TOÁN 7 BÀI 95 TRANG 45

     

(A = -5,13 : left(5dfrac528 - 1dfrac89.1,25 + 1dfrac1663 ight))

(B = left(3dfrac13.1,9 + 19,5 : 4dfrac13 ight) . left(dfrac6275 - dfrac425 ight))
Bạn đang xem: Toán 7 bài 95 trang 45

(eginalign*A &= -5,13 : left(5dfrac528 - 1dfrac89.1,25 + 1dfrac1663 ight) \&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac179.dfrac125100 + dfrac7963 ight) \&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac179.dfrac54 + dfrac7963 ight)\&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac8536 + dfrac7963 ight) \&= -5,13 : left(dfrac1305252 - dfrac595252 + dfrac316252 ight)\&=-5,13 : dfrac1026252\&= -5,13 : dfrac5714\&= -5,13.dfrac1457 \&= dfrac-71,8257 = -1,26 endalign* )

(eginalign*B &= left(3dfrac13.1,9 + 19,5 : 4dfrac13 ight) . left(dfrac6275 - dfrac425 ight) \&= left(dfrac103.1,9 + dfrac195:dfrac133 ight).left(dfrac6275 - dfrac1275 ight) \&=left(dfrac193 + dfrac195.dfrac313 ight).dfrac5075 \&= left(dfrac193 + dfrac58,1513 ight).dfrac23 \&= left(dfrac193 + 4,5 ight).dfrac23 \&=dfrac19 + 13,53 .dfrac23 \&=dfrac32,53 .dfrac23 \&= dfrac659 \&= 7dfrac29endalign*)

Lưu ý: khi biểu thức bao gồm chưa ngoặc thì ta triển khai tính trong ngoặc trước.


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 12: Số thực - luyện tập trang 45 khác • Giải bài bác 87 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền các... • Giải bài 88 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền vào khu vực trống... • Giải bài xích 89 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trong số câu sau đây... • Giải bài 90 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 triển khai các phép... • Giải bài bác 91 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền chữ số thích... • Giải bài xích 92 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 sắp xếp những số... • Giải bài 93 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Tìm(x,)biết:a)&nbs... • Giải bài xích 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Hãy tìm những tập... • Giải bài xích 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Tính giá chỉ trị các biểu...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7


Xem thêm: Soạn Bài Câu Ghép Trang 111 Sgk Ngữ Văn 8 Soạn Bài Câu Ghép, Soạn Bài Câu Ghép

bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 12: Số thực - rèn luyện trang 45
• Giải bài 87 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 88 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 89 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 90 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 91 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 92 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 93 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 • Giải bài 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 • Giải bài 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1


Xem thêm: Thang Đo Của Đồng Hồ Vạn Năng Là Gì? Cấu Tạo Đồng Hồ Vạn Năng

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số