Language focus

     

Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural Disasters phần Language Focus hướng dẫn những em điểm ngữ pháp về đại từ quan hệ giới tính và mở rộng thêm kiến thức về mệnh đề quan tiền hệdùng trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Language focus


Video bài xích giảng

Tóm tắt bài xích giảng

1.Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 1

2.Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 2

3. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Exercise

3.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

3.2.Unit 9 Language Focus Exercise 2

3.3.Unit 9 Language Focus Exercise 3

3.4.Unit 9 Language Focus Exercise 4

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 9


Trong giờ đồng hồ Anh, đại từ quan hệ giới tính được dùng làm thay ráng cho chủ ngữ vào câu. Chúng có những đại từ quan hệ tình dục cơ bạn dạng được phân một số loại như sau

a. Who

làm nhà từ vào mệnh đề quan liêu hệthay núm cho danh từ chỉ người….. N (person) + WHO + V + OEx: The woman who is standing next to lớn the door is my English teacher.

b. Which

làm công ty từ hoặc tân ngữ vào mệnh đề quan tiền hệthay gắng cho danh từ bỏ chỉ vật….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + VEx:The book which you borrowed me yesterday is one of the best seller.The dog which has a short tail is the most intelligent.

c. That

​có thể sửa chữa thay thế cho vị trí của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác địnhCác trường hợp hay được dùng “that”:khi đi sau các hình thức so sánh nhấtkhi đi sau các từ: only, the first, the lastkhi danh từ đi trước bao gồm cả tín đồ và vậtkhi đi sau các đại trường đoản cú bất định, đại từ đậy định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little,none.Ex:He was the most interesting person that I have ever met.It was the first time that I heard of it.These books are all that my sister left me.She talked about the people & places that she had visited.

2. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 2


Relative clauses (continued) Mệnh đề quan hệ

Trong bài học kinh nghiệm Language Focus Unit 8, những em đã làm cho quen với mệnh đề quan hệ tình dục xác định. Ở bài học kinh nghiệm này tập trung ra mắt và hướng dẫn các em về mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

Trái với mệnh đề tình dục giới hạn, mệnh đề quan liêu hệ không giới hạn chỉ cungcấp thêm thông tin phụ với không cần thiết để xác định danh tự đi trước nó, vì phiên bản thân danh từ đó rõ ràng, đã được xác minh rồi.Ex: This business man, who works hard, always succeeds in life.Một số chú ý khi cần sử dụng mệnh đề quan hệ tình dục không xác địnhDanh trường đoản cú đứng trước mệnh đề quan hệ nam nữ (antecedent) thường xuyên được khẳng định khi:danh từ đó là một trong những danh từ riêng biệt (proper noun).Ex: Mr. Carter, who(m) I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.danh tự đó bao gồm chỉ định từ bỏ (demonstrative) this/that/these/those đứng trước. Ex: This boy, who(m) I told you about, is very good at maths.danh từ bao gồm tính từ download đứng trước (possessive adjective). Ex:My father, who gave you a gift last night, is going to lớn England next week.danh tự đó gồm nhóm từ bỏ đi sau nhằm phụ nghĩa. Ex:The strike at the oto factory, which lasted 10 days, is now over.Trước với sau một mệnh đề quan hệ tình dục không xác minh bắt buộc phải tất cả dấu phẩy (comma)Đại từ quan hệ giới tính "That" tất yêu dùng trong những mệnh đề quan hệ giới tính không xác định. "That" không bao giờ đứng sau vết phẩy, ta yêu cầu dùng đại từ quan hệ giới tính who(m) tuyệt which nắm thế."That" cùng "who" cần yếu theo sau đó 1 preposition (giới từ)

3. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Exercise


3.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

Use your knowledge to lớn answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers và start your answers with the words given. (Sửdụng kiến thức của người sử dụng để trả lời những câu hỏi. Cần sử dụng “who”, “which” hoặc “that” trong câu vấn đáp của em và ban đầu câu trả lời với các từ đến sẵn)

a) Which city in nhật bản was struck by a huge earthquake in 1995? (Thành phố làm sao của Nhật bản bị phá hủy bởi trận đụng đất khủng năm 1995?)

b) Which country won the 1998 Tiger Cup? (Đất nước làm sao giành cúp vô địch Tiger năm 1998?)

c) Which animal has one or two horns on its snout? (Con đồ nào có một hoặc nhị sừng?)

d) Which explorer discovered America? (Nhà thám hiểm nào đưa ra châu Mỹ?)

e) Which planet is closest to the Earth? (Hành tinh nào sát Trái Đất nhất?)

f) Which animal in Viet nam was chosen lớn be the logo of SEA Games 2003? (Con vật dụng nào được chọn làm biểu tượng cho SEA Games 2003?)

g) Which ASEAN country is divided into two regions by the sea? (Đất nước nào trong Hiệp hội những nước Đông nam Á bị biển chia làm 2 phần?)

h) Which food you can chew but you cannot swallow and which one you can swallow but you cannot chew? (Đồ ăn nào bạn có thể nhai mà bắt buộc nuốt và đồ ăn nào bạn có thể nuốt nhưng không buộc phải nhai?)

Guide to answer

a. The đô thị which was struck by a huge earthquake in 1995 is Kobe.

b. The country which won the 1998 TigerCup is Singapore.

c. The animal which has one or two horns on its snout is the rhinoceros.

d. The explorer who discovered America is Columbus Christopher.

e. The planet which is closest khổng lồ the Earth is Mars.

f. The animal in Viet nam giới was chosen lớn be the biểu tượng logo of SEA Games 2003 is the buffallo.

g. The ASEAN country which is divided into two regions by the sea is Malaysia.

h. The food & the food which we can swallow but we can"t chew is water which we can chew but we can"t swallow is chewing - gum.


3.2. Unit 9 Language Focus Exercise 2

Match each of the sentences in column A with a related sentence on column B. Then use a suitable relative pronoun khổng lồ join the two sentences. (Kết hợp đầy đủ câu trong cột A với đều câu có liên quan trong cột B. Kế tiếp dùng một đại từ quan liêu hệ tương thích để nối nhì câu với nhau)

*

*

Guide to lớn answer

(1 - e) Andrew is flying to lớn Sacramento, which is the capital đô thị of California.

(2 - g) It snowed in Lang Son, which is on the Ky Cung River, in the winter of 2002.

(3 - f) Pompeii, which is an ancient city of Italy, was completely destroyed inAD 79 by an eruption of Mount Vesuvius.

(4 - a) Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in August1992, killed 41 people and made more than 200,000 homeless.

(5 - c) The cyclone of November 1970 in Bangladesh, which is bordered by theBay of Bengal on the south, was one of the worst natural disasters of the 20lh century.

(6 - d) The most disastrous earthquake in Japanese history, which occurred in1923, damaged Tokyo & Yokohama & killed about 150,000 people.

(7 - b) The October 1989 Loma Prieat earthquake, which measured 7.1 on theRichter scale, caused extensive damage lớn older buildings in San Francisco cất cánh Area.

Xem thêm: Ngành Giun Dẹp Có Đặc Điểm Cơ Thể, Nêu Đặc Điểm Chung Của Ngành Giun Dẹp


3.3. Unit 9 Language Focus Exercise 3

Underline the relative clause in the sentence. Then add comma to lớn separate the non - defining relative clause from the rest of the sentence. (Gạch bên dưới mệnh đề dục tình trong câu. Kế tiếp thêm vệt phẩy để bóc mệnh đề quan hệ không hạn định với phần còn lại của câu)

a) Viet phái mạnh which is in the south-east Asia exports rice.

b) Kangaroos which come from nước australia have long tails.

c) tía who lives in Trang Tien Street likes playing guitar.

d) The novel that you gave me on my birthday has been lost.

e) Neil Amstrong who first walked on the moon, lived in the USA.

f) The chair that I bought yesterday is broken.

g) Miss Lien who sings very well is my English teacher.

Guide to answer

a. Viet Nam, which is in the south-east Asia, exports rice.

b.Kangaroos, which come from Australia, have long tails.

c.Ba, who lives in Trang Tien Street, likes playing guitar.

d.Defining relative clause.

e. Neil Amstrong, who first walked on the moon, lived in the USA.

f. Defining relative clause.

g. Miss Lien, who sings very well, is my English teacher.


3.4. Unit 9 Language Focus Exercise 4

Rewrite the sentences in Exercise 3. Replace each underlined clause with a clause you have written. You may use facts or your imagination.(Viết lại những câu ở bài bác tập 3. Thay các mệnh đề được gạch chân bằng các mệnh đề do bạn viết. Bạn cũng có thể sử dụng những sự kiện hoặc trí tưởng tượng của mình.)

Guide lớn answer

a.Vietnam, which is a country thành viên of ASEAN, exports rice.

b.Kangaroos, which stand for Australia, have long tails.

c.Ba, whose house is on Trang Tien Street, likes playing the guitar.

d.The novel that I forgot on the table has been lost.

e.Neil Armstrong, who was the first man walking on the moon, was an American.

f.The chair which is in her room is broken.

Xem thêm: Trung Thực Trong Học Tập Là Thể Hiện … Niềm Vui, Trung Thực Trong Học Tập Là Thể Hiện… Niềm Vui

g.Miss Lien, who is the youngest và loveliest in our school, is my English teacher.