Lý Thuyết Hóa 11 Bài 2

     

Các dung dịch axit đều có một số đặc điểm chung, sẽ là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 11 bài 2

2. Axit các nấc

Axit những nấc, phân li từng nút ra ion H+. Thường thì nấc sau yếu hơn nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

*

Phân tử H3PO4 phân li ba nấc ra ion H+, H3PO4 là axit ba nấc.

II. BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là hóa học khi chảy trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các dung dịch bazơ đều sở hữu một số tính chất chung, chính là tính chất của những anion OH− vào dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ nhiều nấc phân lí từng mức ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ nhị nấc, phân li hai nấc ra ion OH−.

*

III. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Xem thêm: Nhà Ở Thường Có Đặc Điểm Chung Về ? Nhà Ở Có Đặc Điểm Chung Về

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo kiểu bazơ:

*

Sự phân li theo kiểu axit:

*

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm mặt là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng rất nhiều ít tung trong nước và lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ các yếu.

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp chất khi chảy trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH+4 ) với anion cội axit.

Ví dụ:

*

Muối mà anion nơi bắt đầu axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro tất cả tính axit) được hotline là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3 

Nếu anion cội axit của muối vẫn còn đó hiđro có chức năng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự điện li của muối hạt trong nước

Hầu hết những muối lúc tan nội địa phân li hoàn toàn ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH+4) với anion gốc axit (trừ một số trong những muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là những chất điện li yếu).

Xem thêm: Soạn Hịch Tướng Sĩ Chi Tiết, Soạn Bài Hịch Tướng Sĩ Ngữ Văn Lớp 8

Ví dụ:

*

Nếu anion cội axit còn hiđro có tính axit, thì nơi bắt đầu này thường xuyên phân li yếu hèn ra ion H+.