Trung hoà 300ml dd hcl và hno3

     

Trộn 300ml dung dịch có pH = 2 tất cả HCl cùng HNO3 cùng với 300ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) thu được 600 ml dung dịch có pH = 11. Quý giá của a là:
Bạn đang xem: Trung hoà 300ml dd hcl và hno3

+ Tính ∑nH+ ;

+ pH >7 => dư bazơ

+ pH = x => = 10-x

+ Viết phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

+ giám sát theo phương trình


pH = 11 => OH- dư sau phản nghịch ứng => pOH = 3

=> nOH- sau = Vsau . = 10-3. 0,6 = 0,0006 = 6.10-4 (mol)

pH = 2 => = 10-2 = 0,01M => nH+ = 0,3 . 0,01 = 0,003

nOH- = 0,3.a

H+  + OH- → H2O

Ban đầu: 0,003 0,3.a

Phản ứng: 0,003 0,003

Sau: 0 0,3.a-0,003

=> nOH- sau = 6.10-4 = 0,3a - 0,003 => a = 0,012M


*
*
*
*
*
*
*
*

Dung dịch X cất m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Phân tách dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tính năng với dung dịch KOH chiếm được 5,8 gam kết tủa. Phần 2 làm cho nóng với hỗn hợp NaOH dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Cực hiếm của m là :


Dung dịch E chứa những ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-trong đó số mol của Cl-gấp song số mol của ion Na+. Cho 1 nửa dung dịch E bội nghịch ứng cùng với dd NaOH dư thu được 4 gam kết tủa. Cho một nửa dd E còn sót lại phản ứng với dd Ca(OH)2dư nhận được 5 gam kết tủa. Phương diện khác, nếu hâm sôi đến cạn hỗn hợp E thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho dung dịch X chứa những ion: Fe3+, SO42-, NH4+, NO3-. Chia dung dịch X thành 2 phần bởi nhau

- Phần 1 tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 1,07 gam kết tủa với 0,672 lít khí (đktc).

- Phần 2 chức năng với hỗn hợp BaCl2dư, được 4,66 gam kết tủa.

Tổng trọng lượng các chất tan trong hỗn hợp X là


Một hỗn hợp X cất 0,01 mol Ba2+, 0,01 mol NO3-, a mol OH-, b mol Na+. Để trung hòa - nhân chính lượng hỗn hợp X này đề nghị dùng 400 ml hỗn hợp HCl có pH = 1. Khối lượng chất rắn thu được sau khoản thời gian cô cạn dung dịch X là:


Cho hỗn hợp X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu cho dung dịch X công dụng với hỗn hợp AgNO3dư thì chiếm được 86,1 gam kết tủa

- Nếu đến 850 ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X thì cân nặng kết tủa chiếm được là :


Cho khôn cùng từ từ bỏ 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M vào 0,2 lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M, K2CO30,4M đến phản ứng hoàn toàn, chiếm được x lít khí nghỉ ngơi đktc. Quý giá của x là:
Xem thêm: Tiếng Anh Unit 14 Lớp 12 International Organizations Có Đáp Án

Trộn hỗn hợp X cất OH-(0,17 mol), Na+(0,02 mol) và Ba2+với hỗn hợp Y đựng CO32- (0,03 mol), Na+ (0,1 mol) cùng HCO3-thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm H2SO40,05M cùng HCl 0,1M với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M và Ba(OH)20,1M thu được hỗn hợp X. Dung dịch X gồm pH là


Trộn 300ml dung dịch bao gồm pH = 2 gồm HCl cùng HNO3 với 300ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a (mol/l) thu được 600 ml dung dịch gồm pH = 11. Quý giá của a là:


Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl-và y mol Cu2+. đến X chức năng hết với dung dịch AgNO3dư, chiếm được 17,22 gam kết tủa. Khía cạnh khác, mang đến 170 ml dung dịch NaOH 1M vào X, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Thêm nhàn rỗi dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch đựng 5,25 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm tiếp đến nhau cho khi có 0,015 mol khí thoát ra thì dừng lại. đến dung dịch thu được tính năng với dung dịch Ca(OH)2 dư cho 3 gam kết tủa. Bí quyết của 2 muối với thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là


Dung dịch X cất 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- cùng t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến trọng lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi cho lên nấu dung dịch mang đến cạn thì thu được muối khan có cân nặng là


Dung dịch X cùng dung dịchY là các dung dịch HCl với nồng độ mol tương xứng là C1 và C2 (Mol/lít), trong các số đó C1 > C2. Trộn 150 ml hỗn hợp X với 500 ml hỗn hợp Y, thu được hỗn hợp Z. Để trung hòa 1/10 dung dịch Z phải 10 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 1 M cùng Ba(OH)2 0,25 M. Còn mặt khác lấy V1 lít dung dịch X đựng 0,05 mol HCl trộn với V2 lít hỗn hợp Y cất 0,15 mol HCl chiếm được 1,1 lít dung dịch.

Giá trị của C1 và C2 khớp ứng là:


Cho a gam hỗn hợp H2SO4 loãng mật độ C% tác dụng hoàn toàn với tất cả hổn hợp 2 kim loại K với Fe (Lấy dư so với lượng bội phản ứng). Sau phản bội ứng, trọng lượng khí xuất hiện là 0,04694a gam. Cực hiếm của C% là :
Xem thêm: Giải Ngữ Văn 8 Trường Từ Vựng (Chi Tiết), Soạn Bài Trường Từ Vựng

Dung dịch X chứa các ion: Na+, Ba2+ và HCO3-. Phân chia X thành cha phần bằng nhau. Phần một công dụng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai tác dụng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi mang lại cạn phần ba, chiếm được V1 lít CO2 (đktc) và hóa học rắn Y. Nung Y đến cân nặng không đổi, thu nhận thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ trọng V1 : V2 bằng


Cho a mol Mg cùng b mol Zn vào dung dịch cất c mol Cu2+ cùng d mol Ag+. Sau khi phản ứng hoàn thành thu được dung dịch cất 2 ion kim loại. Điều kiện về b (so với a, c, d) nhằm được tác dụng này là: