Soạn Anh Unit 4 A Closer Look 2

     

Phần A closer look 2 sẽ giúp bạn học tò mò và luyện tập về hai kết cấu trong giờ Anh, đó là so sánh và too,either. Nội dung bài viết dưới đây là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar

1. Put as, or from in the gaps (Đặt as hoặc from vào khu vực trống)

The music festival this year is as good _as_ it was last year. (Lễ hội âm nhạc trong năm này hay như năm trước.)The concert will be broadcast ‘live’: that means it comes on TV at the same time _as_ it is perform. (Buổi hòa nhạc sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp: có nghĩa là nó sẽ tiến hành chiếu trên ti vi cùng dịp với trình diễn.)This camera is not as expensive _as_ I thought at first. (Cái máy ảnh này không đắt như tôi nghĩ dịp đầu.)Your taste in art is quite different _from_ mine. (Sở ưng ý nghệ thuật của chúng ta khác với tôi.)Some people say that Spider-man 2 is as boring _as_ Spider-man 1. (Vài fan nói rằng bạn nhện 2 cũng chán như tín đồ nhện 1.)My mother is always as busy _as_ a bee. (Mẹ tôi luôn mắc như một con ong.)

2. Put one of these phrases in each gap in the passage (Đặt giữa những cụm tự sau vào mỗi địa điểm trống trong khúc văn )

My Hometown Today

My hometown has changed a lot - it"s definitely not _the same as_ it was before . It"s not _as quiet as_ it was 5 years ago . It"s much more noisy , but i prefer it now . There are more shops and restaurants . The restaurants are _different from_ the ones we had before . Now we can eat many different kinds of food -Italian,French và even Mexican! There have been so many changes . Even the streets are not _as narrow as_ they were before . They are wider now to make space for the extra traffic.One thing hasn"t changed though . The people here are as warm & _friendly as _ before . That"s one thing that"s _the same as_ it was before.

Bạn đang xem: Soạn anh unit 4 a closer look 2

Quê tôi ngày nay

Quê tôi đã chuyển đổi nhiều — nó hoàn toàn không như trước đây. Nó không yên ổn bình như cách đây 5 năm. Nó ầm ĩ hơn, tuy thế tôi ham mê nó như bây chừ hơn. Có tương đối nhiều cửa hàng và nhà hàng quán ăn hơn. Quán ăn khác với những cái khác mà chúng tôi đã có trước đây. Hiện thời chúng tôi có thể ăn nhiều một số loại thức ăn khác nhau - món Ý, món Pháp, cùng món Mexico.Có không ít thay đổi. Thậm chí còn những con đường cũng không chật hẹp như lúc trước nữa. Bây giờ chúng rộng lớn hơn để tạo khoảng trống cho xe cộ cộ.Mặc dù thế nhưng có một điều không cầm đổi. Con người tại đây vẫn ấm áp và thân mật và gần gũi như trước đây. Đó là 1 điều giống như với trước đây.

3. Work in pairs. Compare the two music clubs in the town: Young Talent và Nightingale (Làm theo cặp. đối chiếu 2 câu lạc bộ music trong khu phố: Young Talent với Nightingale)

Nightingale is older than Young Talent.Young talent is more friendly than Nightingale.Young Talent is not as safe as Nightingale.Nightingale is not as large as Young Talent.Young Talent is as expensive as Nightingale.Young Talent is not as famous as Nightingale.

Xem thêm: Giải Task 2 Sgk Trang 53 Unit 4 Tiếng Anh 12 Trang 53 Sách Mới Writing

4. Complete the following sentences with too or either (Hoàn thành gần như câu dưới đây với too hoặc either)

My friends likes photography, and I lượt thích it too. (Bạn tôi mê say nhiếp ảnh, với tôi cũng thích.)My mother doesn’t enjoy horror films, và my sister doesn’t either. (Mẹ tôi không ưng ý phim ghê dị, cùng chị tôi cũng thế.)I was not allowed to lớn go lớn the show, & my classmates were not either. (Tôi không được phép đi đến chương trình biểu diễn và bạn làm việc của tôi cũng vậy.)I love country music, and I lượt thích rock & roll too. (Tôi ưa thích nhạc đồng quê, và tôi đều thích nhạc rock và roll.)When I finish painting my room, I’ll bởi vì the kitchen too. (Khi tôi sơn ngừng phòng tôi, tôi cũng trở nên sơn phòng bếp.)

5. What music and arts are you interested, or not interested in? Make a các mục by completing the sentences below (You can use the words given or your own ideas) (Bạn sẽ thích hoặc không say đắm loại music và nghệ thuật nào? Lập một danh sách bằng cách hoàn thành những câu dưới (Bạn hoàn toàn có thể sử dụng phần lớn từ được mang lại hoặc chủ ý riêng của bạn)

Ví dụ:

I’m very interested in dancing.I think acting is very boring.What I lượt thích to bởi vì most in my spare time is playing the guitar.In my spare time, I often drawing.I never going to lớn the art gallery, even if I have time.

Xem thêm: Phân Tích Bài Chí Phèo Sau Khi Gặp Thị Nở Hay Nhất, Please Wait

6. Work in pairs. Cốt truyện your menu with your partner. Then, report to lớn the class using too/ either (Làm theo cặp. Share danh sách với cộng sự của bạn. Sau đó report cho lớp, thực hiện too/ either)

Ví dụ:

Nam is interested in drawing and I am too.Phong doesn’t lượt thích folk music và I don’t either.