Toán 9 Bài 20 Trang 54

     

Hãy chỉ ra cha cặp mặt đường thẳng giảm nhau và các cặp đường thẳng song song cùng với nhau trong những các mặt đường thẳng sau:

a) (y = 1,5x + 2); b) (y = x + 2);

c) (y = 0,5x - 3); d) (y = x - 3);

e) (y = 1,5x - 1); g) (y = 0,5x + 3).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ Cho hai tuyến đường thẳng: ((d)): (y=ax+b), ((a e 0)) và ((d")): (y=a"x+b") ((a" e 0)). Khi đó:

((d)) // ((d") Leftrightarrow a = a") cùng (b e b")

((d)) cắt ((d") Leftrightarrow a e a")

((d)) trùng ((d") Leftrightarrow a = a") với (b=b") 


Lời giải bỏ ra tiết

Ba cặp con đường thẳng song song:

+ ((d_1) y = 1,5x + 2 Rightarrow a_1=1,5) và (b_1=2)

((d_2) y = 1,5x - 1 Rightarrow a_2=1,5) với (b_2=-1)

Vì (a_1=a_2=1,5, b_1 e b_2,(2 e -1)) bắt buộc ((d_1)) tuy vậy song cùng với ((d_2)). 

 

+ ((d_3) y = x + 2 Rightarrow a_3=1) cùng (b_3=2)

((d_4) y = x - 3 Rightarrow a_4=1) và (b_4=-3)

Vì (a_3=a_4=1, b_3 e b_4,(2 e -3)) đề xuất ((d_3)) tuy nhiên song cùng với ((d_4)).

 

+ ((d_5) y = 0,5x - 3 Rightarrow a_5=0,5) cùng (b_5=-3)

((d_6) y = 0,5x + 3 Rightarrow a_6=0,5) cùng (b_6=3)

Vì (a_5=a_6=0,5, b_5 e b_6,(-3 e 3)) yêu cầu ((d_5)) tuy vậy song với ((d_6)).