CÁCH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC TRONG SẢN XUẤT

     

Kế toán viên ngoài bài toán theo dõi sổ sách để report cho giám đốc để quản ngại trị để chi phí sản xuất. Nhìn xa hơn, ngân sách chi tiêu là 1 loại giá cả sản xuất khiếp doanh, là khoản mục trọng yếu khi thanh soát sổ thuế. Vì chưng đó, kế toán còn là một người tham mưu cho nhà quản lý các tư vấn chuyên môn, rõ ràng là việc xây dựng định mức để quản trị nội bộ và giảm rủi ro khủng hoảng pháp lý về thuế, sẽ được trình bày trong bài viết này.