Cách Viết Phương Trình Hóa Học Lớp 8

     

Phương trình hóa học mô tả phản ứng hóa học. Vậy làm nuốm nào nhằm lập phương trình hóa học một cách đúng mực nhất. Các phương pháp hữu hiệu dưới đây sẽ giúp các em giải quyết các bài bác tập về lập phương trình hóa học từ cơ phiên bản đến nâng caao một phương pháp dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình hóa học lớp 8


 

LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Phương trình hóa học biểu đạt phản ứng hóa học. Vậy làm cầm nào nhằm lập phương trình chất hóa học một cách đúng mực nhất. Các cách thức hữu hiệu bên dưới đây sẽ giúp đỡ các em giải quyết và xử lý các bài bác tập về lập phương trình hóa học từ cơ phiên bản đến nâng caao một biện pháp dễ dàng.

I. HƯỚNG GIẢI.

B1: Viết sơ đồ gia dụng phản ứng dưới dạng bí quyết hóa học.

B2: Đặt hệ số làm thế nào cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau.

B3: xong phương trình.

Chú ý:

- Ở B2, hay sử dụng phương thức “Bội chung nhỏ nhất” để tại vị hệ số bằng cách:

Chọn nguyên tố có số nguyên tử ở hai vế chưa bằng nhau và gồm số nguyên tử các nhất (cũng có trường hợp không hẳn vậy).Tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố kia ở nhị vế, lấy bội chung bé dại nhất chia cho chỉ số thì ta có hệ số.Trong quá trình cân bằng không được biến hóa các chỉ số nguyên tử trong những công thức hóa học.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG CỤ THỂ

1. Cách thức “chẵn - lẻ”: thêm thông số vào trước chất có chỉ số lẻ để gia công chẵn số nguyên tử của thành phần đó.

VD1: Cân bằng PTHH

Al + HCl → AlCl3 + H2­

- Ta chỉ câu hỏi thêm hệ số 2 vào trước AlCl3 để đến số nguyên tử Cl chẵn. Lúc đó, vế phải có 6 nguyên tử

Cl vào 2AlCl3, buộc phải vế trái thêm thông số 6 trước HCl.

Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2­

- Vế phải tất cả 2 nguyên tử Al trong 2AlCl3, vế trái ta thêm thông số 2 trước Al.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2­

- Vế trái tất cả 6 nguyên tử H trong 6HCl, buộc phải vế đề nghị ta thêm hệ số 3 trước H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3 H2

VD2:

KClO3 → KCl + O2

- Ta thấy số nguyên tử oxi trong O2 là số chẵn cùng trong KClO3 là số lẻ nên được sắp xếp hệ số 2 trước cách làm KClO3.


2KClO3 → KCl + O2

- tiếp sau cân thông qua số nguyên tử K với Cl, đặt hệ số 2 trước KCl.

2KClO3 → 2KCl + O2

- cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi nên được đặt hệ số 3 trước O2.

2KClO3 → 2KCl + 3O2

VD3:

Al + O2 → Al2O3

- Số nguyên tử oxi vào Al2O3 là số lẻ đề nghị thêm thông số 2 vào trước nó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Gel Titan Nga, Cách Sử Dụng Gel Tăng Kích Thước Dương Vật

Al + O2 → 2Al2O3

Khi đó, số nguyên tử Al vào 2Al2O3 là 4. Ta thêm hệ số 4 vào trước Al.

4 Al + O2 → 2Al2O3

- cuối cùng cân ngay số nguyên tử oxi, vế buộc phải số nguyên tử oxi vào 2Al2O3 là 6, vế trái ta thêm thông số 3 trước O2.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

2. Phương thức “đại số”: thường sử dụng cho các phương trình khó cân bằng bắng phương pháp trên (thông thường áp dụng cho hs giỏi).

B1: Đưa các hệ số hòa hợp thức a, b, c, d, e, f, … thứu tự vào các công thức ở hai vế của phương trình làm phản ứng.B2: thăng bằng số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bởi một hệ phương trình chứa các ẩn: a, b, c, d, e, f, g….B3: Giải hệ phương trình vừa lập để tìm những hệ số.B4: Đưa các hệ số vừa search vào phương trình phản nghịch ứng.

VD1: Cu + H2SO4 đặc, lạnh → CuSO4 + SO2 + H2O (1)

B1: aCu + bH2SO4 đặc, nóng → cCuSO4 + dSO2 + eH2OB2: tiếp sau lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ nam nữ về trọng lượng giữa các chất trước với sau phản nghịch ứng, (khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế phải bởi nhau).

Cu: a = c (1)

S: b = c + d (2)

H: 2b = 2e (3)

O: 4b = 4c + 2d + e (4)

B3: Giải hệ phương trình bởi cách:

Từ pt (3), chọn e = b = 1 (có thể chọn ngẫu nhiên hệ số khác).

Từ pt (2), (4) cùng (1) => c = a = d = ½ => c = a = d = 1; e = b =2 (tức là ta đã quy đồng mẫu mã số).

B4: Đưa các hệ số vừa tìm vào phương trình bội phản ứng, ta được phương trình trả chỉnh. Cu + 2H2SO4 đặc, rét →CuSO4 + SO2 + 2H2O

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1

Cân bằng các PTHH sau :

1) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl 2) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O 4) FeO + HCl → FeCl2 + H2O 5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + H2O 6) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO37) phường + O2 → P2O5 8) N2 + O2 → NO 9) NO + O2 → NO210) NO2 + O2 + H2O → HNO311) SO2 + O2 → SO312) N2O5 + H2O → HNO313) Al2(SO4)3 + AgNO3 → Al(NO3)3 + Ag2SO414) Al2 (SO4)3 + NaOH → Al(OH)3 + Na2SO415) CaO + CO2 → CaCO316) CaO + H2O → Ca(OH)217) CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 18) mãng cầu + H3PO4 → Na2HPO4 + H219) na + H3PO4 → Na3PO4 + H220) na + H3PO4 → NaH2PO4 + H221) C2H2 + O2 → CO2 + H2O 22) C4H10 + O2 → CO2 + H2O 23) C2H2 + Br2 → C2H2Br424) C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + H225) CH3COOH+ Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2


26) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 27) Ca(OH)2 + HBr → CaBr2 + H2O 28) Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O 29) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O 30) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaOH 31) Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S 32) Na2S + HCl → NaCl + H2S 33) K3PO4 + Mg(OH)2 → KOH + Mg3 (PO4)234) Mg + HCl → MgCl2 + H2 35) fe + H2SO4 → FeSO4 + H236) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O 37) Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O 38) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O239) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O 40) KNO3 → KNO2 + O241) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + HNO342) Ba(NO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaNO343) AlCl3 + NaOH → Al(OH)3 + NaCl 44) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O 45) KClO3 → KCl + O245) Fe(NO3)3 + KOH → Fe(OH)3 + KNO346) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO247) HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O  + CO248) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O 49) BaO + HBr → BaBr2 + H2O 50) sắt + O2 → Fe3O4


Bài 2

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) mãng cầu + O2 → Na2O b) P2O5 + H2O → H3PO4

c) HgO → Hg + O2 d) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Lập PTHH và cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong những phản ứng.

Bài 3

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng

a) NH3 + O2 → NO + H2O

b) S + HNO3 → H2SO4 + NO

c) NO2 + O2 + H2O → HNO3

d) FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl

e) NO2 + H2O → HNO3 + NO

f) Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4 + Al(NO3)3

Hãy lập PTHH và cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, phân tử các chất trong những phản ứng.

Bài 4 (*)

Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:

1) CnH2n + O2 → CO2 + H2O

 2) CnH2n + 2 + O2 → CO2 + H2O

3) CnH2n - 2 + O2 → CO2 + H2O

 4) CnH2n - 6 + O2 → CO2 + H2O

5) CnH2n + 2O + O2 → CO2 + H2O

6) CxHy + O2 → CO2 + H2O


7) CxHyOz + O2 → CO2 + H2O

8) CxHyOzNt + O2 → CO2 + H2O + N2

9) CHx + O2 → COy + H2O

10) FeClx + Cl2 → FeCl3

IV. LỜI GIẢI

Bài 1.

1) MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl 2) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O 4) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O 5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3H2O 6) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO37) 4P + 5O2 → 2P2O5 8) N2 + O2 → 2NO 9) 2NO + O2 → 2NO210) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO311) 2SO2 + O2 → 2SO312) N2O5 + H2O → 2HNO313) Al2(SO4)3 + 6AgNO3 → 2Al(NO3)3 + 3Ag2SO414) Al2 (SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO415) CaO + CO2 → CaCO316) CaO + H2O → Ca(OH)217) CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 18) 2Na + H3PO4 → Na2HPO4 + H219) 6Na + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3H220) 2Na + 2H3PO4 → 2NaH2PO4 + H221) 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O 22) 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O 23) C2H2 + 2Br2 → C2H2Br424) 2 C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H225) CH3COOH+ Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2


26) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 27) Ca(OH)2 + 2HBr → CaBr2 + 2H2O 28) Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 29) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2 H2O 30) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH 31) Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S 32) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S 33) 2K3PO4 + 3Mg(OH)2 → 6KOH + Mg3 (PO4)234) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 35) sắt + H2SO4 → FeSO4 + H236) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O 37) 2Al(OH)3 + 6HCl → 2AlCl3 + 6H2O 38) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O239) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 40) 2KNO3 → 2KNO2 + O241) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO342) Ba(NO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaNO343) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 44) 2Al(OH)3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 4H2O 45) 2KClO3 → 2KCl + 3O245) Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KNO346) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO247) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O  + CO248) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + 2H2O 49) BaO + 2HBr → BaBr2 + H2O 50) 3Fe + 2O2 → Fe3O4


Bài 2.

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Tỉ lệ: số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Tỉ lệ: Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O: số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

c) 2HgO → 2Hg + O2

Tỉ lệ: số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử O2 = 2 : 2 : 1.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Làm Sữa Chua Yogurt Maker, Nguy Hiểm Đến Từ Đồ Ngoại

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3.

Bài 3

a) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Tỉ lệ: 4: 5: 4: 6

b) S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO

Tỉ lệ: 1: 2: 1: 2

 c) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Tỉ lệ: 4: 1: 2: 4

d) FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3 AgCl

Tỉ lệ: 1: 3: 1: 3

e) 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

Tỉ lệ: 3: 1: 2: 1

f) 3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Al(NO3)3

Tỉ lệ: 3 : 1: 3: 2

Bài 4 (*)

*

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - coi ngay