SOẠN TIẾNG ANH 8 UNIT 11 COMMUNICATION

     

Làm theo cặp. Một trong các bạn là một tín đồ tường thuật, một fan khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. Sử dụng thông tin được cho


1. Match the inventors in A with their inventions in B.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 8 unit 11 communication

(Nối đa số nhà phát minh trong phần A cùng với những sáng tạo của chúng ta trong phần B.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - g

2 - d

3 - a

4 - f

5 - b

6 - c

7 - e

2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: sáng tạo nào hữu hơn?)

*

Tạm dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan lại trọng bởi vì nó đã đổi khác cách mà người đi du ngoạn và trao đổi sản phẩm & hàng hóa khắp ráng giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mà mình nghĩ phát minh sáng tạo thuốc kháng sinh penicillin bổ ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

3. A. Ha had an interesting dream last night in which she met & interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone.

(Hà bao gồm một giấc mơ thú vị vào tối ngày qua mà trong đó có đã chạm mặt và vấn đáp Alexander Graham Bell, một công ty phát điện thoại.)

*

Tạm dịch:

Hà: Ông được sinh ra nơi đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ngơi nghỉ Scotland.

Hà: với ông đã tới trường ở Scotland nên không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã tới trường ở ngôi trường Hoàng Gia.

Hà: Ông đam mê nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, nhất là sinh học.

Hà: Ông đã đến lớp đại học đề nghị không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã tới trường đại học tập Ediburgh và tiếp đến Đại học Luân Đòa.

Hà: cùng ông đã làm những gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc nghỉ ngơi Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh sáng tạo ra điện thoại cảm ứng thông minh khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh sáng tạo ra điện thoại cảm ứng thông minh tình cờ vào khoảng thời gian 1876 lúc tôi tạo ra lỗi khi làm một thí nghiệm...

Hà: thật thú vị!

b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech.

(Hai ngày sau, Hà nói với chúng ta cô ấy phần nhiều gì cơ mà Alexander Bell vẫn nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, thực hiện câu tường thuật.)

*

Hướng dẫn giải:

He said khổng lồ me that he was born in 1847 in Scotland.

He told me that he always liked sciences, especially biology.

He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.


He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 117 Toán 5, Viết Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm 1Dm3 =

Tạm dịch:


Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

Ông ấy nói cùng với tôi rằng ông ấy luôn luôn thích khoa học, nhất là sinh học tập H

Ông ấy nói cùng với tôi rằng ông ấy vẫn dạy bạn câm điếc nghỉ ngơi Boston, Mỹ.


Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại cảm ứng tình cờ vào năm 1876.


4. Work in pairs. One of you is a reporter, & the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.

(Làm theo cặp. Một trong chúng ta là một người tường thuật, một tín đồ khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. Sử dụng thông tin được cho.)

*

Hướng dẫn giải:

He said that he was born on 8 June 1955 in London.

He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

He told me that he built first web browser in 1990.

He told me that he put online the first trang web on 6 August 1991.

Tạm dịch:

Ông ấy bảo rằng ông ấy sinh ngày 8 thảng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

Ông ấy nói cùng với tôi rằng ông ấy sẽ học trên Đại học Oxford từ năm 1973 mang lại 1976.

Ông ấy nói cùng với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công tỵ được điện thoại tư vấn là D.G. Nash vào thời điểm năm 1978.

Ông ấy nói cùng với tôi rằng ông ấy đã desgin trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

Xem thêm: Soạn Bài Văn Tôi Đi Học Có Mấy Đoạn, Top 9 Bài Phân Tích Tôi Đi Học Ngắn Gọn

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trực tuyến đường trang Web đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.