NHÓM LINH TRƯỞNG PHÁT SINH Ở ĐẠI

     

Câu hỏi :

Trong lịch sử hào hùng phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, những nhóm linh trưởng tạo ra ở kỉ làm sao sau đây?


*