Tiếng Anh Lớp 5 Trang 59

     
Cl) like (2) gorillas (3) intelligent (4) bởi vì (5) elephants Ị Tôi mê thích đi sở thú. Những con vật ở sở thú ưa thích của tôi là nhửrc con khỉ đột. Tôi nghĩ về nhửng con khỉ đột rốt thông minh. Chúng rất có thể làm các thứ. Tôi cũng thích những con voi. Chúng có thể phun nước tự vòi của chúng.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 trang 59


1. Nhìn, nghe cùng lặp lại

Click tạiđâyđể nghe:

a) I didn"t see you yesterday. Where did you go?

Tôi ko thây các bạn ngày hôm qua. Các bạn đã đi đâu?

I went to lớn the zoo.

Tôi đã đi sở thú.

b) What did you see at the zoo?

Bạn đã thấy gì sinh sống sở thú ?

I saw a baby elephant và some other animals

Tôi vẫn thấy một con voi bé và một vài con vật khác.

c) Did you see any monkeys?

Bạn có thấy những bé khỉ không?

Yes, I did. They were really noisy!

Có. Chúng thật sự huyên náo!

d) Did you see any tigers?

Bạn tất cả thấy những bé hổ không?

Yes. They were really fast!

Có. Bọn chúng thật sự nhanh!

2. Chỉ cùng đọc

Click tạiđâyđể nghe:

a). What did you see at the zoo? các bạn đã thấy gì sinh hoạt sở thú?


I saw pythons. Tôi vẫn thây những con trăn.

b). What did you see at the zoo? chúng ta đã thôỵ gì nghỉ ngơi sở thú?

I saw crocodiles. Tôi đã thây những nhỏ cá sấu.

c). What did you see at the zoo? bạn đã thấy gì nghỉ ngơi sở thú?

I saw peacocks. Tôi đỡ thây những nhỏ công.

d)What did you see at the zoo? các bạn dã thây gì nghỉ ngơi sở thú?

I saw gorillas. Tôi đã thây những bé khỉ đột.

3. Chúng ta cùng nói

-Đọc và trả lời nhửng thắc mắc về sở thú.

When did you go to lớn the zoo? bạn đỡ đi sở thú lúc nào?

I went there.ễể Tôi đỡ cho đó...

What did you see at the zoo? Bợn đà thây gì sống sở thú? saw... Tôi đang thây...

Xem thêm: Quá Trình Phong Hóa Lí Học Chủ Yếu Do ? Phong Hóa Lí Học Xảy Ra Chủ Yếu Do

4. Nghe và lưu lại chọn

Click tạiđâyđể nghe:

1.b Tom đã thấy gì ngơi nghỉ sở thú?

2.a Mai đã nhìn thấy gì sống công viên?

3.b Tony đã nhìn thấy gì ở rạp xiếc?

Audio script

1. Akiko: Did you go to the circus yesterday morning?

Tom: No, I didn"t. I went lớn the zoo.

Akiko: What did you see at the zoo?

Tom: I saw some gorillas.


Akiko: Gorillas are very intelligent.

Tom: Are they? They"re also very funny.

2. Linda: I didn"t see you on Sunday. Where were you?

Mai: I was at the park. I went skateboarding.

Linda: What else did you vì at the park?

Mai: I saw a lot of peacocks.

Linda: bởi you like peacocks?

Mai: Yes, I do.

3. Phong: vày you want to lớn go to lớn the circus?

Tony: No, I don"t. I went there last Saturday.

Phong: Great! What did you see? n

Tony: I saw some elephants. They played football.

Phong: Really?

Tony: Yes! They played really well. And they were very funny. I Phong: I like elephants. I think I"ll go to the circus tomorrow.

Xem thêm: Luyện Tập Cách Làm Bài Văn Lập Luận Chứng Minh (Chi Tiết), Cách Làm Bài Văn Lập Luận Chứng Minh

5. Đọc với hoàn thành

Cl) like (2) gorillas (3) intelligent (4) vị (5) elephants Ị Tôi thích hợp đi sở thú. Những loài vật ở sở thú mếm mộ của tôi là nhửrc nhỏ khỉ đột. Tôi nghĩ nhửng bé khỉ thốt nhiên rốt thông minh. Chúng hoàn toàn có thể làm nhiều thứ. Tôi cùng thích những bé voi. Chúng có thể phun nước trường đoản cú vòi của chúng.