Tính Háo Nước Của Axit Sunfuric Đặc

     

-Axit sunfuric đặc tất cả đặc tính háo nướcvà tỏa nhiều nhiệt nên khi pha loãng phải đến từ từ axit đặc vào nước cơ mà không có tác dụng ngược lại, vìH2SO4có thể khiến bỏng nặng.

Bạn đang xem: Tính háo nước của axit sunfuric đặc

-Vì gồm đặc tính háo nước axit sunfuric còn có khả năng hút nước, làm cho than hóa những hợp chất hữu cơ.

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc" width="602">

Cùng top lời giải search hiểu về tính háo nước của axit sunfuric đặc nhé!

Lý thuyết và Phương pháp giải

1/Axit H2SO4có tính axit mạnh(tương tự như HCl)

+) Tác dụng với kim loại tạo thành muối sunfat với H2

2M + nH2SO4→ M2(SO4)n+ nH2↑

(M đứng trước H2, n là số thoái hóa thấp nhất của kim loại)

+) Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối cùng H2O

FeO + H2SO4→ FeSO4+ H2O

Fe3O4+ 4H2SO4→ FeSO4+ Fe2(SO4)3+ 4H2O

Fe(OH)2+ 2H2SO4→ FeSO4+ 2H2O

+) Tác dụng với muối tọa thành muối mới cùng axit mới

BaCl2+H2SO4→ BaSO4↓+ 2HCl

FeS + H2SO4→ FeSO4+ H2S↑

2/Axit H2SO4đặc có tính oxi hóa mạnh

+ Với kim loại:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 2)" width="714">

(m là hóa trị cao nhất của M; Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong H2SO4đặc, nguội)

+ Với phi kim

S + 2H2SO4đặc → 3SO2↑ + 2H2O

2P + 2H2SO4đặc → H3PO4+ SO2↑ + H2O

C +H2SO4đặc → CO2↑ + SO2↑ + H2O

Với hợp chất tất cả tính khử

+) các hợp chất Fe2+→ Fe3+

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 3)" width="736">

+) các hợp chất S-1, S-2→ S+4

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 4)" width="745">

Phản ứng:

2Fe3O4+ 10H2SO4→ 3Fe2(SO4)3+ SO2↑+ 10H2O

2Fe(OH)2+ 4H2SO4→ Fe2(SO4)3+ SO2↑+ 6H2O

2FeS2 + 14H2SO4→ 3Fe2(SO4)3 + 15SO2↑+ 14H2O

3/Cách tính cấp tốc số mol anion SO42- tạo muối cùng số mol H2SO4tham gia phản ứng trong phản ứng oxi – hóa khử

-Không phụ thuộc vào bản chất cùng số lượng những kim loại, ta luôn có các bán phản ứng khử:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 5)" width="586">

(a là số electron nhưng S+6nhận vào để tạo ra sản phẩm khử X)

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 6)" width="435">

nH2SO4 phản ứngphản ứng = 2nSO2+ 4ns+ 5nH2S

(Hai biểu thức trên chỉ áp dụng nếu hỗn hợp ban đầu là các kim loại)

Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Chia 75,2 gam hỗn hợp X gồm FexOyvà sắt thành hại phần bằng nhau. Tổng hợp phần một trong V ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được 1,12 lít H2(đktc). Phần 2 mang đến tác dụng với dung địch H2SO4đặc, lạnh (dư) thấy tất cả 3,36 lít khí SO2(đktc) thoát ra.

a) Xác định công thức oxit sắt.

b) Tính giá tri của V.

Hướng dẫn:

-Xác định công thức oxit sắt

+) Phần 1: Tác dụng với HCl:

Phản ứng:

FexOy+ 2yHCl → xFeCl2y/x+ yH2O

(mol) a 2a

Fe + 2HCl → FeCl2+ H2↑

(mol) b 2b b

-Ta gồm : nH2= b = 1,12/22,4 = 0,05 (mol)

+) Phần 2: Tác dụng với H2SO4đặc, nóng

-Ta có:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 7)" width="977">

⇒ (3x– 2y)a + 0,15 =0,3⇒ (3x– 2y)a=0,15 (1)

-Mặt khác:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 8)" width="729">

⇒ Công thức của oxit sắt là Fe3O4

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 9)" width="386">

⇒ nHCl= 2ya + 2b = 2(4 × 0,15 + 0,15) = 1,5 (mol)⇒ Vdd HCl=1500 ml

Ví dụ 2:Hòa tan hết 30 gam hỗn hợp gồm một số kim loại trong dung dịch H2SO4đặc, lạnh (dư), thấy thoát ra 0,15 mol SO2; 0,1 mol S cùng 0,05 mol H2S.

a)Tính số mol H2SO4đã phản ứng.

b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

Hướng dẫn:

a) Ta có: nH2SO4phản ứng= 2nSO2+4ns+5nH2S= 2×0,15 + 4×0,1 + 5×0,05=0,95 (mol)

b)

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 10)" width="913">

⇒ mmuối= mkim loại+ mSO42-tạo muối=30 + 0,65 ×96=92,4 (gam)

Ví dụ 3:Để 11,2 gam bột sắt không tính không khí sau một thời gian thu được chất rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào dung dịch H2SO4đặc, nóng (dư), thu được dung dịch Y với khí SO2thoát ra (giả sử SO2là sản phẩm khử duy nhất). Tính khối lượng muối khan thu được vào dung dịch Y.

Hướng dẫn:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 11)" width="325">

-Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố, ta có:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 12)" width="330">

⇒ mmuối=400×0,1=40 (gam)

Ví dụ 4.Hòa chảy hết 49,6 gam hỗn hợp X gồm FeCO3và FeS trong 24 gam dung dịch H2SO498% đun nóng, thu được dung dịch tất cả khôi lượng giảm m gam và 36,96 lít (đktc) hỗn hợp khí CO2và SO2. Tính số mol axit còn dư với giá trị của m.

Xem thêm: Bài 24: Kể Lại 1 Câu Chuyện Buồn Của Em Lớp 6, Kể Lại Câu Chuyện Đáng Nhớ Của Bản Thân (13 Mẫu)

Hướng dẫn:

Ta có:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 13)" width="502">

Phản ứng:

2FeCO3+ 4 H2SO4→ Fe2(SO4)3+ SO2↑ + 2CO2↑+ 4H2O

(mol) x 4x 0,5x x

2FeS + 10H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 9SO2↑+ 10H2O

(mol) y 5yx 4,5y

-Theo đề bài, ta bao gồm hệ phương trình:

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 14)" width="452">

⇒ nH2SO4dư= 2,4 – (4×0,2 + 5 ×0,3) =0,5 (mol)

-Vậy: m = 64 ×(0,5 × 0,2 + 4,5 × 0,3)+ 44 × 0,2 - 49,2 = 52 (gam)

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1.Trộn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 150ml dung dich H2SO41M. Hỏi sau khi phản ứng kết thúc khôi lượng muối thu được là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ta có: nNaOH= 0,2 × 1 = 0,2(mol); nH2SO4= 0,15 mol

Phản ứng:

NaOH + H2SO4→ NaHSO4+ H2O

(mol) 0,15 ← 0,15 → 0,15

NaOH + NaHSO4→ Na2SO4+ H2O

(mol) 0,05 → 0,05

⇒ nNaHSO4dư= 0,15 – 0,05 = 0,1 (mol)

⇒ mmuối= mNaHSO4+ mNaSO4= 120 × 0,1 + 142 × 0,05=19,1(gam)

Câu 2.Cho 80 gam SO3vào một cốc nước sau đó thêm nước vào đến vạch 0,5 lít thì dừng (gọi là dung dịch A).

a, Tính nồng độ mol/l của dung dịch A.

b, Cho trăng tròn ml dung dịch A vào dung dịch BaCl4dư. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được.

c, Để trung hòa 20ml dung dịch KOH thì cần 10ml dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của dung dịch KOH.

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 15)" width="626">

Câu 3.Hòa chảy 0,4 gam SO3vào a gam dung dịch H2SO410% thu được dung dịch H2SO412,25%.

a) Tính a

b) Thêm 10 ml dung dịch Ba(OH)20,5 M vào dung dịch thu được ở bên trên lọc kết tủa thêm tiếp 50 ml dung dịch NaOH 0,8 M vào nước lọc rồi cho bay hơi thu được 6,44 gam chất rắn X. Xác định công thức của X.

Hướng dẫn

a. Khi hòa hợp SO3vào dung dịch xảy ra phản ứng:

SO3+ H2O → H2SO4

-Khối lượng của H2SO4

*
Tính háo nước của axit sunfuric đặc(ảnh 16)" width="543">

-Số mol Ba(OH)2là x= 0,01.0,5 = 0,005 mol;

-Số mol NaOH là z = 0,05.0,8 = 0,04 mol.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Protein, Tính Chất Của Protein 1 Tính Chất Vật Lí :

-Khi thêm các dung dịch bên trên ta tất cả phản ứng:

Ba(OH)2+ H2SO4→ BaSO4↓ + 2H2O (1)

2NaOH + H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O (2)

-Theo phương trình phản ứng (1) và (2) x + z/2 = 0,025 = y

⇒H2SO4phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa BaSO4thì trong dung dịch chỉ còn Na2SO4với số mol là: 0,02 mol.