Tiếng Anh Lớp 9 Bài 10

     

Mr. Lee is telling the children about his childhood. Find the appropriate khung of the words in the box to lớn complete his talk.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 bài 10


Mr. Lee is telling the children about his childhood. Find the appropriate size of the words in the box to complete his talk.

(Ông Lee đang nói cùng với những đứa trẻ về thời thơ dại của ấy. Tìm các dạng đúng của các từ vào hộp hoàn thành bài nói của ông ấy) 

hand stop enjoy smoke

talk peel join try

discuss relax finish wash

visit argue stay (x2)

not own look play

When I was a child, we didn"t stay (1) inside watching TV in hot weather. We ____(2)___ an air conditioner, so in warm summer evenings, we _____(3)____ outside on the porch for hours. We children ___(4)____ games or ____(5)___ at comic books. My dad____(6)____ in his chair & ____(7)___ his pipe. Sometimes he ____(8)___ to do a crossword puzzle in the newspaper. Occasionally some neighbors___ (9)__ us on the porch. Then Dad ____(10)___ reading the newspaper and ___(11)___ current events with them. They ___(12)__ about current social problems.

Xem thêm: Bài 24 Sbt Vật Lý 9 - Giải Vở Bài Tập Vật Lí 9


After my mom______ (13)__ the dinner dishes, she usually_____ (14)__ us on the porch. She & my father_______ (15)___ about the house, the neighborhood, & us. Sometimes she______ (16)__ apples. When she___ (17)__ she___ (18)__ each an apple. My family always______ (19)__ those summer evenings on the porch.

Xem thêm: Tìm Hiểu Chất Gây Nghiện ( Heroin Là Chất Ma Túy Như Thế Nào ? A

" (Adapted from Earlain Kirn và D. Jack. (2002).

Interactions 1 -Grammar. New York: MacGraw-Hill.)

Đáp án

1. Didn "t stay ( đã không ở)

2. Didn"t own ( đã không sở hữu)

3. Stayed ( đang ở)

4. Played ( đã chơi)

5. Looked ( đã nhìn)

6. Relaxed ( suy nghĩ ngơi)

7. Smoked ( hút thuốc)

8. Tried ( thử)

9. Visited ( đang thăm)

10. Stopped ( đang ngừng)

11.discussed ( đã thảo luận)

12. Argued ( đã tranh cãi)

13. Washed ( rửa)

14. Joined ( tham gia)

15. Talked (nói chuyện)

16. Peeled ( bóc, tách)

17. Finished ( kết thúc)

18. Handed (nắm giữ)

19. Enjoyed ( tận hưởng)

thehetrethanhhoa.com.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - tiếng Anh 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp thehetrethanhhoa.com.vn