Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện thánh gióng

     
Tìm gần như chỉ tiết hoang đường, kì ảo vào truyện Thánh Gióng. Số đông chỉ tiết đó có tính năng gì trong việc thể hiện tại nội dung?
*

Tìm gần như chỉ tiết hoang đường, kì ảo vào truyện Thánh Gióng. Hồ hết chỉ tiết kia có tính năng gì trong việc thể hiện tại nội dung?+ khi sứ giả cho tìm người tài năng giúp bên vua tiến công giặc, Gióng bỗng dưng cất tiếng nói của một dân tộc xin đi đánh giặc.+ Gióng lớn nhanh như thổi, ăn uống cơm mấy cũng ko no, áo vừa mặc hoàn thành đã đứt chỉ.+ Giặc đến, Gióng vươn vai trở thành một tráng sĩ cao lớn.+ ngựa chiến sắt mà hí được, lại xịt lửa.+ Nhô tre ven con đường đánh giặc, giặc tung vỡ.=> Ý nghĩa: xây dựng lên biểu tượng về lòng yêu nước và sức mạnh chống giặc nước ngoài xâm của quần chúng ta.