Soạn Anh 11 Mới Unit 7

     

1. Look at the table of the British state-run education system. Can you make a similar table for the education system of Viet thehetrethanhhoa.com.vn?

(Xem bảng mô tả khối hệ thống giáo dục công lập Anh Quốc. Lập một bảng giống như cho hệ thống giáo dục Việt thehetrethanhhoa.com.vn.)

*

Vietthehetrethanhhoa.com.vnese state-run education system

School

Age

Examination

Kindergarten

 

 

Primary school

 

 

Lower secondary school

 

 

Upper secondary school

 

 

 


Vietthehetrethanhhoa.com.vnese state-run education system

(Hệ thống giáo dục nhà nước Việt thehetrethanhhoa.com.vn)

School

(Trường học)

Age

(Tuổi)

Examination

(Kì thi)

Kindergarten

(Mẫu giáo)

 3-5

 

Primary school

(Tiểu học)

 6-10

 

Lower secondary school

(Trường trung học cơ sở)

 11-14

 

Upper secondary school

(Trường trung học phổ thông)

 15-17

 GCSE

(Tốt nghiệp trung học càng nhiều quốc gia)

 

2. Quickly read the text. Choose the best heading for it.

Bạn đang xem: Soạn anh 11 mới unit 7

(Đọc nhanh bài bác đọc và chọn đầu đề phù hợp nhất đến toàn bài.)

A. Comparing the A-level & IB Diploma Programme

(So sánh chứng từ A-level và công tác lấy bởi tú tài quốc tế.)

B. Preparing for higher education in the United Kingdom

(Chuẩn bị cho bậc học đại học ở Anh Quốc.)

C. IELTS và further education in the United Kingdom 

(Chứng đưa ra IELTS và giáo dục và đào tạo bổ túc sinh hoạt Anh Quốc.)

In the United Kingdom (UK), there are many opportunities for students who wish lớn continue their education after finishing secondary school. Not only British students, but also students from all over the world have been pursuing UK’s higher education qualifications — bachelor’s degrees, master’s degrees và doctorates — as they are usually highly appreciated worldwide. In order lớn prepare for higher education at a university or college, students need khổng lồ consider academic qualifications such as the A-level or International Baccalaureate (iB) Diploma Programme.

The A-level — the General Certificate of Education (GCE) Advanced level — is a worldwide secondary school leaving qualification. It requires students to lớn select three or four subjects like mathematics, chemistry, biology, geography, history, etc., which will help them to prepare for higher education. They have to study them over a period of two years and sit for AS và A2 examinations respectively at the end of each year. 

An alternative to the A-level is the IB Diploma Programme, which provides qualifications in six or seven subjects, among which mathematics, native language & theory of knowledge (TOK) are mandatory. TOK is a two-year subject which aims khổng lồ broaden students’ understanding of the interactions among different school subjects. This programme is now available in more than 200 state & independent schools & colleges in the UK.

Students whose first language is not English need to lớn take an English language test like IELTS (International English Language Testing System) before applying to any higher education courses. As there are two versions of the IELTS - Academic và General Training — students should ask the institution they are applying to which version is required.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:


Tại quốc gia Anh, học viên có nhiều thời cơ tiếp tục tiến hành ước mơ học tập vấn sau khi tốt nghiệp trung học tập cơ sở. Ko chỉ học sinh nước Anh, học sinh các nước trên thế giới đã cùng đang theo đuổi những chương trình đào tạo ở bậc đại học tại Anh để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và ts vì các bằng này được review rất cao trên toàn rứa giới. 

Để chuẩn bị cho bậc đh tại một trường đh hoặc cđ ở Anh quốc, học sinh cần bắt buộc có các văn bởi như A-level hay bằng Tú tài nước ngoài (IB).

A-level - chứng chỉ giáo dục phổ thông, là văn bằng tốt nghiệp cấp cho trung học đại lý và được thừa nhận trên toàn cụ giới. Học viên được yêu cầu chọn bố hoặc tư môn như toán, hóa, sinh, địa lý, kế hoạch sử... Nhằm mục đích giúp họ sẵn sàng cho bậc học tập đại học. Họ nên học những môn này trong tầm 2 năm và thi lấy chứng chỉ AS và A2 tương ứng vào cuối mỗi năm học.

Văn bằng thay thế sửa chữa cho A-level là bởi tú tài thế giới IB, chứng nhận chuyên môn học vấn sống 6 hoặc 7 môn học; trong số đó toán, tiếng bà bầu đẻ và lý thuyết về tri thức là các môn bắt buộc. Lý thuyết về trí thức được học trong 2 năm nhằm mục tiêu mở rộng hiểu biết của học viên về sự can hệ giữa các môn học khác nhau tại trường. Công tác hiện được tiến hành ở rộng 200 trường trung học, cđ công lập cùng dân lập trên Anh quốc.


Học sinh nói tiếng bà mẹ đẻ không hẳn là giờ Anh cần phải thi lấy chứng từ về ngôn từ Anh như IELTS trước khi nộp solo xin học ngẫu nhiên một khóa huấn luyện và đào tạo nào nghỉ ngơi bậc đại học. Bài xích thi IELTS gồm hai dạng: học tập thuật (academic) và không học tập thuật (general training). Học buộc phải hỏi trường khu vực họ nộp đối kháng xem họ cần có chứng chỉ làm việc dạng thi nào.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. E

4. A

5. B

1. Pursue (v) – d. Follow something & try to lớn achieve it

(theo xua - theo một cái nào đó và cố gắng đạt được nó)

2. Appreciate (v) – c. Recognise the good qualities of something

(đánh giá cao - phân biệt những phẩm chất giỏi đẹp của đồ vật gi đó)

3. Respectively (adv) – e. In the order mentioned

(tương ứng - theo lắp thêm tự đang đề cập)

4. Mandatory (adj) – a. Equired by rules or regulations

(bắt buộc - yêu cầu bởi những quy tắc cùng quy định)

5. Broaden (v) – b. Increase knowledge or experience

(mở rộng lớn - tăng kỹ năng hoặc tởm nghiệm)


4. Read the text again. Dccidc if the following statements are true (T), false (F), or given (NG). Tick the correct boxes.

(Đọc lại bài, kế tiếp quyết định hồ hết câu dưới là đúng (T), không nên (F), hoặc không rõ thông tin (NG). Đánh dấu chọn vào các ô.)

 

T

F

NG

1. In the UK, there are many opportunities for students to pursue vocational education.

 

 

 

2. Only British students are allowed lớn pursue higher education in the UK.

 

 

 

3. Mathematics & chemistry are compulsory subjects for the A-level qualification.

 

 

 

4. After finishing their A-levels, students have to lớn take part in the IB Diploma Programme.

 

 

 

5. Students whose mother tongue is not English have to take an English language test. 

 

 

 


Lời giải đưa ra tiết:

1.NG

2.F

3.F

4.F

5.T

1 – NG. In the UK, there are many opportunities for students to lớn pursue vocational education.

(Ở Anh, có rất nhiều thời cơ để học viên theo đuổi bài toán học nghề.)

2 – F. Only British students are allowed khổng lồ pursue higher education in the UK.

(Chỉ tất cả sinh viên bạn Anh new được phép theo xua đuổi nền giáo dục đại học ở Anh.)

3 – F. Mathematics and chemistry are compulsory subjects for the A-level qualification.

(Toán học cùng Hóa học là các môn yêu cầu cho chuyên môn A-level.)

4 – F. After finishing their A-levels, students have to take part in the IB Diploma Programme.

(Sau khi xong trình độ A, sinh viên buộc phải tham gia lịch trình Diploma của IB.)

5 – T. Students whose mother tongue is not English have khổng lồ take an English language test.

(Học sinh bao gồm tiếng bà mẹ đẻ chưa hẳn là giờ Anh bắt buộc thi một bài bác kiểm tra tiếng Anh.)


Types of further education 

(Các mô hình giáo dục ngã túc)

1. Match the phrases with the descriptions lớn make sentences.

(Ghép những cụm từ bên dưới với phần diễn đạt để sản xuất thành câu hoàn chỉnh.) 

1. An undergraduate student

2. Distance learning or education

3. An exchange student

4. A credit-based course

5. The cloud

A. Goes to a foreign country to study for a period as part of a programme between two institutions.

B. Allows students khổng lồ manage their study schedule as long as they gain enough credits as required.

C. Follows a course of study that leads lớn a bachelor"s degree.

D. Is a network of servers on the Internet, used to store, manage & process data.

E. Allows students to work on their own at trang chủ or at the office, và access materials & communicate with tutors and other students over a computer network.


Lời giải bỏ ra tiết:

1.c

2.e

3.a

4.b

5.d

1. An undergraduate student - c. follows a course of study that leads khổng lồ a bachelor’s degree.

(sinh viên đại học - sau đó 1 khóa học chuyên môn dẫn đến bởi cử nhân)

2. Distance learning or education - e. allows students to work on their own at trang chủ or at the office, & access materials and communicate with tutors and other students over a computer network.

(đào tạo từ xa - có thể chấp nhận được sinh viên tự thao tác làm việc tại đơn vị hoặc tại văn phòng, tiếp cận các tài liệu và tiếp xúc với gia sư và sinh viên khác qua mạng sản phẩm tính.)

3. An exchange student - a. goes khổng lồ a foreign country to lớn study for a period as part of a programme between two institutions.

(sinh viên theo học công tác trao đổi huấn luyện và đào tạo - đi mang lại một nước ngoài để học hành trong một khoảng thời gian như một phần của một chương trình giữa hai tổ chức.)

4. A credit-based course - b. allows students to lớn manage their study schedule as long as they gain enough credits as required.

(khóa học tập theo học chế tín chỉ - được cho phép sinh viên quản lý tiến độ học tập tập của mình miễn là họ đóng được đủ những khoản theo yêu cầu.)

5. The cloud - d. is a network of servers on the Internet, used to lớn store, manage và process data.

(dịch vụ tàng trữ đám mây - là 1 trong mạng lưới những máy chủ trên Internet, được áp dụng để lưu trữ, làm chủ và xử lý dữ liệu.)


2. Choose the correct phrases (a-f) khổng lồ complete the conversation.

(Chọn những cụm trường đoản cú đúng duy nhất từ a-f để xong xuôi đoạn hội thoại.) 

a. I"d rather

b. the best choice for us

d. one more thing lớn consider

c. there are different choices for us

e. would you prefer

f. prefer online & distance courses

Kevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh, would you lượt thích to start?

Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1) ________. Higher education will provide us with more knowledge & critical thinking skills. Moreover, a bachelor"s degree will help us to find a job more easily.

Kevin: How about you, Anna, which option (2) ________? Vocational or academic courses?

Anna: Well, (3) ________ take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to pursue an undergraduate degree or not.

Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people to pursue further education while working. We can study independently và pay our tuition fees.

Anna: That"s right. I (4) ________ . With the development of the Internet, we don"t need to be campus-based students. We can work và study simultaneously.

Mai: Is that what we call ‘cloud" learning?

Anna: Yes. It"s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.

Minh: (5) ________ is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students to travel to earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.

Kevin: So, in summary, (6) ________ in further education – campus or cloud-based, full-time or part-time courses, & exchange programmes. We"re so lucky!


Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

2. E

3. A

4. F

5. D

6. C

Kevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh, would you lượt thích to start?

Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1) b. The best choice for us. Higher education will provide us with more knowledge & critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us lớn find a job more easily.

Kevin: How about you, Anna, which option (2) e. Would you prefer? Vocational or academic courses?

Anna: Well, (3) a. I’d rather take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to lớn pursue an undergraduate degree or not.

Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people lớn pursue further education while working. We can study independently và pay our tuition fees.

Anna: That’s right. I (4) f. Prefer online và distance courses. With the development of the Internet, we don’t need khổng lồ be campus-based students. We can work and study simultaneously.

Mai: Is that what we call ‘cloud’ learning?

Anna: Yes. It’s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.

Minh: (5) d. One more thing to consider is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students to travel to earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.

Kevin: So, in summary, (6) c. There are different choices for us in further education – campus or cloud-based, full-time or part-time courses, & exchange programmes. We’re so lucky!

Tạm dịch:

Kevin: Chào phần lớn người. Chủ đề luận bàn của bọn chúng tôi từ bây giờ là huấn luyện và đào tạo thêm. Minh, bạn có nhu cầu bắt đầu?

Minh: À, tôi nghĩ trường đại học sau khi giỏi nghiệp trung học tập sẽ là sự việc lựa chọn cực tốt cho chúng tôi. Giáo dục đh sẽ cung ứng cho bọn họ nhiều kỹ năng và kiến thức và năng lực tư duy phê bình. Hơn nữa, bằng cử nhân đang giúp shop chúng tôi tìm được việc làm tiện lợi hơn. 

Kevin: Còn bạn, Anna, chắt lọc nào các bạn thích? các khoá dạy dỗ nghề tốt học vấn?

Anna: À, Tôi ưa thích những khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Tôi cho rằng tôi cần một số kỹ năng để có được một các bước đầu tiên. Sau đó, tôi hoàn toàn có thể quyết định xem tôi ao ước theo học bởi cử nhân xuất xắc không.

Mai: Tôi trả toàn đồng ý với Anna. Hiện nay còn có những khóa học phân phối thời gian, có thể chấp nhận được thanh thiếu hụt niên liên tiếp học tập trong khi làm việc. Chúng ta có thể học hòa bình và trả học tập phí.

Xem thêm: Soạn Bài Phong Cách Hồ Chí Minh Sgk, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 1

Anna: Đúng rồi. Tôi thích những khóa học trực con đường và từ bỏ xa hơn. Với sự trở nên tân tiến của Internet, cửa hàng chúng tôi không rất cần phải là sinh viên trong khuôn viên. Bạn cũng có thể làm việc và học tập đồng thời.

Mai: Đó là cái mà chúng ta gọi là "đám mây" học tập tập?

Anna: Vâng. Đó là 1 trong thuật ngữ mới. Hơn nữa, phần nhiều các khóa đào tạo đều dựa trên học phí, đưa về sự linh hoạt hơn trong định kỳ trình của chương trình.

Minh: Một điều nữa buộc phải xem xét là việc sẵn có của các chương trình hội đàm sinh viên. Đây là những cơ hội tuyệt vời cho sinh viên đi điều đình để tìm kiếm được học phí, mở rộng kiến thức hoặc trải nghiệm phần đông nền văn hoá mới.

Kevin: Vậy, bắt lại, có nhiều lựa chọn không giống nhau cho chúng ta trong chương trình giáo dục sau đó - các khóa học tập tại trường hoặc trên đám mây, toàn thời hạn hoặc cung cấp thời gian, và các chương trình trao đổi. Công ty chúng tôi rất may mắn!


3. Read the conversation again & answer the questions. 

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp câu hỏi.) 

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice? 

(Tại sao Minh lại cho rằng theo học đại học sau khi xuất sắc nghiệp trung học là lựa chọn tốt nhất?)

2. Why does Anna prefer career-based courses? 

(Tại sao Anna mê thích lựa chọn những khoá học hướng nghiệp hơn?)

3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation? 

(Cách thức tham gia những khoá học được đề cập trong đoạn đối thoại là gì?)

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? 

(Một vào những điểm mạnh của đào tạo trực tuyến dựa trên technology điện toán đám mây là gì?)

5. How can credit-based courses benefit students?

(Các khoá học tập theo học tập chế tín chỉ bổ ích cho học sinh như cố nào?)


Lời giải chi tiết:

1. Because education will help students to gain more knowledge và critical thinking skills & a bachelor’s degree will help them to find a job more easily.

(Bởi vì giáo dục đại học sẽ giúp đỡ sinh viên có thêm kỹ năng và tài năng tư duy phê bình và bằng cử nhân để giúp họ kiếm được việc làm thuận lợi hơn.)

2. Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want lớn pursue and undergraduate degree or not.

(Bởi do sinh viên cần một trong những kỹ năng để có được một quá trình trước lúc họ rất có thể quyết định xem người ta có nhu cầu theo rước bằng đh hay không.)

3. They are campus-based, part-time, full-time, & online.

(Họ là dựa trên cơ sở, chào bán thời gian, toàn thời gian, cùng trực tuyến.)

4. “Cloud” learning allows students to lớn work and study simultaneously.

(Học "Cloud" được cho phép học sinh thao tác làm việc và học hành đồng thời.)

5. They provide students with more flexible programmes và schedules.

(Họ cung ứng cho sinh viên những chương trình cùng lịch trình linh hoạt hơn.)


- It doesn"t mean that I will get a job easily if I have a university degree but it will xuất hiện up more options khổng lồ me.

(Không tức là tôi sẽ sở hữu được được câu hỏi làm một cách thuận lợi nếu tôi có bằng đại học nhưng nó sẽ mở ra thêm những lựa chọn mang đến tôi.)

- It is the only way for me to lớn follow my dream of being a doctor. If you want khổng lồ get a career, not just a job, you must have a degree which allows you to progress in your career faster than without a degree.

(Đó là phương pháp duy nhất để tôi thực hiện ước mơ trở thành chưng sĩ của mình. Nếu bạn có nhu cầu có một nghề nghiệp, chúng ta phải có bằng cấp chất nhận được bạn tân tiến trong sự nghiệp nhanh hơn mà không có bằng cấp.)

- With degrees, I can track my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.

(Với bằng cấp, tôi có thể theo sự nghiệp của mình, tôi rất có thể làm việc ở trình độ chuyên môn cao hơn, tiếp đến tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền hơn.)

- Studying for a decree teaches me lớn be an independent thinker, how lớn work in a team, how khổng lồ communicate well with others...

(Học một sắc đẹp lệnh dạy dỗ tôi thành một nhà tư tưởng độc lập, làm vắt nào để triển khai việc và một đội, làm nỗ lực nào để tiếp xúc tốt với những người khác ...)


1. Look at the pictures of these students. Where do you think they are? What are they doing?

(Hãy coi những bức ảnh về rất nhiều sinh viên này. Em thử suy nghĩ xem họ sẽ ở đâu? chúng ta đang làm gì?) 

*


2. Listen to an international student studying in Viet thehetrethanhhoa.com.vn. He is talking about his experience of pursuing higher education abroad. Take notes about each point below.

(Hãy nghe đoạn ghi âm kể về một sinh viên thế giới đang học hành tại Việt thehetrethanhhoa.com.vn. Bạn ấy nhắc lại kinh nghiệm theo học đại học ở nước ngoài. Ghi chú làm việc mỗi điểm mặt dưới.)

 

David"s study-abroad experience

1. Academic level

_______________

2. Courses he takes

_______________

3. Staff

_______________

4. Programme coordinator

_______________

5. Housing

_______________

6. Food

_______________


Phương pháp giải:

Audio script:

Good morning everyone. My thehetrethanhhoa.com.vne is David. I come from Canada and I have been doine an undergraduate course in Viet thehetrethanhhoa.com.vn giới for two years. Today I"d like to nói qua with you my study-abroad experience.

Well, my experience in Viet thehetrethanhhoa.com.vn giới has been great so far. My classes take place at the University of Social Sciences and Humanities in Hanoi.

I"m taking courses in Vietthehetrethanhhoa.com.vnese history and economic development. The faculty staff are very friendly & helpful, and the programme coordinator is very organized, knowledgeable and thorough. He is always available for any emergencies, making sure that I have everything I need.

I live with a host family and have my own room, which is comfortable và clean, & has the Internet.

When I first arrived, I was completely over the moon with everything, but then I realise that I was experiencing a culture shock. Luckily, I had the support of my host family. Since I came, I"ve been included in all family gatherings và outings. I also took an intensive Vietthehetrethanhhoa.com.vnese language course and at the end of the first year, I was able lớn freely communicate with my host family in Vietthehetrethanhhoa.com.vnese. This also helped me integrate with the local culture. Viet phái thehetrethanhhoa.com.vn is quite a safe country although the roads are a bit dangerous. I was really worried when I used a friend"s motorbike lớn get around the city.

Things are not expensive here so I can easily live on a student"s budget. I usually eat breakfast và dinner with my host family, và lunch with my Vietthehetrethanhhoa.com.vnese fellow students. Vietthehetrethanhhoa.com.vnese food is very healthy và delicious, và I have my favourite dishes. I"ll miss my host mum"s cooking very much when I go back home!

I think this programme of study has been worthwhile. I"ll return home as a much stronger, confident and culturally sensitive person.

Dịch bài nghe:

Chào buổi sáng mọi người. Tên tôi là David. Tôi tới từ Canada và tôi vẫn theo một khóa đào tạo đại học ở nước ta trong hai năm. Hôm nay tôi muốn share kinh nghiệm học tập ở nước ngoài.

Vâng, kinh nghiệm tay nghề của tôi sống Việt thehetrethanhhoa.com.vn cho đến thời điểm bây giờ thật tốt vời. Những lớp học của tôi được học tại ngôi trường Đại học khoa học Xã hội với Nhân văn Hà Nội.

Tôi vẫn theo học những khóa học tập về lịch sử vẻ vang Việt thehetrethanhhoa.com.vn và cách tân và phát triển kinh tế. Các giảng viên rất thân mật và giỏi bụng, và thống trị viên công tác là rất tất cả tổ chức, hiểu biết và chu đáo. Anh ấy luôn sẵn sàng cho ngẫu nhiên trường hợp cấp bách nào, bảo vệ rằng tôi gồm mọi lắp thêm tôi cần.

Tôi sinh sống với một gia đình chủ nhà và gồm phòng riêng, tiện nghi và sạch sẽ, và tất cả Internet.

Khi tôi lần thứ nhất đến, tôi đã hoàn toàn tràn ngập đều thứ, nhưng sau đó tôi nhận biết rằng tôi đang trải sang một cú sốc văn hóa. Như mong muốn thay, tôi đã bao gồm sự cung cấp của mái ấm gia đình chủ nhà. Kể từ khi tôi đến, tôi đã có tụ họp mái ấm gia đình và đi chơi. Tôi đã và đang theo học tập tiếng Việt chuyên sâu và vào cuối năm đầu tiên, tôi đã có thể tự vày liên lạc cùng với gia đình bản xứ bởi tiếng Việt. Điều này cũng giúp tôi hòa nhập cùng với nền văn hoá địa phương. Nước ta là một đất nước khá bình an mặc cho dù những tuyến đường ở vị trí này tương đối nguy hiểm. Tôi sẽ thực sự băn khoăn lo lắng khi tôi áp dụng xe sản phẩm của một người các bạn để đi vòng quanh thành phố.

Mọi thứ ở đây không mắc tiền bởi vì vậy tôi hoàn toàn có thể dễ dàng sống nhờ ngân sách chi tiêu của một sinh viên. Tôi thường bữa sáng và bữa ăn với mái ấm gia đình chủ nhà, và ăn uống trưa với những người bạn sv Việt thehetrethanhhoa.com.vn. Thức ăn việt thehetrethanhhoa.com.vn rất an lành và ngon, với tôi gồm có món ăn yêu dấu của tôi. Tôi vẫn nhớ nấu ăn uống của người mẹ tôi rất thỉnh thoảng tôi về bên nhà!

Tôi suy nghĩ rằng chương trình học này thật đáng giá. Tôi sẽ trở về nhà là một người táo bạo mẽ, từ bỏ tin cùng văn hoá hơn.

Lời giải chi tiết:

David"s study-abroađ experience 

(Kinh nghiệm của David ở nước ngoài)

1. Academic level

(Trình độ học vấn)

Undergraduate (Đại học)

2. Courses he takes

(Các khóa anh ấy học)

Vietthehetrethanhhoa.com.vnese history và economic development

(Lịch sử việt thehetrethanhhoa.com.vn và phát triển kinh tế)

3. Staff

(Nhân viên)

Very friendly & helpful

(Rất gần gũi và giỏi bụng)

4. Programme coordinator

(Điều phối chương trình)

Very organised, knowledgeable và thorough, always available for emergencies

(Rất bao gồm tổ chức, có kỹ năng và toàn diện, luôn luôn có sẵn cho những trường hợp khẩn cấp)

5. Housing

(Nhà ở)

Lives with a host family, has his own room, comfortable và clean, has Internet

(Sống với gia đình bạn dạng xứ, gồm phòng riêng, luôn thể nghi với sạch sẽ, có Internet)

6. Food

(Thức ăn)

Eats breakfast and dinner with host family, và lunch with Vietthehetrethanhhoa.com.vnese fellow students; food – healthy & delicious; has his favourite dishes

(Ăn sáng sủa và ăn tối với gia đình người phiên bản xứ và ăn trưa với các bạn đồng hương thơm Việt thehetrethanhhoa.com.vn, thức ăn – lành mạnh và ngon, tất cả món ăn yêu mến của mình)

 


3. Listen again và decide if the following statements are true (T), false (F), or not given. Tick the correct boxes.

(Nghe lại đoạn đối thoại và cho biết những câu bên dưới đây. Câu như thế nào đúng (T), không đúng (F), hoặc ko rõ tin tức (NG).)

 

T

F

NG

1. David is a postgraduate student majoring in Vietthehetrethanhhoa.com.vnese studies.

 

 

 

2. His host family helped him overcome his culture shock.

 

 

 

3. His host mum taught him how lớn cook Vietthehetrethanhhoa.com.vnese food.

 

 

 

4. He used his own motorbike to get around Ha Noi.

 

 

 

5. He will have a better understanding of cultural differences và similarities when he goes back home.

 

 

 


Lời giải đưa ra tiết:

1.F

2.T

3.NG

4.F

5.T

1 – F. David is a postgraduate student majoring in Vietthehetrethanhhoa.com.vnese studies.

(David là 1 trong sinh viên sau đh chuyên về nghiên cứu văn hóa Việt thehetrethanhhoa.com.vn.)

2 – T. His host family helped him overcome his culture shock.

(Gia đình chủ nhà đã hỗ trợ anh vượt qua cú sốc văn hóa của mình.)

3 – NG. His host mum taught him how to cook Vietthehetrethanhhoa.com.vnese food.

(Cô gia chủ dạy anh ấy có tác dụng món ăn uống Việt thehetrethanhhoa.com.vn.)

4 – F. He used his own motorbike to get around Ha Noi.

(Anh ấy dùng cái xe máy của chủ nhà anh ấy đi vòng quanh Hà Nội.)

5 – T. He will have a better understanding of cultural differences và similarities when he goes back home.

 (Anh ấy sẽ nắm rõ hơn về sự khác biệt và sự tương tự nhau về văn hoá khi anh ấy trở về nhà.)


- Studying abroad will cause some anxiety as well as excitement because you have live beyond what is familiar and comfortable. Leaving your familiar ho environment for a foreign one will challenge you in ways that you cannot anticipate Sometimes you have to face such a thing as "culture shock” that may make you distressed. Therefore, you should learn as much as possible about the history culture of the country where you are going to. It helps.

(Học tập ở quốc tế sẽ tạo ra một số lo lắng cũng như hào hứng vì chúng ta đã sống ngoài ra gì đã thân thuộc và thoải mái. Bong khỏi môi trường thân thuộc tới một nơi quốc tế sẽ thử thách bạn theo những phương pháp bạn không thể dự đoán. Đôi khi bạn phải đương đầu với một điều như "cú sốc văn hóa" hoàn toàn có thể làm cho mình bị căng thẳng. Bởi vì vậy, bạn nên tìm hiểu càng những càng tốt về văn hóa lịch sử hào hùng của quốc gia nơi các bạn sẽ đến.)


1. Read Mai’s e-mail to her friend asking for information about higher education in the UK. Fill the gaps, using the phrases in the box. 

(Đọc thư điện tử của Mai gửi cho bạn xin tin tức về giáo dục đh ở vương quốc Anh. Điền vào ô trống, dùng các cụm mang đến sẵn vào hộp.) 

I should send I am eligible to I want khổng lồ consult you about

I am writing to lớn ask you for I have to take I am worried most

Dear Kevin,

(1) _________ some information & advice on higher education in your country.

I am going lớn finish secondary school this summer & I have been thinking about pursuing higher education in the UK. Here are the points that (2) _________.

First, what are the university entry requirements for international students in the UK? What (3) _________ is my academic qualifications và transcript. As a school leaver, I will be awarded a certificate of secondary school graduation and given a transcript of marks for all subjects. Will that be enough? vị (4) _________ any university entrance examinations?

In addition, what types of accommodation are available for international students? Some institutions provide accommodation in halls of residence or university houses but how can I find out if (5) _________ apply for accommodation & when (6) _________ my application? What is the rent for each type of accommodation? Is it monthly or weekly paid?

I wish you và your family the best. I look forward lớn hearing from you soon.

Regards,

Mai


Lời giải bỏ ra tiết:

1. I am writing to ask for

2. I want khổng lồ consult you about

3. I am worried most

4. I have khổng lồ take

5. I am eligible to

6. I should send

Dear Kevin,

(1) I am writing lớn ask you for some information & advice on higher education in your country.

I am going to finish secondary school this summer & I have been thinking about pursuing higher education in the UK. Here are the points that (2) I want to consult you about.

First, what are the university entry requirements for international students in the UK? What (3) I am worried most is my academic qualifications and transcript. As a school leaver, I will be awarded a certificate of secondary school graduation và given a transcript of marks for all subjects. Will that be enough? vị (4) I have khổng lồ take any university entrance examinations?

In addition, what types of accommodation are available for international students? Some institutions provide accommodation in halls of residence or university houses but how can I find out if (5) I am eligible to apply for accommodation và when (6) I should send my application? What is the rent for each type of accommodation? Is it monthly or weekly paid?

I wish you & your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Regards,

Mai

Tạm dịch:

Kevin thân mến,

Tôi viết thư yêu cầu một trong những thông tin và lời khuyên răn về giáo dục đh ở nước bạn.

Tôi sắp hoàn thành chương trình trung học mùa hè này và tôi đã nghĩ tới việc theo xua đuổi nền giáo dục đào tạo cao học tập tại Anh. Đây là đều điểm nhưng tôi muốn hỏi chủ ý bạn.

Thứ nhất, yêu cầu nhập học đh cho sinh viên thế giới ở Anh là gì? Điều nhưng tôi phải lo ngại nhất là trình độ chuyên môn học vấn và bảng điểm của tôi. Cùng với tư giải pháp là học sinh ra trường, tôi sẽ cảm nhận giấy chứng nhận xuất sắc nghiệp trung học với nhận bảng điểm cho toàn bộ các môn học. Liệu đó bao gồm đủ không? Tôi phải làm cái gi khi đi thi tuyển chọn sinh đại học?

Ngoài ra, hầu như loại nhà ở nào dành cho sinh viên quốc tế? một số trong những cơ sở cung cấp chỗ sống trong ký kết túc xá hoặc nhà ở trong trường đh nhưng làm thay nào tôi rất có thể tìm gọi xem tôi bao gồm đủ điều kiện để đăng ký chỗ sinh sống và bao giờ để tôi nên kiến nghị và gửi đơn của tôi? tiền thuê đến từng loại nhà ở là gì? Có thanh toán hàng tháng hoặc hàng tuần không?

Gửi lời chúc tới các bạn và gia đình. Muốn sớm nhận ra hồi âm trường đoản cú bạn.

Trân trọng,

Mai


Lời giải bỏ ra tiết:

Salutation

(Lời chào)

(1) Dear Kevin,

(Kevin thân mến,)

Opening sentence

(Câu mở đầu)

(2) I am writing to lớn ask for some information and advice on higher education in your country.

(Tôi sẽ viết thư hỏi về tin tức và xin lời khuyên răn về giáo dục đại học ở nước bạn.)

Body (Thân bài)

- First question

(Câu hỏi đầu tiên)

- Second question

(Câu hỏi vật dụng hai)

 

(3) What are the university entry requirements for international students in the UK?

(Yêu cầu so với sinh viên nước ngoài nhập học tập ở Anh là gì?)

(4) What types of accommodation are available for international students?

(Có gần như loại nhà ở nào dành riêng cho sinh viên quốc tế?)

Friendly ending

(Kết thúc thân thiện)

(5) I wish you và your family the best. I look forward to lớn hearing from you soon.

(Chúc sức mạnh đến các bạn và gia đình. Mong sớm nhận được hồi âm tự bạn.)

Complimentary close

(Phần kết)

(6) Regards

(Trân trọng)


3. Choose two of the following points about studying abroad. Write an email of 160 - 180 words to a friend from another country asking for information và advice. Use the outline in 2. 

(Chọn hai trong những các công ty đề tiếp sau đây về du học. Viết thư điện tử dài 160-180 từ cho chính mình nước xung quanh hỏi thông tin và xin lời răn dạy về du học. áp dụng dàn bài bác ờ bài xích tập 2.) 

1. Work experience for career-based courses

(Kinh nghiệm làm việc cho các khóa học tập hướng nghiệp)

2. Tuition fees at colleges & universities

(Học phí tổn tại các trường cđ và đại học)

3. Travelling in your host city and country

(Du lịch trong tp và non sông của bạn)

4. Experiencing culture shock when studying abroad

(Trải nghiệm cú sốc văn hoá lúc du học)

5. Working part-time

(Làm việc bán thời gian)

6. Opening a bank account

(Mở thông tin tài khoản ngân hàng)

7. Surviving the cold and wet weather

(Sinh tồn trong thời tiết lạnh và ẩm ướt)

8. Visas and other documents

(Thị thực và các tài liệu khác)


Lời giải chi tiết:

Sample 1. 

Dear Susan, 

I am preparing for going to America to study medicine. I don"t think I will have many problems with culture shock, but I should know well about it before I fly. Once I am in America; of course, I will have to lớn tace the unfamiliar around me & may feel confused sometimes. 

I am thinking of you now & writing khổng lồ ask you about ways how to khuyễn mãi giảm giá with culture shock. Tell me please in detail what I should do to understand a different culture, how I can get balance in my new life, & what I should learn lớn adapt to it. I have spent a lot of time reading through travel forums, guidebooks, news reports... But what I have read is so general. 

One more thing, Susan, what is the best way khổng lồ get involved with the local community? What are the cultural activities that often take place there? I will no longer feel culture shock when I am used to lớn living in their lifestyle, I think. 

Finally, I wish you và your family the best. I look forward to lớn hearing from you soon. Regards, 

Phương Anh

Tạm dịch:

Susan thân mến,

Tôi đang sẵn sàng sang Mỹ để học về dược. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có rất nhiều vấn đề với cú sốc văn hoá, cơ mà tôi cần phải biết rõ về nó trước khi đến. Lúc tôi sinh hoạt Mỹ; vớ nhiên, tôi sẽ phải làm quen với các điều không không còn xa lạ xung xung quanh tôi và rất có thể đôi khi cảm giác bối rối.

Lúc này tôi đang nghĩ đến các bạn và viết thư nhằm hỏi bạn về phong thái làm cụ nào để đối phó cùng với cú sốc văn hóa. Hãy nói mang lại tôi biết cụ thể những gì tôi bắt buộc làm để hiểu một nền văn hoá khác, làm sao tôi rất có thể có được sự cân đối trong cuộc sống mới của tôi, cùng tôi yêu cầu học hầu như gì để mê thích nghi với nó. Tôi vẫn dành rất nhiều thời gian gọi qua những diễn lũ du lịch, sách phía dẫn, report tin tức ... Nhưng hầu hết gì tôi đang đọc là quá thông thường chung.

Một điều nữa, Susan, cách rất tốt để tham gia xã hội địa phương là gì? Các chuyển động văn hoá thường xảy ra ở đó là gì? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể cảm thấy cú sốc văn hoá lúc tôi quen thuộc với cuộc sống thường ngày của họ.

Xem thêm: Kinh Tế Nhật Bản Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Tình Hình Nhật Bản Sau Chiến Tranh

Cuối cùng, tôi mong chúc chúng ta và gia đình khỏe mạnh. Tôi ao ước sớm cảm nhận hồi âm từ bạn. Trân trọng,

Phương Anh

Sample 2. 

Dear Liam, 

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started to learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have some questions for you. 

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have to lớn submit an application but what other documents are required? How long does it take me to obtain my student visa? It is important khổng lồ plan time lớn wait for visa processing because the time between finding out I have been accepted khổng lồ go và leaving may be very close together. Second, do một have khổng lồ present my financial documents; for example proof of funds, to lớn prove that I am able to pay for my education? and last, bởi I need lớn obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have certain vaccinations before I go? What are they? After all. Can you make me a checklist: what I should bring và what I should leave at home? 

I wish you và your family the best. I look forward to lớn hearing from you soon. 

Regards, 

Ngoc Minh

Tạm dịch:

Liam thân mến,

Lần trước tôi vẫn nói với các bạn rằng tôi đã suy xét về việc tiếp tục học cao học tập ở Anh. Tôi vẫn ứng tuyển vào trong 1 trường đại học ở London trước đây. Bây chừ tôi bao gồm một số câu hỏi cho bạn.

Thứ nhất, thủ tục xin visa du học là gì? tất nhiên. Tôi cần nộp solo nhưng yêu cầu nộp những giấy tờ gì? Tôi nên xin visa du học tập trong bao lâu? Điều quan trọng là lập mưu hoạch thời gian để hóng visa vì thời gian giữa vấn đề nhận visa và thời gian đi có thể rất ngay sát nhau. Vật dụng hai, Tôi phải làm những gì để chứng minh tài chính; ví dụ quỹ tín dụng, để minh chứng rằng tôi rất có thể trả chi phí cho câu hỏi học của tôi? với cuối cùng, tôi có rất cần phải có Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế không? hợp lý tôi đang phòng ngừa căn bệnh nhất định trước lúc tôi đi? bọn chúng là gì? Cuối cùng, bạn có thể làm mang đến tôi một danh sách : đông đảo gì tôi nên mang theo và các gì tôi bắt buộc để lại ngơi nghỉ nhà?

Tôi chúc bạn và gia đình của công ty sức khỏe. Tôi ý muốn sớm cảm nhận hồi âm từ bỏ bạn.