Nhỏ từ từ đến dư dung dịch naoh

     Bạn đang xem: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch naoh

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các oxit sau : CuO; Al2O3; SO2.Hãy cho biết chất như thế nào chỉ phản nghịch ứng được cùng với bazơ và chất nào phản ứng được cả với axit cùng bazơ ?


Dẫn khí teo dư qua hỗn hợp nung nóng Al, Al2O3, MgO, FeO. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm :


Cho hỗn hợp gồm BaO, FeO, Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch A và phần ko tan B. B tan một phần trong dung dịch NaOH. Dung dịch A có chứa :


Cho bốn hỗn hợp, mỗi láo hợp bao gồm hai hóa học rắn gồm số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu với Fe2(SO4)3; BaCl2 và CuCl2 ; cha và NaHSO4. Số láo hợp rất có thể tan trọn vẹn trong nước (dư) chỉ tạo thành dung dịch là


Có các hỗn hợp chất rắn

(1) FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1) (2) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1)

(3) Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1) (4) K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 1)

Số hỗn hợp chảy hết trong nước (dư) là :


Có 3 hóa học rắn: Mg, Al, Al2O3đựng vào 3 lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử làm sao sau đây hoàn toàn có thể nhận biết được mỗi chất ?
Xem thêm: Striking It Rich: American Gold Rushes Of The Early 19Th Century

Có những lọ cá biệt đựng những dung dịch không màu : Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl. Chỉ sử dụng dung dịch nào tiếp sau đây để phân biệt những lọ mất nhãn trên ?


Cho từ từ mang đến dư dung dịch X (TN1) hoặc hỗn hợp Y (TN2) vào dung dịch AlCl3. Ở TN1 tạo ra kết tủa keo trắng ko tan; nghỉ ngơi TN2 sản xuất kết tủa keo dán giấy trắng, tiếp nối kết tủa tan. X cùng Y theo thứ tự là :


Cho hai thí nghiệm (TN) :

TN1 đến từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

TN2 đến từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

Hiện tượng quan tiền sát được là :


Cho các chất : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phần lớn phản ứng được với hỗn hợp HCl, dung dịch NaOH là :


Cho những chất : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất gồm tính lưỡng tính là :


Hoà tan m gam láo hợp có Al, sắt vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, chiếm được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn Z là :


Cho na vào dung dịch cất Al2(SO4)3và CuSO4thu được khí (A), hỗn hợp (B) và kết tủa (C). Nung kết tủa (C) thu được chất rắn (D). Mang lại khí (A) dư chức năng với rắn (D) chiếm được rắn (E). Hoà tan (E) vào HCl dư nhận được rắn (F). Rắn (F) là :
Xem thêm: Một Số Bazơ Quan Trọng Giải Hóa 9 Bài 8 Trang 30, Giải Hóa 9: Bài 8

*

Các hidroxit: Ba(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3 được kí hiệu đột nhiên là X, Y, Z, T. Tác dụng thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi sinh sống bảng sau: