LỆNH XOA MÀN HÌNH TRONG DEV C

     
Trần Hán Huy – thehetrethanhhoa.com.vn

2 biện pháp này cũng gần tương đương với lệnh clrscr vào turbo CỞ đây bao gồm 2 cách:

Cách 1 : cần sử dụng 1 hàm trong C++

1/ tác dụng :

xóa không còn màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ khuyết điểmNếu bạn áp dụng hàm color trong VC. Thì sau thời điểm thực hiện nay lệnh này, cả màn hình sẽ bao gồm màu nền trùng với cái hàm nền mà bạn gọi trước đó.VD:Trình tự gọi như sau:– hàm màu tất cả nền xanh– hàm system(“cls”);kết trái là cả màn hình hiển thị có nền màu xanh, chưa phải nền màu đen như thuở đầu nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : xây dựng 1 hàm thực hiện việc này bằng cách dùng những hàm console

1/ chức năng :

xóa hết màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

windows.h

3/ khuyết điểm

Hàm khá dài, khó nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll home thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code test hoàn chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now phối the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi thehetrethanhhoa.com.vn");cls();