Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm sinh ra

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu hợp những gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X tất cả 2 axit khủng RCOOH với R’COOH tác dụng với glixerol. Con số chất khủng tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất khủng X trong môi trường thiên nhiên axit, sau phản bội ứng chiếm được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất khủng X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic với axit stearic gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Giá trị của m là


Xà chống hóa trọn vẹn trieste X bởi dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo nên vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà chống là


Đun nóng hóa học béo đề nghị vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, đưa sử bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol nhận được là


Một loại chất béo gồm M tb = 792,8. Từ 10 kilogam chất phệ trên đang điều chế được m kilogam xà chống natri gồm 28% chất phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, chiếm được CO2 cùng H2O hơn hèn nhau 7 mol. Khía cạnh khác, a mol chất béo trên tính năng tối nhiều với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất lớn được gọi thông thường là triglixerit xuất xắc triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm sinh ra

(b) chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước tuy vậy tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) làm phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức theo thứ tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hình thành ancol là


Cho triolein lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH chiếm được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được H2O cùng 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X chức năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất béo Y. Đem toàn cục Y chức năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy tổng thể muối sau làm phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Giá trị của a ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, cần dùng toàn vẹn 3,75 mol O2 thì thu được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol với m gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch cất b gam muối. Quý hiếm của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X đề xuất vừa đầy đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X công dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ khoảng 3 gam mỡ thừa lợn cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và tiếp tục khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất vào để giữ mang đến thể tích của tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X yêu cầu dùng đầy đủ 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất bự trên bằng NaOH nhận được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và các thành phần hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, nhận được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy trọn vẹn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Quý hiếm của m là


Thủy phân chất béo triglixerit X trong dung dịch NaOH fan ta thu được xà phòng là hỗn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol thứu tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 cùng c mol H2O. Tương tác giữa a, b, c là


Khi nấu nóng 2,225 kilogam chất mập Tristearin (có chứa 20% tạp hóa học trơ) với dung dịch NaOH dư. Giả sử công suất của bội nghịch ứng 100%. Cân nặng glixerol thu được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X nên vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 với 2 mol H2O. Mang lại m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X công dụng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X bắt buộc dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và 91,8 gam muối của một axit béo. Cực hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất béo X trong hỗn hợp NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn nhát nhau 1,817 lần với glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 với 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tính năng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Mặt khác cho a gam X phản ứng với trọn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm chất to Y với axit Z (trong kia Y được tạo từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ thiết bị phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số link π nhỏ dại hơn 6 và bao gồm 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là phần đa hợp chất hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn X3 hai team CH2. Nhận định và đánh giá nào dưới đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Mặt khác, mang đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau bội nghịch ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn chứa m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Hỗn hòa hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Mang lại m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Giả dụ đốt cháy không còn m gam E thì cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O và 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X vào m gam E là


Thực hiện tại xà phòng hóa m gam chất béo X bởi KOH chiếm được 96,2 gam chất rắn cùng 9,2 gam glixerol. Quý hiếm m là:


Hỗn hợp X gồm các triglixerit vào phân tử phần đông chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề nghị a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH toàn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a với m1 lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng nhận được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X chức năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản bội ứng tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


 Tiến hành phân tách xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Xem thêm: Giả Sử Bảng Học Sinh Gồm Có Các Trường Mahs, Hoten, Diem, Đề Thi Tin Học Lớp 12 Có Đáp Án

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnh thoảng thêm nước chứa để giữ đến thể tích tất cả hổn hợp không đổi rồi để nguội láo lếu hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy có lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng công suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn thô thì phản nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong phân tích này, rất có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn bôi trơn máy.

Xem thêm: Nêu Tác Dụng Của Ròng Rọc Động Và Ròng Rọc Cố Định? Giải Đáp Kiến Thức Vật Lý 6

Số phân phát biểu đúng là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.