Đề kiểm tra giữa kì 2 môn hóa lớp 10

     

Đề thi Hóa giữa kì 2 lớp 10 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích mà lại thehetrethanhhoa.com.vn muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 môn hóa lớp 10

Đề kiểm tra giữa kì 2 Hóa 10 có đáp án bao gồm 5 đề thi, giúp các bạn học sinh hối hả làm quen thuộc với cấu trúc, ôn tập nhằm đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học viên của mình. Vậy sau đó là 5 đề thi thân kì 2 Hóa 10, mời các bạn cùng theo dõi.


(Cho Cu = 64; Cl = 35,5; fe = 56; Al = 27)

Câu 1: cho các chất sau: .Chất nào tác dụng với dung dịch HCl ? (1điểm)

Câu 2:Thực hiện tại chuỗi bội nghịch ứng sau:

Câu 3: Nêu thuốc thử dùng làm phân biệt các dung dịch sau:

a) NaCl cùng NaNO3

b) Natri hiđroxit với axit clohiđric.

Câu 4: kết thúc các phương trình phản nghịch ứng sau: (1điểm)

a) FeO + HCl

b) Clo tác dụng với nước.

Câu 5: Viết phương trình bội phản ứng chứng tỏ HCl đặc bao gồm tính khử? (1điểm)

Câu 6: Viết phương trình điều chế nước Giaven? (1điểm)

Câu 7: Muối nạp năng lượng không những có tầm đặc biệt quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người mà còn là nguyên vật liệu để thêm vào NaOH .Viết phương trình hóa học của phản ứng phân phối NaOH từ muối ăn. (1 điểm)

Câu 8: mang đến 11,2 gam sắt phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, Tính thể tích khí H2 thu được làm việc đktc? (1 điểm)

Câu 9: mang đến 100ml dung dịch KOH làm phản ứng đầy đủ 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Tính độ đậm đặc mol/lít hỗn hợp KOH. (1điểm)


Câu 10: Hòa tan trọn vẹn 7,7 gam láo lếu hợp bao gồm Mg và Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy tất cả 0,3 gam H2 cất cánh ra. Tính khối lượng muối tạo thành vào dung dịch? (1điểm)

Đề soát sổ giữa kì 2 hóa học 10 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng (0,25 điểm)

Câu 1. Trong phản nghịch ứng hóa học, các nguyên tố halogen gồm chung điểm sáng nào sau đây?

A. Diễn đạt tính khử

B. Biểu hiện tính thoái hóa mạnh

C. Có thể đóng sứ mệnh là chất khử, hoặc chất oxi hóa hoặc cả hai

D. Là chất khử khôn cùng mạnh

Câu 2. Sục Cl2 vào nước, chiếm được nước clo màu xoàn nhạt. Nội địa clo bao gồm chứa các chất là :

A. Cl2, H2O.

B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.

D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 3. cho những phản ứng:

SiO2 + dung dịch HF →

F2 + H2O

*

AgBr

*

Br2 + NaI (dư) →

Trong các phản ứng trên, hầu như phản ứng có tạo thành đơn hóa học là

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Câu 4. Cho kim loại M công dụng với Cl2 được muối hạt X; mang đến kim lọai M chức năng với hỗn hợp HCl được muối bột Y. Nếu đến dung dịch muối hạt Y chức năng với Cl2 cũng thu được muối bột X. Kim loại M hoàn toàn có thể là

A. MgB. ZnC. AlD. Fe

Câu 5. phát biểu nào tiếp sau đây sai?


A. Nước Gia-ven là dung dịch tất cả hổn hợp muối NaCl cùng NaClO.

B. Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, tất cả tính thoái hóa mạnh.

C. Nước Gia-ven dung nhằm tẩy trắng vải, sợi với tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, công ty vệ sinh.

D. Clorua vôi là muối bột tạo vì một kim loại links với một nhiều loại gốc axit.

Câu 6. Dãy các đơn hóa học halogen nào sau đây được xếp theo thiết bị tự tính lão hóa tăng dần?

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. Cl2, Br2, I2, F2

C. Cl2, F2, Br2, I2

D. I2, Br2, Cl2, F2

Câu 7. những nguyên tố nhóm halogen đều có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là:

A. Ns1np6B. Ns2np5C. Ns3np4D. Ns2np4

Câu 8. bội phản ứng như thế nào sau đây dùng để điều chế khí hidroclorua trong chống thí nghiệm?

A. H2O + Cl2 → HCl + HClO

B. H2SO4 (đặc) + NaCl (r) → HCl + NaHSO4

C. H2 + SO2 → HCl + H2SO4

D. H2 + Cl2 → 2HCl

Câu 9. Có tía bình không ghi nhãn, từng bình đựng một trong các dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc thử nào tiếp sau đây để xác minh dung dịch chứa trong những bình?

A. Hỗn hợp brom, iot

B. Hỗn hợp brom, hồ tinh bột.

C. Dung dịch clo, iot

D. Dung dịch clo, hồ tinh bột

Câu 10. mang đến V lit khí clo tính năng với lượng dư dung dịch KI nhận được 2,54 gam I2 . Quý giá của V ở đktc là

A. 0,448B. 0,224C. 0,336D. 0,112

Câu 11. mang đến 200 ml dung dịch KCl 0,5M công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 57,40B. 43,05C. 28,70D. 14,35

Câu 12. sức nóng phân trọn vẹn 12,25 gam muối hạt KClOx chiếm được 3,36 lit khí ở đktc. Công thức phân tử của muối hạt là

A. KClO2B. KClOC. KClO3D. KClO4

Câu 13. Trường phù hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?

A. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp KBr

B. Mang lại Br2 vào hỗn hợp NaI

C. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng

D. Mang lại I2 vào hỗn hợp KBr

Câu 14. hỗn hợp muối không tính năng với hỗn hợp AgNO3 là

A. NaFB. NaClC. NaBrD. NaI

Câu 15. chất dùng để gia công khô khí Cl2 ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Hỗn hợp NaOH đặc.

Câu 16. Đốt cháy 11,9 gam lếu hợp bao gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 40,3 gam tất cả hổn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 17,92 lít.B. 6,72 lít.C. 8,96 lít.D. 11,20 lít.

Câu 17. Phát biểu làm sao sau đó là sai?

A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

B. Độ âm năng lượng điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

C. Tính axit của HF táo bạo hơn tính axit của HCl.

D. Tính khử của ion I− bạo phổi hơn tính khử của ion Br−

Câu 18. Dãy kim loại xếp theo tính kim loại tăng dần là:

A. Al, Mg, Ca, Rb, K

B. Mg, Ca, Al, K, Rb

C. Al, Mg, Ca, K, Rb

D. Ca, Mg, Al, Rb, K

Câu 19. cho các nguyên tố X, Y, Z cùng với sô hiệu nguyên tử theo lần lượt là 4, 12, 20. Vạc biểu làm sao sau đây là sai?

A. Những nguyên tố này phần đông là kim loại vượt trội nhất trong chu kì.

B. Những nguyên tố này không cùng ở trong một chu kì.

C. Máy tự tăng dần tính bazơ la X(OH)2 2 2.

D. Trang bị tự tang dần dần độ âm điện: X 2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong số đó HCl biểu hiện tính khử là

A. 3B. 4C. 1D. 2

Câu 22. cho 3,16 gam KMnO4 chức năng với dung dịch HCl quánh (dư), sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị lão hóa là


A. 0,05B. 0,16C. 0,02D. 0,10

Câu 23. thuốc thử dùng để nhận biết 5 lọ riêng biệt dựng những hóa chất sau: NaCl; NaBr; NaI; NaNO3; Na2S là

A. Dung dịch AgNO3 dư

B. Hỗn hợp Mg(NO3)2

C. Dung dịch Zn(NO3)2

D. Dung dịch KNO3

Câu 24. Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr với KBr thu được muối bột NaCl với KCl, mặt khác thấy khối lượng muối sút 4,45 gam. Thể tích khí clo vẫn tham gia bội nghịch ứng cùng với 2 muối bột trên (đo sinh hoạt đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 3,36 lít.

Xem thêm: Theo Em Vì Sao Người Trung Thực Là Người Đáng Quý ? Tại Sao Người Trung Thực Là Người Đáng Quý

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 25. tất cả hổn hợp A tất cả KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng nề 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được hóa học rắn B gồm CaCl2, KCl với 17,472 lít khí (ở đktc). Cho hóa học rắn B chức năng với 360 ml hỗn hợp K2CO3 0,5M (vừa đủ) chiếm được kết tủa C và dung dịch D. Cân nặng KCl trong hỗn hợp D những gấp lần lượng KCl gồm trong A. % trọng lượng KClO3 bao gồm trong A là

A. 47,83%.B. 56,72%.C. 54,67%.D. 58,55%.

Đề thi giữa kì 2 Hóa 10 năm 2021 - Đề 3

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố:

H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Co=59; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137; Hg=201; Pb=207

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của những nguyên tố nhóm halogen là

A. Ns2np4.

B. Ns2np3.

C. Ns2np5.

D. Ns2np6.

Câu 2: các nguyên tố đội VIIA sau đây, nguyên tố làm sao không có đồng vị bền trong tự nhiên:

A. Clo.

B. Brom.

C. Iot.

D. Atatin.

Câu 3: bán kính nguyên tử cùng độ âm điện những halogen đổi khác như núm nào tự flo cho iot?

A. Bán kính tăng, độ âm điện tăng

B. Nửa đường kính giảm, độ âm năng lượng điện tăng

C. Bán kính tăng, độ âm năng lượng điện giảm

D. Nửa đường kính giảm, độ âm điện sút .

Câu 4: hóa học nào sau đây chỉ tất cả tính oxi hoá, không có tính khử?

A. F2

B. Cl2

C. Br2

D. I2

Câu 5: Tỉ khối của khí Clo so với không khí là:

A. 1,31.

B. 1,22.

C. 2,54.

D. 2,45.

Câu 6: thành phần clo không có công dụng thể hiện số oxi hoá nào sau đây?

A. +3.

B. - 1.

C. +1.

D. +2.

Câu 7: Clo công dụng được với cặp chất nào sau đây?

A. NaBr với O2.

B. Na cùng O2.

C. H2và NaBr.

D. H2 và Au.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thường pha chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Cho HCl đặc tính năng với MnO2, đun nóng.

C. Năng lượng điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D. Mang lại F2đẩy Cl2ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải của Clo?

A. Diệt trùng nước sinh hoạt.

B. Tinh luyện dầu mỏ.

C. Tẩy white vải, sợi, giấy.

D. Sản xuất clorua vôi, kali clorat.

Câu 10: lúc nung nóng, iot rắn đưa ngay thành hơi, ko qua tâm lý lỏng. Hiện tượng lạ này được hotline là


A. Sự thăng hoa.

B. Sự bay hơi.

C. Sự phân hủy.

D. Sự dừng tụ.

Câu 11: thành phầm tạo thành của phản nghịch ứng thân khí Cl2 cùng khí H2 là:

A. Axit Clohidric.

B. Nước clo.

C. Khí hidroclorua.

D. Khí hidroclorua cùng axit clohidric.

Câu 12: Ở 200C, dung dịch HCl quánh nhất có nồng độ là:

A. 20%.

B. 37%.

C. 68%.

Xem thêm: Soạn Anh 12 Unit 11 Language Focus, Unit 11 Lớp 12 Language Focus

D. 98%.

Câu 13: những axit halogen hidric như HCl, HBr, HI thường xuyên được đựng trong những lọ bởi thủy tinh, mà lại axit flohidric HF thì không. Lí vì chưng axit HF không chứa trong các lọ chất liệu thủy tinh là?

A. Axit HF là axit to gan nhất

B. Axit HF bao gồm tính oxi hoá táo bạo nhất

C. Axit HF bao gồm tính khử táo tợn nhất

D. HF tính năng được với SiO2

Câu 14: thuốc thử đặc trưng để nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch là: