Unit 1 Language Focus Lớp 12

     

Bài viết trình làng các ngữ pháp với hướng dẫn biện pháp làm các bài tập liên quan đến Unit 1 của công tác tiếng Anh lớp 12.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Trường đoản cú vựng:

great grandfather (n) : ông cố, ông cụmessage <"mesidʒ>: thông điệp, thông báoexam result (n): kết quả thiaddress  <ə"dres>: địa chỉ

II. Kết cấu cần nhớ

Cách phát âm của tự thêm "s" Các thì: Quá khứ đơn (Past simple), quá khứ tiếp diễn (Past progressive) cùng hiện tại trả thành (Present perfect).

Bạn đang xem: Unit 1 language focus lớp 12

III. Lý giải giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen và repeat: (Nghe với nhắc lại)

/s/

Bats

Kits

speaks

dates

photographs

/z/

bags

kids

speeds

days

halves

Practise reading these sentences.

I saw some bats flying from the bags. (Tôi thấy vài nhỏ rơi cất cánh ra từ mẫu túi)He often speaks at different speeds. (Anh ấy tốt nói ở tốc độ khác nhau)She tore the photographs into halves. (Cô ấy xé bức hình ảnh ra có tác dụng hai)I always have dates on rainy days. (Tôi luôn luôn luôn gồm cuộc hẹn vào đa số ngàu mưa)The kids are playing with their toy kits. (Những đứa con trẻ đang nghịch những bộ đồ chơi).

2. Grammar:

Exercise 1: Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch chân thì thích hợp nhất cho mỗi câu sau)

Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.Have you given/Did you give Helen my message when you have seen/saw her?Sony, could you say that again? I didn"t listen/haven"t listened khổng lồ you.Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Ancol Đơn Chức Cùng Dãy Đồng Đẳng

Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space.

(Chọn đáp án A,B,C điền vào chỗ trống)

Dear Linda,

I am sorry I(1)_____B.Haven"t written___ lớn for so long, but I (2)______C.Have been______ very busy lately. All late month I (3) _____A. Had_____ exams . And I (4) _____A. Haven"t done______ anything else but study for ages, Anyway, I (5)______B.Have stopped_______ studying now and I (6)_____B. Am waiting_____ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)___B. Have changed___ my address và (8)___C. Lived___ in Corydon now. I (9)___Have decided___ that I wanted a change form central London because it (10)__C. Has become___ so expensive. A friend (11)____B. Told____ me about this flat, and I (12)____C. Moved____ here about two months ago.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Nào Của Ngành Ruột Khoang Ruột Khoang Có Vai Trò Gì

When you (13)___C.come___ khổng lồ England this summer, please visit me. I(14)____am staying_____ here until the middle of August. Then I (15) ____B. Am going____ on holiday to lớn Scotland.