TRẮC NGHIỆM TIN HỌC LỚP 11 BÀI 12

     

Câu hỏi 2 :

Phát biểu nào dưới đó là đúng ?" href="https://thehetrethanhhoa.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994442-cho-khai-bao-sau-var-hoten-string-phat-bieu-nao-duoi-day-la-dung.html">Cho khai báo sau: Var hoten : String;Phát biểu nào dưới đấy là đúng ?


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học lớp 11 bài 12

A. Câu lệnh sai vị thiếu độ dài tối đa của xâu

B. Xâu bao gồm độ dài lớn nhất là 0

C. Xâu tất cả độ dài lớn số 1 là 255

D. Cần được khai báo form size của xâu sau đó


Câu hỏi 4 :

Program Welcome ;Var a : string<10>; Begina := ‘tinhoc ’;writeln(length(a));End." href="https://thehetrethanhhoa.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994444-doan-chuong-trinh-sau-in-ra-ket-qua-nao-program-welcome-var-a-string-10-begina-tinhoc-writeln-length-a-end.html">Đoạn lịch trình sau in ra kết quả nào ?Program Welcome ;Var a : string<10>; Begina := ‘tinhoc ’;writeln(length(a));End.

A. Chèn xâu S1 vào S2 bước đầu từ địa điểm vt

B. Chèn xâu S2 vào S1 ban đầu từ địa điểm vt

C. Nối xâu S2 vào S1

D. Coppy vào cuối S1 một trong những phần của S2 từ vị trí vt


Câu hỏi 6 :

for i := length(str) downto 1 dowrite(str) ;" href="https://thehetrethanhhoa.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994446-cho-str-la-mot-xau-ki-tu-doan-chuong-trinh-sau-thuc-hien-cong-viec-gi-for-i-length-str-downto-1-dowrite-str-i.html">Cho str là một trong những xâu kí tự, đoạn lịch trình sau thực hiện các bước gì ?for i := length(str) downto 1 dowrite(str) ;


Xem thêm: Lý Thuyết, Tóm Tắt Lịch Sử 8 Học Kì 1 Môn Lịch Sử Lớp 8 Năm 2021

A. In xâu ra màn hình;

B. In từng kí tự xâu ra màn hình;

C. In từng kí tự ra màn hình hiển thị theo sản phẩm tự ngược, trừ kí từ đầu tiên;

D. In từng kí tự ra screen theo thứ tự ngược;


Câu hỏi 8 :

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, khai báo nào trong số khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí trường đoản cú ?

Câu hỏi 9 :

S := ‘Ha Noi thiết lập thu’;Delete(S,7,8);Insert(‘Mua thu’, S, 1);" href="https://thehetrethanhhoa.com.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/994449-trong-ngon-ngu-lap-trinh-pascal-sau-khi-chuong-trinh-thuc-hien-xong-doan-chuong-trinh-sau-gia-tri-cua-bien-s-la-s-ha-noi-mua-thu-delete-s-7-8-insert.html">Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi chương trình thực hiện xong đoạn lịch trình sau, cực hiếm của phát triển thành S là ?S := ‘Ha Noi sở hữu thu’;Delete(S,7,8);Insert(‘Mua thu’, S, 1);


Xem thêm: Khí Hậu Trung Và Nam Mĩ - Bài 42: Thiên Nhiên Trung Và Nam Mĩ Tiếp Theo

*