Mantozo Có Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Không

     

Cho các chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số chất không gia nhập phản ứng tráng gương là:
Bạn đang xem: Mantozo có tham gia phản ứng tráng gương không

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số hóa học không thâm nhập phản ứng tráng gương là:


Cho dãy các chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ ). Số hóa học trong hàng tham gia được phản nghịch ứng tráng gương là


Cho m gam cacbohiđrat X bội nghịch ứng tráng bội bạc thu được a gam Ag. Đun lạnh X trong dung dịch axit, tiếp đến cho hỗn hợp sau bội nghịch ứng tráng bạc thu được b gam Ag( b> a).Vậy X là chất nào sau đây:


Đun rét dung dịch chứa 27 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì trọng lượng bạc thu được buổi tối đa là


Cho 25 ml dung dịch glucozơ không rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 chiếm được 2,16 gam bạc bẽo kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã sử dụng là :


Tính lượng kết tủa bạc thu được khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dd chứa 18g glucozơ.(Biết H = 85%)


Đun nóng dung dịch cất m gam glucozơ cùng với dd AgNO3/NH3 thì chiếm được 16,2g Ag. Quý giá m là (biết H= 75%):


Cho tất cả hổn hợp 27g glucozo và 9g fructozo bội phản ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/dung dịch NH3 dư, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là


Dung dịch đựng 3 gam glucozơ với 3,42 gam saccarozơ khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 sẽ được bao nhiêu gam bạc?


Cho m gam glucozơ cùng fructozơ công dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này chức năng vừa không còn với 8 gam Br2trong dung dịch. Số mol glucozơ cùng fructozơ trong hỗn hợp này thứu tự là


Thủy phân 34,2 gam mantozơ với công suất 50%. Hỗn hợp thu được sau làm phản ứng cho công dụng với dd AgNO3/ NH3 dư. Trọng lượng Ag kết tủa là:
Xem thêm: Giải Toán 9 Trang 10 Tập 1, Bài 6 Trang 10 Sgk Toán 9 Tập 1

Cho 150ml hỗn hợp mantozơ không rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 nhận được 12,96 gam bạc bẽo kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của hỗn hợp matozơ đã sử dụng là


Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 80% tinh bột, rồi lấy toàn cục dung dịch thu được đem tiến hành phản ứng tráng gương thì thu được 5,4 gam bột kim loại. Biết rằng công suất của quy trình phản ứng là 50%. Cực hiếm của m là


Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam tất cả hổn hợp X bao gồm glucozơ và saccarozơ trong hỗn hợp H2SO4 thu được hỗn hợp Y. Th-nc hết lượng axit trong dung dịch Y rồi mang đến phản ứng ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì nhận được 8,64 gam Ag. Yếu tố % về cân nặng của saccarozơ trong hỗn hợp X là


Thủy phân láo hợp tất cả 0,02 mol saccarozo với 0,01 mol mantozo một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản bội ứng thủy phân mỗi chất mọi là 75%). Lúc cho toàn thể X công dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 thu được x mol Ag. Tra cứu x


Thủy phân m gam mantozo, sau một thời gian thu được dung dịch X. Khi mang lại dung dịch X tính năng gần không còn với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 thì thu được tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quá trình thủy phân là 80%. Giá trị gần độc nhất của m là:


Thủy phân 17,1 gam mantozơ thu được dung dịch X, cho X phản ứng trọn vẹn với dd AgNO3/ NH3 dư nhận được 19,44g Ag. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân


Hỗn hợp X bao gồm glucozơ và tinh bột. Chia X làm 2 phần bằng nhau.

Phần 1: mang đến phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư tạo thành 3,24 gam Ag.

Phần 2: đem thủy phân trọn vẹn bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi th-nc axit dư bằng dung dịch NaOH, tiếp đến cho toàn bộ sản phẩm công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành 9,72 gam Ag.

Khối lượng tinh bột trong X là


Thủy phân trọn vẹn 3,42 gam tất cả hổn hợp X bao gồm saccarozơ cùng mantozơ thu được các thành phần hỗn hợp Y. Hiểu được hỗn hòa hợp Y bội phản ứng hoàn toản 0,015 mol Br2. Nếu rước dung dịch chứa 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X đến phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì khối lượng Ag chế tạo ra thành làbao nhiêu (biết công suất phản ứng tráng gương là 90%):


Cho 250 ml dung dịch glucozơ bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 5,4 gam Ag. Mật độ mol của hỗn hợp glucozơ đã cần sử dụng là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ yêu cầu dùng 1,02 mol O2, chiếm được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 61,98 gam. Nếu mang đến 0,15 mol X trên vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 đun nóng, nhận được m gam Ag. Giá trị của m là
Xem thêm: Giải Bài 64 Trang 16 Sbt Toán 8 Tập 2 Trang 16 Bài 64, 65, Câu 64 Trang 16 Sách Bài Tập (Sbt) Toán 8 Tập 2

Thuỷ phân m gam xenlulozo trong môi trường thiên nhiên axit, trung hoà lượng axit dư sau phản ứng cho chức năng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 nhận được m gam Ag kết tủa. Năng suất của phản bội ứng thuỷ phân xenlulo là?


Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozo trong môi trường xung quanh axit thu được dung dịch X. Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 làm cho nóng thu được a gam Ag. Nếu đến X chức năng với hỗn hợp nước brom dư thì có b gam brom phản ứng. Tổng giá trị (a+b) là