Chữ đậm chữ nghiêng chữ gạch chân được gọi là

     
Giải SGK Tin học tập 6 chủ thể 3: tổ chức lưu trữ, search kiếm với trao đổi thông tin - bộ Kết nối tri thức !!
Giải SGK Tin học tập 6 chủ đề 4: Đạo đức, luật pháp và văn hóa trong môi trường thiên nhiên số - bộ Kết nối trí thức !!
Giải SGK Tin học tập 6 chủ đề 6: giải quyết và xử lý vấn đề với sự trợ giúp của dòng sản phẩm tính - cỗ Kết nối trí thức !!
*