Giải Tiếng Anh 6 Unit 8 Skills 1

     
Hướng dẫn giải giờ Anh 6 unit 8: Sports & Games - Skills 1. Đây là phần bài tập ở trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục. Hi vọng, với giải pháp hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ có tác dụng bài xuất sắc hơn

1. Work in pairs. Discuss the questions

1. What do you know about Pele?

2. What is special about him?

=> Answer: 

1. Pele is a Brazil football player

2. He is the King of Football

2. Read the dialogue quickly to kiểm tra your ideas in 1

*
giờ Anh 6 unit 8: Skills 1" width="245" height="509" />

3. Read the text again and answer the questions.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 6 unit 8 skills 1

1. When was Pelé born?

2. Who first taught him khổng lồ play football?

3. How many goals did he score in total?

4. When did he become “Football Player of the Century"?

5. What vày people call him?

=> Answer: 

1. He was born in 1940

2. His father

3. He scored 1281 goals in total

4. In 1999

5. The King of Football

4. Read the following facts about two famous sportspeople.

Xem thêm: Đề Môn Văn Lớp 4 Cuối Học Kì 1: Nhóm Từ Nào Gồm Toàn Các Từ Láy

Hoang Giang - No. 1 sportsman in shooting

- Born: 1978 in Viet Nam

- 1995: finished sports school

- 1996 took part in a shooting competition

- 2001 won a gold medal for shooting

Jenny Green - one of the best female golfers in history

- Born: 1972 in Greenland

- 1987: becarne a thành viên of local golf club

- 1994: took part ina female golf tournament

- 2002 became the female golf champion

5. Choose one sportsperson in 4. Talk about him / her. Use the following cues.

Xem thêm: Thể Thơ 7 8 Câu 7 Chữ Là Thể Thơ Gì ? Tập Làm Thơ 7 Chữ

- His / Her name

- The sport he/ she plays

- Why he / she is famous

- You like him / her or not. Explain why.

=> Answer: 

- His name is Hoang Giang, he was born in 1978 in Viet Nam. He plays shooting. He is famous for being No.1 sportsman in shooting. In 1996, he took part in a shooting competition. In 2001, he won a medal for shooting

- Her name is Jenny Green. She was born in 1972 in Greenland. She plays golf. She is famous for being one of the best female golfers in history. In 1987, she became a member of local golf club. In 1994, she took part in a female golf tournament và in 2002, she became the female golf champion