SOẠN TIẾNG ANH 10 UNIT 4 LISTENING

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 4 C. Listening trang 48-49

Loạt bài bác soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 4 C. Listening sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 10 unit 4 listening

*

C. Listening (Trang 48-49 SGK giờ đồng hồ Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Fill each of the blanks with one word from the box. (Làm việc theo cặp. Điền vào mỗi địa điểm trống một từ vào khung.)

1. Photographic2. Photography3. Photographer
4. Photograph5. Photogenic

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen to lớn some information about a photography club & decide whether the statements are true(T) or false(F). (Nghe một số thông tin về một câu lạc bộ nhiếp ảnh và quyết định xem rất nhiều câu nói sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. T2. F3. T4. F5. T

Task 2. Listen again & fill in each blank with a suitable word. (Nghe lại với điền vào mỗi nơi trống một từ say đắm hợp.)

Bài nghe:

1. Pholographic2. 193. Exhibition4. 505. Beauty
6. Simple7. Peaceful8. Chickens9. Stimulated10. Escape

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in group. Retell the story about the Vang Trang Khuyet Photographic Club. (Làm bài toán theo cặp. Kể lại mẩu truyện về Câu lạc bộ nhiếp hình ảnh Vầng Trăng Khuyết.)

The Vang Trang Khuyet Photographic Club, just 6 months old, comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children. It has its first exhibition in Hanoi.

There are more than 50 colour photos on display at the exhibition. The subjects are simple & peaceful. Most photos are related to the beauty of daily simple life.

TAPESCRIPT - Nội dung bài bác nghe:

If you ask any thành viên of the Vang Trang Khuyet Club which time of the day enjoy most, và they will all agree their photography lesson.

Xem thêm: Thời Lý Tồn Tại Trong Khoảng Thời Gian, Tóm Tắt Lịch Sử Triều Đại Nhà Lý

The Vang Trung Khuyet Club"s members come from the Nhan Chinh School for Children, Xa Dan Secondary School for Deaf & Mute Children, và the Hanoi Literature & Art Club for Mentally Retarded Children.

Whenever we hold a camera, wandering around and taking in our surroundings through a lens, we can forget the sorrow of our disabilities, says club thành viên Nguyen Minh Tam.

The six-month-old photographic club, which comprises 19 deaf, mute or mentally retarded children, is now having its first exhibition in Hanoi.

More than 50 màu sắc photos are on display at the exhibition room featuring the beaty of daily life seen through the eyes of these disabled children. The subjects simple và peaceful: old men reading books on the banks of Hoan Kiem Lake, labourers hard at work, or chickens looking for food.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 94 Luyện Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Trang 94

The children"s passion for taking pictures has stimulated them & helped them :escaps their sorrow.