Cách Tính Lũy Thừa Với Số Mũ Âm

     
Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên nhị số a với b, kết quả của phép toán lũy quá là tích số của phép nhân tất cả b vượt số a nhân cùng với nhau. Lũy thừa ký hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này rất có thể mở rộng cho các số thực âm mỗi một khi căn thức là có nghĩa.