ĐỊA CHỈ MỘT Ô ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG

     

Câu 1:Trong bảng tính excel, đâu không phải là ưu thế khi trình diễn thông tin bên dưới dạng bảng?

a. Dễ dàng theo dõib. Dễ sắp đến xếpc. đo lường và tính toán nhanh chóngd. Dễ chèn hình ảnh

Câu 2: Muốn ra khỏi chương trình Excel ta triển khai lệnh:

a. Edit/Exitb. File/Exitc. File/closed. Edit/close

Câu 3:Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

a. Tài liệu kiểu số sẽ điềm nhiên canh trái vào ô

b. Dữ liệu kiểu số sẽ thản nhiên canh đề nghị trong ô

c. Dữ liệu kiểu cam kết tự sẽ mặc nhiên canh cần trong ô

d. Tài liệu kiểu ký tự sẽ mặt nhiên canh phòng ô

Câu 4:Ô tính tất cả viền đậm bao bọc để riêng biệt với các ô tính khác điện thoại tư vấn là:

a. Khối ô b. Ô tính đang được kích hoạt

c. Ô tính được hiển thị d. Ô tính vị trí hàng

Câu 5:Thao tác nháy chuột lựa chọn 1 ô điện thoại tư vấn là:

a. Kích hoạt ô tính b. Coppy ô tính c. Dịch rời ô tính d. Nhập dữ liệu

Câu 6:Một bảng tính rất có thể bao gồm:

a. 1 trang tínhb. 2 trang tínhc. 3 trang tínhd. Các trang tính

Câu 8:Hãy chọn câu đúng:

a. Khi chọn 1 dòng thì nháy loài chuột ngay tên dòng đó.

Bạn đang xem: địa chỉ một ô được thể hiện bằng

b. Trường hợp cần chọn 1 số dòng giải pháp nhau thì nháy loài chuột chọn dòng đầu rồi lần lượt giữ phím Shiftvà nháy loài chuột trên những dòng khác.

c. Nếu nên chọn những dòng liên tục thì nháy loài chuột từ số sản phẩm công nghệ tự cái đầu đến số thứ tự cái cuối.

d. Khi chọn một dòng thì nháy loài chuột vào ô tính thuộc dòng đó.

Câu 9:Câu nào dưới đây đúng?

a. Trang tính gồm các cột và những dòng

b. Vùng giao nhau giữa những cột và hàng là hành lang cửa số bảng tính

c. Các cột của trang tính được tấn công thứ tự từ bỏ trái sang buộc phải với các kí từ A, B, C

d. Những hàng của trang tính được tấn công thứ từ từ bên trên xuống dưới các kí từ A, B, C

Câu 10:Các thành phần chủ yếu trên trang tính bao gồm?

a. Các hàng, những cột, các ô tính, dải lệnh Data b. Hộp tên với khốidải lệnh Formulas

c. Thanh cách làm d những hàng, những cột, những ô tính, hộp tên, khối, Thanh công thức

Câu 11:Hãy cho thấy đâu là tên gọi hàng?

a. C2b. Ac. 16384d. A1

Câu 12:Cột là tập hợp những ô trong bảng tính theo hướng dọc, kí hiệu cột như thế nào sau đấy là sai?

a. AAb. ABc. A4d. IV

Câu 13:Giao của hàng cùng cột hotline là:

a. Một cộtb. Một khốic. Một ôd. Một hàng

Câu 14:Khối là:

a. Những trang tính tạo thành thành b. Các ô bí quyết nhau

c. Một đội nhóm các ô gần kề nhautạo thành những hình chữ nhật d. Một đội các ô giáp nhau

Câu 15:Khối ô là tập hợp những ô cận kề tạo thành những hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được diễn đạt như câu nào sau đấy là đúng?

a.B1;H15b.B1H15c.B1:H15d.B1..H15.

Câu 16:Có thể quan lại sát nơi đâu trên trang tính để hiểu rằng một ô chứa bí quyết hay cất dữ liệu?

a. Thanh công cụb. Thanh công thứcc. Thanh bảng chọnd. Vỏ hộp tên.

Câu 17:Cụm tự G5 trong hộp têncó nghĩa là:

a. Phím tính năng G5b. Fonts chữ lúc này là G5

c. Ô ngơi nghỉ cột G mặt hàng 5d. Ô ở hàng G cột 5

Câu 18:Để kích hoạt ô D150 nằm ngoài phạm vi màn hình, xung quanh cách cần sử dụng chuột và các thanh cuốn em bao gồm thể:

a. Gõ địa chỉ vào thanh công thứcb. Gõ showroom D150 vào vỏ hộp tên

c. Nháy loài chuột tại nút thương hiệu cột Dd. Nháy chuột tại nút tên sản phẩm 150

Câu 19:Khi không bắt gặp ô làm sao được kích hoạt trên màn hình hiển thị ta có thể dựa vào tin tức nào dưới đây để nói ngay lập tức ô đang được kích hoạt:

a. Thanh công thứcb. Địa chỉ hiển thị ở hộp tên

c. Thanh trạng tháid. Cả a và b

Câu 20:Hộp tên mang đến biết:

a. Văn bản của ô đang được chọnb. Địa chỉ của ô đang được chọn

c. Phương pháp của ô đang được chọnd. Dữ liệu của ô đang rất được chọn

Câu 21:Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta lựa chọn khối đầu tiênvà nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo


a. Altb. Ctrlc. Shiftd. Tab

Câu 22:Để mở một bảng tính bắt đầu ta nháy vào nút lệnh làm sao trong bảng lựa chọn File:

a. Saveb.Openc. Printd.New

Câu 23:Để lưu giữ bảng tính đã tất cả sẵn trên máy vi tính với một tên khác ta sử dụng lệnh:

a. File->Saveb. File->Save Asc. Saved. File->New

Câu 24:Địa chỉ của khối gồm những ô ở trên các cột C, D, E với nằm trên những hàng 2, 3, 4, 5 là:

a. C2: E4 b. C2 : E5 c. D2: E5d. C3 : E5

Câu 25:Khi nhập hoàn thành một cách làm ở ô tính em phải làm những gì để kết thúc:

a. Dấn Enter b. Nháy loài chuột vào nút


*

*

Câu 26:Các kí hiệu dùng để làm kí hiệu các phép toán

a.+ -.:b.+ - * /c.^ / : xd.+ -^

Câu 27:Khi gõ công thức vào trong 1 ô, kí tự đầu tiên phải là:

a. Ô trước tiên tham chiếu tớib. Lốt ngoặc đơn

c. Lốt nháy d. Dấu bằng

Câu 28:Giả sử phải tính tổng giá chỉ trị của các ô B2 với E4, tiếp nối nhân với mức giá trị vào ô C2. Công thức nào trong số các bí quyết sau đấy là đúng:

a. =(E4+B2)*C2b. (E4+B2)*C2c. =C2(E4+B2)d. (E4+B2)C2

Câu 29:Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 cùng với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = đôi mươi thì kết quả trong ô tính này sẽ là:

a. 10 b. 100 c. 200 d. 120

Câu 30:Nếutrong 1 ô tính có những ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

a. Bí quyết nhập sai với bảng tính thông báo lỗi

b. Cái chứa ô đó bao gồm độ cao thấp đề xuất không hiển thị không còn chữ số

c. Ô tính đó tất cả độ rộng hẹp bắt buộc không hiển thị hết chữ số

d. Nhập không nên dữ liệu.

Câu 31:Hàm AVERAGE là hàm sử dụng để:

a. Tính tổng b. Tra cứu số nhỏ nhất c. Tìm số trung bình cộng d. Kiếm tìm số mập nhất

Câu 32:Kết trái của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52

a. 96b. 89c. 95d.Không thực hiện được

Câu 33:Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), vào đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

a. 23b. 21c. 20d. Không triển khai được

Câu 34:Kết quả của hàm sau : =MAX(A1,A5), vào đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

a.2b. 10c. 5d. 34

Câu 35:Nếu khối A1:A5 theo lần lượt chứa những số 10, 7, 9, 27, 2 tác dụng phép tính nào sau đây đúng:

a. =MAX(A1,B5,15) cho hiệu quả là 15b. =MAX(A1:B5, 15) cho hiệu quả là 15

c. =MAX(A1:B5) cho tác dụng là 2 d. =MAX(A1:B5, 21) cho hiệu quả là 21

Câu 36:Kết trái của hàm =Average(3,8,10) là:

a. 21 b. 7 c. 10 d. 3

Câu 37:Để tính quý giá trung bình cộng của ô A1 ,B1,C1 cách tính nào sau đâu là đúng:

a. =Sum ( A1+B1+C1)b. =Average(A1,C1)

c. =Average(A1,B1,C1)d. =Average(A1:C1)

Câu 38:Để tính trung bình cộng A1,A2,A3,A4 em sử dụng công thức:

a. =Average(A1:A4)b. =Average(A1:A4)/6

c. Average(A1:A4)/4d. Average(A1,A2,A3,A4)

Câu 39:Cách nhập hàm sau nào phía trên không đúng

a. = Sum(2,5,7)b. =Sum(2,5,7)c. =SUM (2,5,7)d. =sum(2,5,7)

Câu 40:Cho hàm =Sum(A5:A10) nhằm thực hiện?

a. Tính tổng của ô A5 với ô A10 c. Tính tổng tự ô A5 đến ô A10

b. Tìm giá bán trị lớn số 1 của ô A5 cùng ô A10d. Tìm giá trị nhỏ dại nhất tự ô A5 đếnô A10

Câu 41:Khi nhập dữ liệu vào bảng tính em bao gồm thể:

a. Chuyển đổi độ rộng lớn của cột và độ dài của hàng

b. Chỉ biến đổi độ rộng của cột

c. Chỉ chuyển đổi độ cao của hàng

d. Không đổi khác được độ rộng của cột và chiều cao của hàng.

Câu 42:Để cột hoặc mặt hàng tự kiểm soát và điều chỉnh đúng với tài liệu có trong những số ấy em thực hiện:

a. Để trỏ loài chuột trên vạch phân làn tên sản phẩm hoặc tên cột rồi nháy buộc phải chuột.

b. Để trỏ chuột trên vạch ngăn cách tên mặt hàng hoặc tên cột rồi nháy lưu ban trái chuột.

Xem thêm: Bài Toán Tỉ Số Lớp 4 Và Cách Giải Hay Nhất, Dạng Toán Tổng Tỉ Lớp 4 Và Cách Giải Hay Nhất

c. Để trỏ loài chuột trên vun phân cáchtên sản phẩm hoặc tên cột rồi dấn Enter.

d. Để trỏ con chuột trên vạch ngăn cách tên mặt hàng hoặc thương hiệu cột rồi nháy chuột.

Câu 43:Phép chia trong Excel là dấu


a.dấu :b.Dấu c.Dấu / d.Dấu ^

Câu 44:Để xoá một sản phẩm trong Excel, ta chọn 1 hàng rồi bấm chuột phải cùng chọn

a. Insert; b.Delete;c. Hide; d. Clear Contents

Câu 45:Để xào luộc nội dung ô tính, ta chọn ô tính rồi nhầp nút nào dưới đây trong team lệnh clipboard của dải lệnh Home:

a. Copy b. Cut c. New d. Save

Câu 46:Để di chuyển nội dung ô tính, ta chọn ô tính rồi nhầp nút nào dưới đây trên đội lệnh clipboard của dải lệnh Home:

a. Copy b. Cut c. New d. Save

II. Điền khuyết

Câu 1: công tác bảng tính là ứng dụng giúp lưu lại và trình diễn thông tin bên dưới dạng (bảng), tiến hành các tính toán cũng tương tự xây dưng những (biểu đồ) biểu diễn trực quan những số liệu tất cả trong bảng.

Câu 2: mỗi hàm trong Excel gồm tất cả hai phần(tên hàm) và những (biến) của hàm

Câu 3: lúc xóa cột giỏi hàng, các cột bên yêu cầu được đẩy quý phái (bên trái) các hàng (bên dưới) được đẩy lên trên.

Câu 4: Để sao chép (hay (di chuyển)) tài liệu em áp dụng nút lệnh (copy) hoặc nút lệnh Cut) và Paste trong đội lệnh Clipboard bên trên dải lệnh Home.

Câu 5: Khi lựa chọn 1 ô đích, nội dung của những ô trong khối coppy vào những ô (bên dưới) và bên đề nghị (ô đang rất được chọn) , ban đầu từ ô đó.

Câu 6: Khi coppy một ô tất cả nội dung là bí quyết chứa địa chỉ, các địa chỉ cửa hàng được kiểm soát và điều chỉnh để thân nguyên vị trí kha khá giữa (ô chứa công thức) với (ô có địa chỉ cửa hàng trong công thức)

Câu 7:Việc chèn thêm tốt xóa sút làm cố đổi add của các ô vào công thức. Khi ấy (địa chỉ) của những ô sẽ được điều chỉnh tương thích để (kết quả) vẫn đúng

Ghép đôi:

Câu 1: Hãy nối nút lệnh ở cột A và tác dụng của nút lệnh của cột B làm sao cho thành một ý trả chỉnh:

A

B

A+B

1.


*

*

*

2+

3. Nomal trong View

c. Coi trang tính ở chế độ ngắt trang

3+

4. Page Layout trong View

d. Coi trang tính ở chế độ ban đêm

4+

e. Điều chỉnh lê trang in

Câu 4: Hãy nối thương hiệu hàm ở cột A và tác dụng của những hàm ở cột B làm sao cho thành một ý hoàn chỉnh:

A

B

A+B

1. Sum

a. Tìm giá bán trị nhỏ nhất

1+

2. Average

b. Tính tổng

2+

3. Max

c. Tìm giá chỉ trị to nhất

3+

4.

Xem thêm: Bài Tập Toán 9 Bài 2 : Luyện Tập, Căn Thức Bậc Hai

Min

d. Tính trị tuyệt đối hoàn hảo của tổng

4+

e. Tính trung bình cộng

Câu 5: Hãy nối thương hiệu hàm ở cột A và tính năng của những hàm làm việc cột B làm thế nào cho thành một ý hoàn chỉnh:

A

B

A+B

1. #####

a. Lỗi chia cho số 0

1+

2. #Name!

b. Lỗi sai cú pháp

2+

3. #Value!

c. Lỗi không đúng tên hàm

3+

4. #Div/0!

d. Lỗi sai cực hiếm của đổi thay hàm

4+

e. Lỗi độ rộng của cột hẹp

TỰ LUẬN:

Câu 1: trình bày các yếu tắc trên màn hình thao tác của Exel? (2 điểm)

Câu 2: trình bày thao tác dịch rời giữa các ô (thay đổi ô được kích hoạt)? (1 điểm)

Câu 3: trình bày các thành phần chủ yếu trên trang tính? (2 điểm)

Câu 4: trình bày các kiểu dữ liệu trên trang tính ( 1 điểm)

Câu 5: Nêu phương pháp chọn các đối tượng người sử dụng trên trang tính? (1.5 điểm)

Câu 6: hiểu được trên trang tính chỉ tất cả một ô được kích hoạt. Mang sử ta lựa chọn khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó? (0,5 điểm)

Câu 7: trình bày cách nhập phương pháp vào ô tính để triển khai các tính toán? (1.0 điểm)

Câu 8: các bạn An nhập vào ô tính văn bản 8+3*2 với mong muốn tính giá tốt trị phương pháp vừa nhập. Cơ mà trên ô tính vẫn hiển thị 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà lại An ao ước muốn. Theo em thì tại sao? (0.5 điểm)

Câu 10: Hàm là gì? trình diễn các hàm hay sử dụng trong Excel (2,5 điểm)

Câu 11: Trình bày thao tác làm việc điều chỉnh phạm vi của cột và độ dài của sản phẩm (2 điểm)

Câu 12: Trình bày thao tác làm việc chèn thêm và xóa giảm một cột? (2 điểm)

Câu 13: trình bày thao tác coppy nội dung ô tính? Khi sao chép một ô bao gồm nội dung là bí quyết chứa showroom thì công dụng sẽ như thế nào? (2,5 điểm)

Câu 14: vào ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ tiến hành điều chỉnh ra làm sao nếu xào nấu nội dung từ ô E10 vào ô G12? (0.5 điểm)

Câu 15: Hãy cho biết thêm tác dụng và trình bày thao tác làm việc tô color nền cho những ô tính? (1.5 điểm)

Câu 16: trả sử ô A1 gồm nền màu sắc vàng, chữ màu đỏ. Ô A3 gồm nền màu trắng chữ color đen. Nếu xào luộc nội dung ô A1 vào ô A3, theo em sau khi xào luộc ô A3 bao gồm màu nền với màu chữ là màu sắc gì? (0,5 điểm)

Câu 17: Hãy trình bày thao tác đặt lề trang in? mang định thì đơn vị tính lề trang in là đơn vị chức năng gì? (1,5 điểm)

Tổ trưởng

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser ċ Mang.swfXem tải xuống 457k v. 1 23:04, 11 thg 12, 2016 Tưởng Nguyễn Xuân ċ trinhchieu.swfXem cài xuống 449k v. 1 23:05, 11 thg 12, năm nhâm thìn Tưởng Nguyễn Xuân ċ xahoi.swfXem tải xuống 480k v. 1 23:05, 11 thg 12, năm nhâm thìn Tưởng Nguyễn Xuân