Soạn Anh Văn 12 Unit 8

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 12 Unit 8: Speaking trang 35,36 cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài bác tập giờ Anh 12 thí điểm tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Soạn anh văn 12 unit 8


Tiếng Anh 12 Unit 8: Speaking trang 35,36

Video giải tiếng Anh 12 Unit 8: The world of work: Speaking

Skills & qualities(Kỹ năng với phẩm chất)

1. (Trang 35 - giờ anh 12): Look at the lists of skills và qualities. Can địa chỉ cửa hàng more of them? Choose a job in the box and decide on the skills and qualities needec the job. Tell your partner about the job.

(Nhìn vào danh sách các tài năng và phẩm chất. Chúng ta có thể thêm nhiều hơn không? chọn một các bước trong vỏ hộp và đưa ra quyết định về các tài năng và phẩm chất cần thiết trong công việc. Nói với các bạn về công việc.)

Gợi ý:

I think flight attendant is responsible for taking a good care of customers so it is important for them khổng lồ be alwayspoliteand enthusiastic. Communication & problem-solving skills và a good command of languages are also some of the requirementsfor this job.

(Tôi cho rằng tiếp viên hàng không có trách nhiệm phải chăm lo thật xuất sắc cho quý khách vì vậy họ cần phải luôn lịch lãm và hăng hái. Kỹ năng tiếp xúc và giải quyết và xử lý với đề và tài năng ngôn ngữ cũng một trong số các yêu cầu cho các bước này)

2. (Trang 35 -Tiếng anh 12): Complete the conversation between Lan & Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs.

(Hoàn thành cuộc nói chuyện giữa Lan và Nam sử dụng thông tin trong khung. Sau đó, thực hành những cuộc trò chuyện theo cặp.)

Lan would like to work as a chef in the future. She is hard- working, creative, và self-motivated. She is also good at planning menus and can give clear instructions.

Nam wants khổng lồ be a teacher. He is very good at science subjects. He is friendly. He loves children & can communicate his ideas very clearly khổng lồ other people.

Đáp án:

Nam:What kind of job would you like to have in the future?

Lan:I’d lượt thích to work(1)as a chef.

Nam:Really? Why vị you want khổng lồ be a chef?

Lan:Well, I think I have(2)the qualities needed to lớn be a chef. I’m(3)hard-working, creative, và self-motivated.

Nam:I agree. I’ve always admired your creativity.

Lan:I’m also good at(4)planning menusand can(5)give clear instructions.

Nam:Yes, you have excellent communication skills. I hope you will become a master chef one day.

Lan:Thank you! What about you?

Nam:I don’t really know. My parents want me lớn study medicine, but I don’t think I’d lượt thích to be a doctor. I want(6)to be a teacherinstead.

Lan:Great, but do you think you can be a good teacher?

Nam:Actually, I’m very good at(7)science subjects. I’m(8)friendly, I love children, and I can(9)communicate my ideas very clearly lớn other people. My biology teacher also advised me lớn consider becoming a teacher.

Lan:I think she is right. I believe that you will become a great biology teacher!

Hướng dẫn dịch:

Lan muốn thao tác như một đầu bếp trong tương lai. Cô ấy rất siêng năng chỉ, trí tuệ sáng tạo và tất cả động lực. Cô ấy cũng giỏi trong câu hỏi lên kế hoạch thực đơn và có thể hướng dẫn rõ ràng.Nam ao ước trở thành một giáo viên. Anh ấy rất giỏi môn khoa học. Anh ấy thân thiện. Anh ấy yêu trẻ con và có thể truyền đạt phát minh của mình cho tất cả những người khác.

Nam:Bạn ý muốn có công việc gì trong tương lai?

Lan:Tôi ý muốn làm đầu bếp.

Nam:Thật sao? tại sao bạn muốn trở thành đầu bếp?

Lan:À, tôi suy nghĩ tôi bao hàm phẩm chất quan trọng để làm đầu bếp. Tôi thao tác làm việc chăm chỉ, sáng chế và năng động.

Nam:Tôi chấp nhận điều đó. Tôi luôn ngưỡng mộ sự sáng chế của bạn.

Xem thêm: Đề Bài: Em Hãy Viết Một Đoạn Văn Thể Hiện Tình Cảm Với Người Thân (6 Mẫu)

Lan:Tôi cũng giỏi hoạch định những thực 1-1 và có thể đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng.

Nam:Vâng, các bạn có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Tôi hy vọng các bạn sẽ trở thành một bậc thầy đầu bếp vào một ngày làm sao đó.

Lan:Cảm ơn bạn! ráng còn bạn?

Nam:Tôi đích thực không biết. Cha mẹ tôi ý muốn tôi học dược, nhưng tôi không nghĩ tôi mong mỏi trở thành bác sĩ. Tôi mong trở thành một giáo viên.

Lan:Tuyệt vời, nhưng chúng ta có nghĩ chúng ta cũng có thể là một giáo viên giỏi không?

Nam:Thực ra, tôi rất xuất sắc môn khoa học. Tôi thân thiện, tôi yêu trẻ em con, cùng tôi hoàn toàn có thể truyền đạt ý tưởng phát minh của tôi cho tất cả những người khác một cách rõ ràng. Gia sư môn sinh học của tôi cũng khuyên tôi nên để ý đến trở thành một giáo viên.

Lan:Tôi nghĩ về cô ấy đúng. Tôi tin rằng bạn sẽ trở thành một giáo viên môn sinh học giỏi vời!

3. (Trang 35 -Tiếng anh 12): Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words và phrases in 1 & your own information.

(Làm bài toán theo cặp. Tiến hành một cuộc trò chuyện tương tự như trong 2. Thực hiện từ và nhiều từ trong 1 và tin tức riêng của bạn.)

Gợi ý:

A: What kind of job would you lượt thích to have in the future?

B: I’d lượt thích to be a doctor.

A: Really? Why bởi you want to be a doctor?

B: Well, I think I have the qualities needed lớn be a doctor. I’m very kind, caring, and compassionate.

A: I agree. I’ve always admired your compassion.

Hướng dẫn dịch:

A: bạn muốn có quá trình gì trong tương lai?

B: Tôi mong mỏi trở thành chưng sĩ.

A: thiệt sao? trên sao bạn muốn trở thành một bác bỏ sĩ?

B: À, tôi suy nghĩ tôi có những phẩm chất quan trọng để trở thành bác sĩ. Tôi rất tử tế, niềm nở và nhân hậu.

A: Tôi đồng ý. Tôi đã luôn luôn luôn hâm mộ lòng nhân hậu của bạn.

Unit 8: Getting started (trang 30, 31): Mai & Nam are talking about their preparations for the world of work...

Unit 8: Language (trang 32,33): The words in the left column are from the conversation in...

Unit 8: Reading (trang 34,35):Below are some skills và qualities required for the position of an apprentice administrator...

Unit 8: Listening (trang 36,37):Work in pairs. Ask & answer the following questions...

Unit 8: Writing (trang 37,38): Look at the following job advertisements...

Unit 8: Communication and Culture (trang 38,39):Work in groups và discuss these questions...

Unit 8: Looking Back (trang 40): Listen lớn the following exchanges & underline the stressed words...

Xem thêm: Một Số Nhận Định Về Vũ Trọng Phụng Không Thua Các Nhà Văn Lớn Trên Thế Giới"

Unit 8: Project (trang 41): Work in groups of four to six. Choose a profession or career that...