Cú pháp đúng của câu lệnh lặp for

     

- Hoạt động: câu lệnh lặp sẽ thực hiện câu lệnh các lần, từng lần là một trong những vòng lặp. Số vòng lặp là biết trước và bởi giá trị cuối - cực hiếm đầu+1. Khi thực hiện, ban đầu biến đếm vẫn nhận quý hiếm đầu, sau mỗi vòng lặp, đổi mới đếm được auto tăng thêm một đơn vị cho đến khi bởi giá trị cuối.

Bạn đang xem: Cú pháp đúng của câu lệnh lặp for

Vd:

program ct;

uses crt;

var i,n,s:integer;

begin

clrscr;

write("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgnhap n:="https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg);readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n bởi s:=s+i;

writeln("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgtong cua n do tu nhien dau tien la:"https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg,s);

readln

end.


*cú pháp For:

For := lớn bởi ;

- Hoạt động: câu lệnh lặp sẽ triển khai câu lệnh những lần, mỗi lần là 1 vòng lặp. Số vòng lặp là biết trước và bằng giá trị cuối - quý giá đầu+1. Lúc thực hiện, ban sơ biến đếm vẫn nhận cực hiếm đầu, sau từng vòng lặp, thay đổi đếm được auto tăng thêm 1 đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối.

Vd:

program ct;

uses crt;

var i,n,s:integer;

begin

clrscr;

write("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgnhap n:="https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg);readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n vị s:=s+i;

writeln("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgtong cua n vị tu nhien dau tien la:"https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg,s);

readln

end.

Xem thêm: Cho 4 55G Hỗn Hợp 2 Muối - Bài Tập Cacbon Cần Giúp Khẩn Cấp


*cú pháp For:

For := to bởi vì ;

- Hoạt động: câu lệnh lặp sẽ tiến hành câu lệnh các lần, từng lần là 1 trong vòng lặp. Số vòng lặp là biết trước và bởi giá trị cuối - quý hiếm đầu+1. Lúc thực hiện, ban sơ biến đếm đã nhận giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, vươn lên là đếm được tự động hóa tăng thêm một đơn vị cho tới khi bằng giá trị cuối.

Vd:

program ct;

uses crt;

var i,n,s:integer;

begin

clrscr;

write("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgnhap n:="https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg);readln(n);

s:=0;

for i:=1 lớn n vì s:=s+i;

writeln("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgtong cua n bởi tu nhien dau tien la:"https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg,s);

readln

end.


*cú pháp For:

For := to vì ;

- Hoạt động: câu lệnh lặp sẽ tiến hành câu lệnh nhiều lần, từng lần là một vòng lặp. Số vòng lặp là biết trước và bởi giá trị cuối - quý giá đầu+1. Khi thực hiện, ban sơ biến đếm vẫn nhận quý hiếm đầu, sau mỗi vòng lặp, đổi mới đếm được auto tăng thêm 1 đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối.

Xem thêm: Trung Hoà 300Ml Dd Hcl Và Hno3 Với 300Ml Dung Dịc, Trung Hòa 300Ml Dung Dịch Hỗn Hợp Hcl Và Hno 3 Có

Vd:

program ct;

uses crt;

var i,n,s:integer;

begin

clrscr;

write("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgnhap n:="https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg);readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n vày s:=s+i;

writeln("https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpgtong cua n vày tu nhien dau tien la:"https://thehetrethanhhoa.com.vn/cu-phap-dung-cua-cau-lenh-lap-for/imager_1_378_700.jpg,s);

readln

end.


*

*

*

*

thử khám phá nhiều kĩ năng hơn với app VietJack. Hỏi đáp miễn phí với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.