Giải bài tập hóa lớp 12 trang 7

     

A. Bắt tắt kiến thức và kỹ năng Este

– quan niệm : Khi gắng nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacbohidric bởi nhóm OR thì được este. Bí quyết chung của este là RCOOR’.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 12 trang 7

– tên thường gọi : tên nơi bắt đầu R’ + tên gốc axit RCOO.

– đặc thù hóa học tập : bội phản ứng thủy phân.

+ Trong môi trường thiên nhiên axit :

RCOOR’ + H2O  RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường xung quanh bazơ : bội nghịch ứng xà phòng hóa.

RCOOR’ +NaOH →t0 RCOONa + R’OH.

– Điều chế bởi phản ứng este hóa.

– Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, sản xuất chất dẻo, có tác dụng hương liệu vào công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

B. Giải bài xích tập Este Hóa 12 trang 7

Bài 1. Những phân phát biểu dưới đây đúng tuyệt sai ?

a) Este là sản phẩm của bội nghịch ứng giữa axit với ancol.

b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nhóm COO– .

c) Este no, đối kháng chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, cùng với n ≥ 2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc các loại este.

e) Săn phẩm của bội nghịch ứng thân axit cùng ancol là este.

*

a) S B) S vì chưng phân tử este không tồn tại anion COO– 


Quảng cáo


c) Đ d) Đ e) S

Bài 2. Ứng với phương pháp phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

Đáp án C.

Xem thêm: Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11 Bài 1: Đội Hình Tiểu Đội 2 Hàng Ngang Lớp 11

CH3 – CH2 – COO – CH3

CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3

Bài 3 trang 7 Hóa 12: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Lúc X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y gồm công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là :

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5.

Đáp án C.


Quảng cáo


Bài 4. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 là 23. Thương hiệu của X là

A. Etyl axetat. B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate D. Propyl fomat.

Đáp án A.

*

Z có tỉ khối khá so với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol.

Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat.

Bài 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit với bazơ khác biệt ở điểm nào ?

Trả lời: Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit : tạo nên axit, ancol, với phản ứng thuận nghịch.

Trong môi trường bazơ : tạo nên muối của axit, ancol với là phản ứng không thuận nghịch.

Bài 6 trang 7 Hóa 12 : Đốt cháy trọn vẹn 7,4g este X đối kháng chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) cùng 5,4g nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

Xem thêm: Cách May Mũ Nồi ) Cho Doll 20Cm, Hướng Dẫn May Nón, Mũ Siêu Đẹp

b) Đun 7,4g X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối hạt Z. Viết công thức kết cấu của X và tính trọng lượng của Z.