GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 UNIT 3

     

A. PHONICS and VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG) 1. Complete and say aloud. (Hoàn thành với đọc to).a. Yes (vâng) b. Tony 2. Find & circle the words. (Tìm và khoanh tròn những từ).

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3


DỊCH VÀ GIẢI SÁCH BÀI TẬP

A. PHONICS & VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)

1. Complete và say aloud. (Hoàn thành cùng đọc to).

a. Yes (vâng) b. Tony

2. Find và circle the words. (Tìm cùng khoanh tròn các từ).1. This is Peter. Đây là Peter.

2. This is Linda. Đây là Linda.

3. Mai: Is that Linda? Đó là Linda đề nghị không?

Nam: Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

4. Mai: Is that Peter? Đó là Peter phải không?

Nam: No, it isn"t. It"s Tony. Không, không phải. Đó là Tony.

B.  SENTENCE PATTERNS (CẤU TRÚC CÂU)

1. Read và match. (Đọc và nối).

1 - b This is Phong. Đây là Phong.

2 - c No, It isn"t. It"s Peter. Không, không phải. Đó là Peter.

3 - a Is that Quan? Đó là Quân đề nghị không?

2. Look & write. (Nhìn và viết).

1. Is this Mary? Đây là Mary nên không?

2. Is this Peter? Đây là Peter bắt buộc không?

3. Is that Mary? Đó là Mary đề xuất không?

4. Is that Peter? Đó là Peter đề nghị không?

3. Put the words in order. Then read aloud.

(Sắp xếp các từ sau theo vật dụng tự đúng. Sau đó đọc lớn chúng).

1. Is that Miss Hien? Đó là cô Hiền đề nghị không?

2. Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

3. Is this Linda? Đây là Linda cần không?

4. No, it isn"t. Không, ko phải.

5. This is Peter. Đây là Peter.

C. SPEAKING (NÓI)

Read & reply. (Đọc cùng đáp lại).

1. This is Peter. Đây là Peter.

Hello/Hi, Peter. My name"s Trinh.

Xin chào, Peter. Mình tên là Trinh.

2. This is Linda. Đây là Linda.

Hello/Hi, Linda. My name"s Khang.

Xin chào, Linda. Tên bản thân là Khang.

3. Is that Linda? Đó là Linda đề xuất không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

4. Is that Peter? Đó là Peter buộc phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

D. READING (ĐỌC HIỂU)

1. Look, read and match. (Nhìn, đọc với nối).

1 - b Linda: Mai, this is Peter.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Trang 73, Luyện Từ Và Câu: Luyện Tập Về Từ Nhiều Nghĩa

Linda: Mai, đó là Peter.

Mai: Hello, Peter. Nice lớn meet you.

Mai: Xin kính chào Peter. Rất vui được gặp mặt cậu.

Peter: Hi, Mai. Nice khổng lồ meet you too.

Peter: kính chào Mai. Mình cũng tương đối vui được gặp mặt cậu.

2- a Nam: Hello, Quan. This is Phong.

Nam: Xin chào, Quân. Đây là Phong.

Quan: Hi, Phong. Nice to lớn meet you.

Quân: Xin chào Phong. Cực kỳ vui được chạm mặt cậu. Phong: Hello, Quan. Nice to lớn meet you too.

Phong: xin chào Quân. Mình cũng rất vui được chạm mặt cậu.

2. Read và complete. (Đọc với hoàn thành).

(1) name"s (2) That (3) và (4) His (5) is (6) meet

1. Hi. My name’s Nam. Xin chào. Tên mình là Nam.

2. That is Phong. Đố là Phong.

3. Và this is Quan. Và đó là Quân.

4. Look at that boy. His name is Tony.

Nhìn cậu bạn kia. Thương hiệu cậu ấy là Tonỵ.

5. Và that girl is Linda.

Và cô nàng đó là Linda.

6. Nice khổng lồ meet you, Peter & Linda!

Rất vui được gặp những cậu, Peter và Linda!

E. WRITING (VIẾT)

1. Look và write. (Nhìn với viết).

1. This is Nam. Đây là Nam.

2. This is Tony. Đây là Tony.

3. This is Linda. Đây là Linda.

4. This is Peter. Đây là Peter.

2. Look and write. (Nhìn với viết).

1. Is this Linda? Đây là Linda phải không?

No, it isn"t. Không, không phải

2. Is this Peter? Đây là Peter nên không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.


3. Is that Mary? Đó là Mary nên không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

4. Is that Mai? Đó lò Mai phải không?

No, it isn"t. Không, ko phải.

Xem thêm: Thảo Nguyên Là Kiểu Thảm Thực Vật Của Vùng

3. Write about your friend. (Viết về chúng ta của em). Vẻ người bạn cực tốt của em vào khung sau.