Để Nhận Biết Dung Dịch H2So4 Người Ta Thường Dùng

     
*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: để nhận biết dung dịch h2so4 người ta thường dùng

Hoà tan không còn 25,2 gam kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản nghịch ứng thu được 10,08 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại R là


Hoà tan hoàn toàn 6,5 gam một kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit H2SO4, thì thu được 2,24 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Ag bội nghịch ứng với dung dịch axit H2SO4thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau phản nghịch ứng còn 3 gam một hóa học rắn ko tan. Thành phần phần trăm theo trọng lượng của Ag trong các thành phần hỗn hợp X ban sơ là


Hòa chảy 50,54 gam tất cả hổn hợp X gồm (Fe, Al) trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch A, cô cạn dung dịch A chiếm được 178,22 gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn phù hợp (Fe, Mg) bằng dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thu được hỗn hợp A. Trong hỗn hợp A độ đậm đặc của MgCl2 = 11,787%. Tính C% của FeCl2 trong dung dịch A


Cho 69,75 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 với Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 337,5 gam dung dịch HCl 14,6% thu được hỗn hợp X với V lit CO2 (đktc). Giá trị của V là


Cho 50,9 gam các thành phần hỗn hợp rắn A bao gồm BaCl2 với BaCO3 công dụng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 chiếm được V lít CO2 (đktc), 58,25 gam kết tủa cùng dung dịch X. Cực hiếm của V là


Dung dịch axit loãng H2SO4 lúc phản ứng với hóa học nào sau đây mà khí H2 không hóa giải ra (không được sinh ra)?


Khi cho sắt kẽm kim loại Fe tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư không chế tạo thành sản phẩm nào trong các thành phầm sau đây?


Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại magie chức năng vừa đủ với dung dịch axit clohidric. Thể tích khí Hiđro thu được sinh hoạt đktc là:


Khi đến 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 2M sinh sản thành muối trung hòa. Thể tích hỗn hợp H2SO4 2M là:


Cho 10,5 gam tất cả hổn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, fan ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần xác suất theo khối lượng mỗi kim loại trong lếu láo hợp ban sơ là:
Xem thêm: Skills Trang 34 Unit 8 Sgk Tiếng Anh 11 Mới Unit 8 Speaking, Tiếng Anh 11 Mới Unit 8 Speaking

Hòa rã vừa hết 20 gam các thành phần hỗn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M . Trọng lượng mỗi oxit trong hỗn hợp là:


Hòa rã 7,74 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al trong 500ml dung dịch tất cả hổn hợp chứa HCl 1M và H­2SO4 0,38M loãng. Thu được hỗn hợp A cùng 8,736 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A là


Thể tích khí ra đời ở đktc khi mang đến hỗn hợp có 9 (g) Al với 6,5 (g) Zn vào 100 ml hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 1M là:


Cho 8 gam Mg, sắt vào hỗn hợp HCl vừa đủ. Sau phản bội ứng thu được m gam muối. Hỏi m nằm trong vòng nào?


Cho 8,4 gam Mg, Zn vào hỗn hợp H2SO4 vừa đủ. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X, 3,6 (g) chất rắn cùng 4,48 (l) khí sống đktc. Phần trăm cân nặng kim nhiều loại Zn gồm trong các thành phần hỗn hợp là:


Cho 8 gam Mg, Al vào dung dịch (HCl) vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được dung dịch X, 2,36 (g) hóa học rắn và 6,272 (l) khí sinh sống đktc. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại có trong tất cả hổn hợp lần lượt là.


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp tất cả 16 gam CuO cùng 4 gam MgO trong dung dịch H2SO4 20% vừa đủ. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đang dùng.


Hỗn vừa lòng X gồm Fe và Al (với tỉ trọng mol 1 : 1). Hòa tan hoàn toàn m gam X bởi dung dịch HCl dư, sau phản bội ứng nhận được 5,6 lít H2 (đktc). Quý hiếm của m là:


Hòa tan m gam oxit sắt buộc phải 150 ml dd HCl 3M . Phương diện khác, khử tổng thể m gam oxit sắt bởi CO nóng, dư thu được 8,4 gam sắt. Bí quyết oxit sắt là


Cho các thành phần hỗn hợp Al cùng 1 sắt kẽm kim loại hóa trị II rã trong dung dịch H2SO4 loãng hoàn toản thu được dung dịch A và gồm H2 bay ra. Cho A chức năng với hỗn hợp BaCl2 hoàn toản thấy tách ra 93,2 gam kết tủa trắng. Thanh lọc kết tủa rồi cô cạn hết nước lọc thu được 36,2 gam muối khan. Cân nặng kim loại lúc đầu là


Cho tất cả hổn hợp A tất cả Fe với FeS tính năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít tất cả hổn hợp khí X ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này còn có tỉ khối đối với hiđro là 9. Thành phần xác suất theo khối lượng của hỗn hợp Fe cùng FeS ban sơ lần lượt là


Hòa tan hết muối cacbonat th-nc của sắt kẽm kim loại A bằng dung dịch H2SO4 trọn vẹn nồng độ 19,6% thì thu được dung dịch cất muối sunfat nồng độ 26,57%. Xác định kim nhiều loại A
Xem thêm: Sự Tồn Tại Của Nito Có Ở Đâu Trong Tự Nhiên, Quá Trình Chuyển Hóa Và Cố Định Nitơ Trong Đất

Một hỗn kim loại tổng hợp loại gồm Al, Cu, fe . Ví như cho các thành phần hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư thì nhận được 8,96 lít khí (đktc) với 9 gam chất rắn. Nếu cho tất cả hổn hợp này tính năng vừa đủ với dung dịch NaOH thì buộc phải dùng 100 ml hỗn hợp NaOH 2M. % cân nặng của fe trong hỗn hợp là


Cho 122,4g tất cả hổn hợp X bao gồm Cu, Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, rét thu được 10,08 lít SO2 (đktc), dung dịch Y và còn lại 4,8g kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam muối hạt khan. Tính m.