Soạn anh văn 8 unit 6

     

Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn xuất xắc cổ tích mà các bạn biết. Dứt bảng mặt dưới.

Bạn đang xem: Soạn anh văn 8 unit 6


Task 1. Listen & read

(Nghe cùng đọc.)

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. Last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some mạng internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you lượt thích yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, và fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.

Nick: Oh yeah? What"s it about?

Duong: Well, it"s about the origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long quan lại - the long king of the ocean, Au co - a fairy, and their sons.

Nick: & what"s the story?

Duong: Let me see... Lac Long quan tiền married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That"s a lot.

Duong: và some years later, Lac Long quan tiền missed the sea so he took fifty of their sons khổng lồ the sea, và Au teo took the others to lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I"ve found the subject of my project!

*

a. Read the conversation again & choose the correct answers.

(Đọc bài đàm thoại đợt nữa và chọn câu trả lời đúng.)

1. What was Duong doing at 9p.m. Last night?

A. He was coming to Nick"s house.

C. He was talking khổng lồ Nick.

B. He was phoning Nick.

2. What was Nick doing at 9p.m. Last night?

A. He was watching a TV show.

B. He was talking about his project.

C. He was searching for information on the Web.

3. What legend did Duong recommend lớn Nick?

A. A legend about how Viet phái nam began.

B. A legend about Vietnamese people being original.

C. A legend that isn"t well-known.

4. Who was Lac Long Quan?

A. A fairy.

C. The rồng king of the ocean.

B. Au Co"s father.

5. Where did Au teo take half of the sons?

A. Lớn the mountains.

C. To Lac Long Quan"s land.

B. Khổng lồ the sea.

Xem thêm: Em Hãy Cho Biết Đối Tượng Nghiên Cứu Của Môn Văn Là Gì, Đối Tượng Của Văn Học

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình sẽ gọi cho chính mình lúc 9 giờ tối qua, nhưng các bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình thời gian đó vẫn tìm trên internet về những truyền thuyết thần thoại cho dự án công trình của mình.

Dương: Bạn đã kiếm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có gợi nhắc gì không?

Dương: Chúng mình có không ít truyền thuyết, truyện dân gian cùng truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là thần thoại cổ xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt nên không? Nó nói đến gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người việt Nam.

Nick: Ai là nhân đồ dùng chính?

Dương: Lạc Long Quân - long vương của hải dương cả, Âu Cơ - một cô gái tiên và nam nhi của họ.

Nick: Và mẩu chuyện là gì?

Dương: Để bản thân xem... Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ. Cô ấy xuất hiện một quấn trứng với 100 quả trứng mà nở ra 100 tín đồ con trai.

Nick: Một 100 người nam nhi à? nhiều thế.

Dương: Và vài ba năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển buộc phải dắt 50 tín đồ con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 bạn con khác lên núi. Những người con đó là cha ông của người việt nam Nam.

Nick: Thật là 1 trong những truyền thuyết hay! bản thân nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án công trình của mình!

Lời giải đưa ra tiết:

1. B

(Dương làm những gì lúc 9h tối qua? => B. Cậu ấy đang call cho Nick.)

2. C

(Nick làm gì vào 9h tối qua? => C. Cậu ấy vẫn tìm tin tức trên web.)

3. B 

(Dương kiến nghị Nick truyền thuyết thần thoại nào? => B. Một thần thoại cổ xưa về nguồn gốc người Việt Nam.)

4. C

(Ai là Lạc Long Quân? => C. Vua dragon của biển lớn cả.)

5. A

(Âu Cơ dẫn một nửa nam nhi đi đâu? => A. Lên núi)


Bài 1b

b. Match the words to their meanings.

(Nối trường đoản cú với nghĩa.)

1. Title

2. Genre

3. Main characters

4. Plot

a. The people the story is about

b. The content of the story

c. The name of the story

d. The type of story it is

Lời giải chi tiết:

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d: genre - the type of the story it is (thể loại truyện)

3 - a: main characters - the people the story is about (người nhưng mà câu truyện nói về)

4 - b: plot - the content of the story (nội dung câu truyện)


Bài 1c

c. Find the information in the conversation lớn complete the table.

(Tìm thông tin trong bài xích đàm thoại để xong bảng.)

Title

Lac Long Quan and Au Co

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

- Lac Long quan lại married Au Co.

-

-

-

Lời giải bỏ ra tiết:

Title (Tiêu đề )

Lac Long Quan & Au teo (Lạc Long Quân cùng Ấu Cơ)

Genre (Thể loại)

Legend (Truyền thuyết)

Main characters 

(Nhân đồ dùng chính)

Lac Long Quan, Au Co và their sons

(Lạc Long Quân Âu Cơ và bé của họ)

Plot 

(Cốt truyện)

- Lac Long quan lại married Au Co 

(Lạc Long Quân kết thân với Âu Cơ)

- Au teo gave birth to lớn one hundred baby boys 

(Âu Cơ hình thành 100 người con trai)

- Lac Long quan missed the sea 

(Lạc Long Quân nhớ biển)

- Lac Long quan took 50 their son to lớn the sea 

(Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển)

- Au co took the others khổng lồ the mountains. 

(Âu Cơ với 50 bé lên núi)


Bài 1d

d. What does this sentences from the conversation express?

(Câu này trong bài bác đàm thoại biểu hiện điểu gì?)

Nick: What an interesting legend it is!

(Thật là một truyền thuyết thú vị!)

Do you know what kind of sentence it is?

(Bạn bao gồm biết các loại câu đó không?)

Lời giải chi tiết:

Nick: What an interesting legend it is!

(Nick: Thật là 1 trong truyền thuyết thú vị!)

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

(Câu này thể hiện xúc cảm của Nick về truyền thuyết; chúng ta ấy thấy nó thú vị)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)


Task 2. Match the words with their definitions. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Nối đông đảo từ với nghĩa của họ. Tiếp đến nghe, bình chọn và lặp lại.)

A. Legend

1. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters

B. Folk tale

2. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children

C. Fable

3. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on lớn people in a spoken form

D. Fairy tale

4. An ancient story about brave people or magical events that are probably not true

Phương pháp giải:

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on khổng lồ people in a spoken form - folk tale

(Một mẩu chuyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi rõ ràng mà ban đầu được truyền lại mang đến mọi tín đồ dưới hiệ tượng nói - mẩu truyện dân gian)

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true - legend

(Một câu chuyện cổ xưa về đầy đủ sự kiện ma thuật quả cảm có lẽ sai - huyền thoại)

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

(Một mẩu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến yêu thuật hoặc bạn nữ tiên, thường xuyên là cho trẻ nhỏ - câu chuyện cổ tích)

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters - fable

(Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học đạo đức; thường xuyên sử dụng các nhân vật động vật hoang dã - truyện ngụ ngôn)

Lời giải chi tiết:

1 - C

(một biện pháp truyền thống, câu chuyện ngắn mang tính chất tưởng tượng cơ mà dạy một bài học đạo đức; điển hình sứ dụng phần nhiều nhân vật động vật — truyện ngụ ngôn)

2 - D

(một câu chuyện tưởng tượng liên quan đến phù thủy hoặc thần tiên, hay là cho trẻ nhỏ - truyện cổ tích)

3 - B

(một câu chuyện truyền thống lâu đời rất cũ xưa mà ban đầu được truyền cho không ít người dân ở hiệ tượng nói — truyện dân gian)

4 - A

(một câu chuyện cổ về những người dũng cảm, đa số sự việc phép màu mà rất có thể không tất cả thật - truyện truyền thuyết)


Task 3. GAME: GUESS THE STORY

(Trò chơi: Đoán câu chuyện)

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn giỏi cổ tích mà các bạn biết. Chấm dứt bảng bên dưới.)

Title

 

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

Lời giải chi tiết:

Title (Tựa đề)

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre (Thể loại)

Fable (Truyện ngụ ngôn)

Main characters

(Nhân vât chính)

a hare và a tortoise 

(thỏ và rùa)

Plot 

(Cốt truyện)

- The hare boated he run faster than the tortoise.

(Thỏ khoác loác chạy nhanh hơn rùa.)

- The tortoise challenged him lớn a race.

(Rùa thách thỏ chạy đua.)

- The Hare soon left the tortoise behind và took a nap. 

(Thỏ nhanh lẹ bỏ xa rùa với nằm ngủ.)

- When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him. 

(Khi thỏ thức giấc dậy nó thấy rùa đã đến đích trước nó.)


Bài 3b

b. Work in pairs. Interview each other & try to guess the title of the story.

(Làm theo cặp. Phỏng vấn nhau và nỗ lực đoán tựa câu truyện.)

Lời giải chi tiết:

A: What kind of story is it?

(Nó là các loại truyện gì?)

B: It"s a fairy tale.

(Nó là truyện cổ tích.)

A: Who are the main characters?

(Ai là nhân đồ vật chính?)

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, and a prince.

Xem thêm: Soạn Bài 8 Lịch Sử 11 Bài 8: Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Cận Đại (Ngắn Gọn)

(Cinderella, chị kế của cô ý ấy,mẹ kế với một hoàng tử.)

A: What"s it about?

(Nó nói về gì?)

B: It"s about Cinderella, a kind & beautiful girl who finally gets married khổng lồ a prince.

(Nó nói đến Cinderella, một cô bé tốt bụng và xinh đẹp mắt mà cuối cùng kết hôn với 1 hoàng tử.)