Ccdot%20%5Cfrac%7B(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1)%7D%7B3%7D%7D%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B%5B2%2B1%2B3%20%5Csqrt%5B2%5D%7B2%7D(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1)%5D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1%7D%7B3%7D%7D%3D%5Csqrt%7B(8-3%20%5Csqrt%7B7%7D)%5E%7B2%7D%7D-%5Csqrt%7B(8%2B3%20%5Csqrt%7B7%7D)%5E%7B2%7D%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B(1%2B%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B%5Csqrt%5B3%5D%7B4%7D)(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1)%7D%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B2-1%7D%3D1%0A%0A%5Cend%7Baligned%7D">

Vậy E là số nguyên

• thí dụ 3. (Trích đề thi lựa chọn HSG tỉnh độc lập Năm 2010-2011)

Rút gọn: 8+sqrtsqrt2-1-sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1}sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2+1." width="356" height="81" data-type="0" data-latex="A=fracsqrtsqrt<4>8+sqrtsqrt2-1-sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2+1." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=A%3D%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D%2B%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D%7D%7B%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D%7D%7D.">


Lời giải

Đặt 0 buộc phải mathrmT=sqrtmathrmT^2" width="264" height="40" data-type="0" data-latex="mathrmA=fracmathrmTmathrmM. Ta bao gồm mathrmT>0 nên mathrmT=sqrtmathrmT^2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7BA%7D%3D%5Cfrac%7B%5Cmathrm%7BT%7D%7D%7B%5Cmathrm%7BM%7D%7D.%20Ta%20c%C3%B3%20%5Cmathrm%7BT%7D%3E0%20n%C3%AAn%20%5Cmathrm%7BT%7D%3D%5Csqrt%7B%5Cmathrm%7BT%7D%5E%7B2%7D%7D">

8+sqrtsqrt2-1)-2 cdot sqrtsqrt<4>8+sqrtsqrt2-1 cdot sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1+(sqrt<4>8-sqrtsqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt8-(sqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt2+1 \&=2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow và mathrmT=sqrt2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow & mathrmA=sqrt2endaligned" width="748" height="246" data-type="0" data-latex="eginaligned& ext Xét mathrmT^2=(sqrt<4>8+sqrtsqrt2-1)-2 cdot sqrtsqrt<4>8+sqrtsqrt2-1 cdot sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1+(sqrt<4>8-sqrtsqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt8-(sqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt2+1 \&=2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow và mathrmT=sqrt2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow và mathrmA=sqrt2endaligned" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Baligned%7D%0A%0A%26%20%5Ctext%20%7B%20X%C3%A9t%20%7D%20%5Cmathrm%7BT%7D%5E%7B2%7D%3D(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D%2B%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D)-2%20%5Ccdot%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D%2B%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D%20%5Ccdot%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D%2B(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D)%20%5C%5C%0A%0A%26%3D2%20%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-2%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B8%7D-(%5Csqrt%7B2%7D-1)%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%3D2%20%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-2%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%3D2(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D)%20%5C%5C%0A%0A%5CRightarrow%20%26%20%5Cmathrm%7BT%7D%3D%5Csqrt%7B2(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D)%7D%20%5C%5C%0A%0A%5CRightarrow%20%26%20%5Cmathrm%7BA%7D%3D%5Csqrt%7B2%7D%0A%0A%5Cend%7Baligned%7D">