Cách tạo form trong access 2010

     

Tìm gọi về các Form, tạo các biểu mẫu khác nhau, phối hợp sử dụng Sub khung để tạo ra sự liên kết tài liệu phức tạp


Giới thiệu về size (Biểu mẫu) vào Access

Form là thành phần bối cảnh (hộp thoại, cửa ngõ sổ) để cập nhật, chỉnh sửa, xem thông tin dữ liệu ... Form thường được cung ứng các nguồn dữ liệu là những bảng (Table), các Query để hoạt động.

Bạn đang xem: Cách tạo form trong access 2010


Để chế tạo Form, nhận Create trên Ribbon. Có thể chọn: Form - để tạo Form cùng với nguồn cấp từ bảng đang chọn Form Design - để tạo thành Form ở chế độ Design View. Dữ liệu auto dàng buộc với khung nếu bao gồm chọn Table hay Query Form Wizard - cung ứng từng cách để tạo nên Form Blank Form - sản xuất Form trống, chưa tồn tại nguồn cấp dữ liệu nào Multiple Items - dạng size hiện thị được rất nhiều Record một lúc
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị lên một record tại 1 thời điểm. Tự Navigation Panel bấm chọn Table/Query cần làm nguồn cấp dữ liệu cho Form. Kế tiếp chọn thực đơn Create, lựa chọn Form. Form bắt đầu tạo ra, hiện thị ở dạng Layout View.

Có thể chọn chế độ Design View 1 2, Ở cơ chế này nhấn cần chuột vào khoanh vùng Form chọn Form Properties xuất hiện thêm Property Sheet 3 để chỉnh một số thiết lập cấu hình cơ bạn dạng như:


*

Form chia làm ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình bày các tiêu đề Detail - phần chủ yếu chứa câu chữ Form footer - phần cuối khung

Tại thẻ Format 4

Caption để tiêu đề đến Form Width biến hóa chiều rộng lớn Record Selectors bỏ ký hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho biết nguồn dữ liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay không Allow Deletions Chon phép xóa record hay là không Allow Edits Chon phép sửa record hay là không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu tìm Yes cho nên hiện thị sinh sống dạng vỏ hộp thoại nổi lên Modal nếu YES thì cho phép chuyển vỏ hộp thoại/cửa sổ không giống khi Form sẽ mở

Khi bấm chọn các tinh chỉnh và điều khiển (Control - các phần tử trong Form) thì cũng đều có Property Sheet để triển khai việc với điều khiển và tinh chỉnh đó. Từ đó biết được thông tin về loại control, định hình hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu links ...

*

Các Control phát sinh tự động thường ba trị vào một Layout, để vứt bỏ nó thì chọn các Control, trên Ribbon chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong những Controls, đưa chuột vẽ nó vào Form. Cửa ngõ số Wizard xuất hiện, chọn hành vi muốn tiến hành khi bấm chuột nút bấm. Ví dụ, hành động là xóa Record : lúc Wizard gợi nhắc chọn Categories là Record Operations, kích hoạt chọn là Delete Record, tiếp sau nhập title nút bấm tại phần Text.

Ví dụ mở Form

*

Tạo khung dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện tại thị những ô lưới để nhập dữ liệu tương tự như bảng tính Excel. Nguồn cấp dữ liệu hoàn toàn có thể từ các Query hay những Table. Ví dụ sinh sản một Query khắc tên là CacLop để triển khai nguồn dữ liệu như sau:


Query này đơn giản dễ dàng liệt kê lại những trường tài liệu của bảng LOP, mặc dù tạo ra Query sau đây để có thể chỉnh sửa thanh lọc dữ liệu. Nó hoàn toàn có thể làm Form bé trong một Form thân phụ với dữ liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm sinh sản Form, lựa chọn mục DataSheet, giữ gìn và viết tên Form là CacLop_Sub

Có thể chuyển sang chính sách Design View, tại đây hoàn toàn có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt những thuộc tính đến Control. Tác dụng mở Form có dạng 2

*

*

Thực hành áp dụng Sub Form

Sub Form là một trong những Form nhỏ nằm trong form cha, nó có contact dữ liệu với Record đang biên tập ở size cha. Ví dụ, Form phụ vương soạn thảo Record về ngành học, thì mặt khác nó hiện thị lên một Form nhỏ là danh sách những lớp học tập thuộc ngành học tập đó.

Tạo một Blank Form khắc tên là FormNganhLop, tiếp đến đặt các thuộc tính:

Caption: các ngành cùng lớp Record Selector: No Record Source: lựa chọn bảng NGANH bật hiện thị form Header, để vào đó một Label, nhập vào trong dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, tiếp đến định dạng làm thế nào cho dễ đọc.

Bấm vào nút nhấn Add Existing Fields bên trên Ribbon (Design), kéo những trường hiện lên ở Field menu bên đề nghị vào size gồm những trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sonam.

Xem thêm: Trong Bảng Tuần Hoàn Có Mấy Nhóm A, Củng Cố Kiến Thức

Trong đó NGANHID tùy chỉnh thiết lập Visible là NO

Thêm vào Form các nút bấm Button, tùy chỉnh thiết lập là các Command Button cùng với Category/Action thiết lập cấu hình theo Wizard gồm các nút bấm gồm:

Record Navigation > Go to lớn Next Record Record Navigation > Go to lớn Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > showroom New Record
*

Tiến hành công việc để gửi Form có sẵn là CacLop_Sub, sẽ chỉnh sửa để ở mỗi Record chủ yếu hiện thị danh sách những lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào size chính, lựa chọn nó 1. Sau đó tùy chỉnh thiết lập liên kết cùng với Form phụ vương bằng trường contact tại 2, có Link Master Fields cùng Link Child Fields, chính là hai trường liên hệ - NGANHID trong khung chả và NGANHID trong form con.

*

Liên kết Control trong Form

Một Control vào Form có thể lấy giá chỉ trị của nó viết trong những truy vấn bằng mẫu !!

Ví dụ từng bước xây cất ra Form tinh vi để hiện thị danh sách học sinh của lớp được chọn. Bao gồm một ComboBox để chọn Khóa, lúc một khóa được lựa chọn thì danh sách các lớp ở trong khóa này được liệt kê trong một danh mục Box, khi có chọn lớp trong List Box thì hiện thị lên danh sách phần bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, đặt tên là FormHocSinhDS, kéo vào kia một ComboBox viết tên là Khoa, tùy chỉnh thiết lập dữ liệu cho nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: click chuột ... để thi công Query tài liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 mặc định Value: điền giá trị mặc định khi mở size (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

*
liên tục đặt vào một List Box, viết tên Lop, menu Box này là danh sách những lớp trực thuộc Khóa chọn, tất cả các thiết lập như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: bấm chuột ... để tạo ra Query dữ liệu cho nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên sẽ tham chiếu dữ liệu ở chỗ =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm
lúc này nếu chạy lần đầu tiên thì nó sẽ hiện thị đúng danh sách lớp tương ứng với combo Box Khoa, tuy vậy khi Form sẽ mở thì chuyển đổi Khoa nó chưa cập nhật theo. Để tương khắc phục:

Bắt sự kiện khi bộ combo Box chuyển đổi dữ liệu, tại nằm trong tính On Change, click chuột ... để sinh hàm VBA khi combo Box đổi giá trị. Trong thủ tục bắt sự kiện này, chỉ việc viết dòng code là yêu ước Lop hấp thụ lại dữ liệu Me!.Requery, nội dung rất đầy đủ như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub lúc Khóa được lựa chọn thì Lớp theo khóa hiện thị


*

Sub form danh sách học sinh theo lớp

Tạo một Sub size danh sách học sinh dạng DataSheet, với nguồn tài liệu bảng học sinh, đánh tên là HocSinhLop

Ở phần Footer gồm thêm vào trong 1 TextBox đặt tên là sohocsinh, với ở trong tính Control Source là =Count() để cho biết tổng học sinh trong danh sách.

Chuyển quý phái chế đố Datasheet View, chỉ hiện thị các cột như hình (các cột khác ẩn đi), trong số ấy cột thương hiệu được tùy chỉnh thiết lập sắp xếp tăng dần.

*

Quay quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - viết tên HOCSINH, cấu hình thiết lập thuộc tính để link với LOP

links Master Fields : Lop links Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một trong những TextBox hiện thị lên số học sinh của lớp, với thuộc tính Control Source : =.

Xem thêm: Help Me!!! Câu 7: Khi Sản Phẩm Dư Thừa Ai Là Người Chiếm Đoạt Của Dư Thừa Đó? B

!

Kết quả chạy đã như sau:

*

Tiếp theo tiến hành tác vụ, nếu như bấm kép vào họ của một học viên nào đó, thì sẽ hiện thị hộp thoạt soạn thảo chi tiết cho học viên đó.

Chọn nguồn cấp là bảng HocSinh, bấm chế tạo ra Form viết tên là HocSinhChiTiet như sau:

*

Quay trở lại chính sách Design View của HocSinhLop, tại Ho bắt sự khiếu nại On Dbl Click, với ngôn từ VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Mở form HocSinhChitet, thanh lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá chỉ trị bây giờ trên FormHocSinhDS

*