PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU SBT

     
Hai phương trình tương đương với nhau thì phải bao gồm cùng điều kiện xác định.Hai phương trình bao gồm cùng điều kiện xác định hoàn toàn có thể không tương đương với nhau.

Bạn đang xem: Phương trình chứa ẩn ở mẫu sbt

Lời giải:

Phát biểu trong câu b là đúng.

Câu 2:Giải những phương trình sau:

Lời giải:

⇔ 1 – x + 3(x + 1) = 2x + 3

⇔ 1 – x + 3x + 3 – 2x – 3 = 0

⇔ 0x = – 1

Phương trình vô nghiệm.

⇔ (x + 2)2– (2x – 3) = x2 + 10

x2+ 4x + 4 – 2x + 3 – x2 – 10 = 0

⇔ 2x = 3 ⇔ x = 3/2 (loại)

Phương trình vô nghiệm.

Xem thêm: Giải Anh 11 Unit 1 Getting Started, Unit 1: The Generation Gap

⇔ 5x – 2 + (2x – 1)(1 – x) = 2(1 – x) – 2(x2+ x – 3)

⇔ 5x – 2 + 2x – 2x2– 1 + x – 2 + 2x + 2x2+ 2x – 6 = 0

⇔ 5x + 2x + x + 2x + 2x = 2 + 6 + 2 + 1 ⇔ 12x = 11

⇔ x = 11/12 (thoả)

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = 11/12

⇔ (5 – 2x)(3x – 1) + 3(x + 1)(x – 1) = (x + 2)(1 – 3x)

⇔ 15x – 5 – 6×2 + 2x + 3x2– 3 = x – 3x2+ 2 – 6x

⇔ – 6x2+ 3x2+ 3x2+ 15x + 2x – x + 6x = 2 + 5 + 3

⇔ 22x = 10 ⇔ x = 5/11 (thỏa)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 5/11.

Câu 3:Giải những phương trình sau:

Lời giải:

⇔ (1 – 6x)(x + 2) + (9x + 4)(x – 2) = x(3x – 2) + 1

⇔ x + 2 – 6x2– 12x + 9×2 – 18x + 4x – 8 = 3x2– 2x + 1

⇔ – 6x2+ 9x2– 3×2 + x – 12x – 18x + 4x + 2x = 1 – 2 + 8

⇔ – 23x = 7 ⇔ x = – 7/23 (thỏa)

Vậy phương trình có nghiệm x = – 7/23

⇔ (x + 2)(3 – x) + x(x + 2) = 5x + 2(3 – x)

⇔ 3x – x2+ 6 – 2x + x2+ 2x = 5x + 6 – 2x

⇔ x2– x2+ 3x – 2x + 2x – 5x + 2x = 6 – 6 ⇔ 0x = 0

Phương trình đã cho gồm nghiệm đúng với đa số giá trị của x thỏa mãn điều kiện xác định.

Xem thêm: Giải Bài Tập Mệnh Đề Lớp 10 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 1 2 3 4 5 6 7 Trang 9 10 Sgk Đại Số 10

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x ∈ R / x ≠ 3 cùng x ≠ -2

⇔ 2(x2+ x + 1) + (2x + 3)(x – 1) = (2x – 1)(2x + 1)

⇔ 2x2+ 2x + 2 + 2x2– 2x + 3x – 3 = 4x2– 1

⇔ 2x2+ 2x2– 4x2+ 2x – 2x + 3x = -1 – 2 + 3

⇔ 3x = 0 ⇔ x = 0 (thỏa)

Vậy phương trình có nghiệm x = 0.

⇔ x3– (x – 1)3= (7x – 1)(x – 5) – x(4x + 3)

⇔ x3– x3+ 3x2– 3x + 1 = 7x2– 35x – x + 5 – 4x2– 3x

⇔ 3x2– 7x2+ 4x2– 3x + 35x + x + 3x = 5 – 1

⇔ 36x = 4 ⇔ x = 1/9 (thoả)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 1/9

Câu 4:Giải các phương trình sau:

Lời giải:

⇔ (2x + 1)(x + 1) = 5(x – 1)(x – 1)

⇔ 2x2+ 2x + x + 1 = 5x2– 10x + 5

⇔ 2x2– 5x2+ 2x + x + 10x + 1 – 5 = 0

⇔ – 3x2+ 13x – 4 = 0 ⇔ 3x2– x – 12x + 4 = 0

⇔ x(3x – 1) – 4(3x – 1) = 0 ⇔ (x – 4)(3x – 1) = 0

⇔ x – 4 = 0 hoặc 3x – 1 = 0

x – 4 = 0 ⇔ x = 4 (thỏa)

3x – 1 = 0 ⇔ x = 1/3 (thỏa)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 4 hoặc x = 1/3

⇔ (x – 3)(x – 4) + (x – 2)(x – 2) = – (x – 2)(x – 4)

⇔ x2– 4x – 3x + 12 + x2– 2x – 2x + 4 = – x2+ 4x + 2x – 8

⇔ 3x(x – 3) – 8(x – 3) = 0 ⇔ (3x – 8)(x – 3) = 0

⇔ 3x – 8 = 0 hoặc x – 3 = 0

3x – 8 = 0 ⇔ x = 8/3 (thỏa)

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (thỏa)

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = 8/3 hoặc x = 3

⇔ x2+ x + 1 + 2x2– 5 = 4(x – 1)

⇔ x2+ x + 1 + 2x2– 5 = 4x – 4 ⇔ 3x2– 3x = 0 ⇔ 3x(x – 1) = 0